Tel/Fax
+381 21 422 989

Výzvy

Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny v spolupráci s Úradom pre Slovákov žijúcich v zahranič vyhlasujú

S ú ť a ž

o pôvodnú slovenskú divadelnú predlohu pre dospelých - dospelých autorov zo Srbska

Podmienky súťaže:

Do súťaže sa môžu zapojiť všetci autori od 18 rokov z územia Srbskej republiky. Jeden autor do súťaže môže poslať maximálne dva divadelné texty, ktoré vyhodnotí odborná porota.

Neoznačené, doposiaľ nikde nepublikované a neinscenované texty, v strojopisnej úprave A4 doručte v troch exemplároch vrátane digitálnej kópie na CD/USB nosiči na adresu: Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny, Bulvár Mihajla Pupina ¼, 21000 Nový Sad.

Obálku označte heslom Súťaž o divadelnú predlohu pre dospelých. Do obálky s textami vložte zalepenú obálku s vašimi údajmi: meno a priezvisko, dátum narodenia, adresa trvalého pobytu, telefónne číslo a e-mailový kontakt. Texty a médiá prijaté do súťaže sa autorom nevracajú.

O dátume vyhlásenia výsledkov ako i o spôsobe udeľovania cien autori budú poinformovaní v súlade s aktuálnymi epidemiologickými podmienkami.

Uzávierka súťaže je: 16. septembra 2021

Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny v spolupráci s Úradom pre Slovákov žijúcich v zahraničí vyhlasujú

 

 

S ú ť a ž

o pôvodnú slovenskú divadelnú predlohu pre deti dospelých autorov zo Srbska


Podmienky súťaže:

Do súťaže sa môžu zapojiť všetci autori od 18 rokov z územia Srbskej republiky. Jeden autor do súťaže môže poslať maximálne dva divadelné texty, ktoré vyhodnotí odborná porota.

Neoznačené, doposiaľ nikde nepublikované a neinscenované texty, v strojopisnej úprave A4 doručte v troch exemplároch vrátane digitálnej kópie na CD/USB nosiči na adresu: Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny, Bulvár Mihajla Pupina ¼, 21000 Nový Sad.

Obálku označte heslom Súťaž o divadelnú predlohu pre deti. Do obálky s textami vložte zalepenú obálku s vašimi údajmi: meno a priezvisko, dátum narodenia, adresa trvalého pobytu, telefónne číslo a e-mailový kontakt. Texty a médiá prijaté do súťaže sa autorom nevracajú.

O dátume vyhlásenia výsledkov ako i o spôsobe udeľovania cien autori budú poinformovaní v súlade s aktuálnymi epidemiologickými podmienkami.

Uzávierka súťaže je: 16. septembra 2021

Programy pre krajanov a krajanských študentov - maturantov sú financované Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR.

 

Bližšie informácie:

 

Virtuálna mobilná učebňa slovenského jazyka - Cestujeme...

https://slovak.minedu.sk/sk/kalendar-podujati/virtualna-mobilna-ucebna-slovenskeho-jazyka-cestujeme
Uzávierka prihlášok tohto programu bude dňa 20. mája 2021Prihlasovanie je spustené.
 
Online Letná univerzita slovenského jazyka a kultúry pre krajanov
https://slovak.minedu.sk/sk/kalendar-podujati/online-letna-univerzita-slovenskeho-jazyka-a-kultury-pre-krajanov-1
Uzávierka prihlášok tohto programu bude dňa 21. júna 2021Prihlasovanie bude spustené dňa 10. mája 2021.
 
 
Online Kurz slovenského jazyka a odborných predmetov pre krajanských študentov - maturantov
https://slovak.minedu.sk/sk/kalendar-podujati/online-kurz-slovenskeho-jazyka-a-odbornych-predmetov-pre-krajanskych-studentov-maturantov
 

Uzávierka prihlášok tohto programu bude dňa 21. júna 2021Prihlasovanie bude spustené dňa 10. mája 2021.

 

--

Žiadosti o poskytnutie vládneho štipendia sa predkladajú elektronicky na www.vladnestipendia.sk, kde je dostupný aj manuál pre uchádzačov o štipendium vlády SR so všetkými aktuálnymi informáciami. Každý uchádzač a užívateľ portálu má v prípade potreby k dispozícii technickú podporu na e-mailovej adrese Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.  alebo tel. č.: +421907 551 404.

 

Uchádzač o poskytnutie vládneho štipendia môže svoju prihlášku odosielať v elektronickej podobe od 26.3. 2021. Posledný termín elektronickej registrácie a odoslania prihlášky kompletnými materiálmi je 30.5. 2021. Prihláška aj s príslušnými materiálmi, ktorá nebude zaslaná elektronicky, nebude akceptovaná. Elektronické nominácie uzatvárajú príslušné krajanské organizácie najneskôr 4.6. 2021. V prípade teritórií, kde aktívna spolupráca s krajanskými organizáciami zatiaľ neprebieha, si dovoľujeme o uzavretie nominácií požiadať príslušný zastupiteľský úrad SR v zahraničí.

 

Podmienky pre udelenie vládneho štipendia na vysokoškolské štúdium v SR upravuje zákon č.392/2015 Z. z. o rozvojovej spolupráci a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Podmienkou pre získanie vládneho štipendia na štandardnú dĺžku vysokoškolského štúdia je zvládnutie slovenského jazyka na požadovanej úrovni a prijatie na štúdium vo zvolenom študijnom programe verejnej vysokej školy v SR. Uchádzači zo Srbska majú možnosť absolvovať intenzívny kurz slovenského jazyka a odborných predmetov so zameraním na zlepšenie komunikačných schopností potrebných na zvládnutie vysokoškolského štúdia v slovenskom jazyku. Pre vybraných uchádzačov je kurz bezplatný a organizuje ho pracovisko Jazyková a odborná príprava cudzincov a krajanov Centra ďalšieho vzdelávania Univerzity Komenského v Bratislave (JOP CĎV UK v Bratislave) v termíne od 5.7. 2021 do 16. 7. 2021. Kurz sa uskutoční dištančnou online formou cez aplikáciu MSTeams.

 

MŠVVaŠ SR súčasne upozrňuje predstaviteľov krajanských organizácií, ktorí budú zostavovať zoznam odporučených kandidátov, že výberová komisia MŠVVaŠ SR bude žiadosti posudzovať v súlade so základnými podmienkami pre získanie vládneho štipendia, ktoré sú:

1) nominácia krajanskej organizácie;

2) dosiahnuté študijné výsledky počas predchádzajúceho stredoškolského, resp. vysokoškolského

štúdia študijný priemer do 4,00 z 5,00 alebo 8 z 10 (80 %);

3) zvolený študijný program (odbor).

 

Žiadosti uchádzačov, ktoré nebudú vyhovovať uvedeným kritériám, nebudú výberovou komisiou posudzovanéElektronicky odoslané doklady akceptovaný uchádzač predloží papierovej forme Sekcii medzinárodnej spolupráce a európskych záležitostí MŠVVaŠ SR alebo ich zašle poštou. Rezort školstva si dovoľuje zahraničných partnerov, ako aj jednotlivé zastupiteľské úrady SR upozorniť, že bez predloženia originálnych dokladov nebude možné uskutočniť výplatu štipendia. Výšky poskytovaných štipendií sú uvedené v priložených finančných podmienkach pre akad. rok 2021/2022. Štipendista je povinný dodržať termín nástupu na štúdium určený školou, v odôvodnených prípadoch je možný nástup najneskôr 30.9. 2021. Svojvoľné skracovanie doby štúdia oneskoreným nástupom na štúdium nie je možné akceptovať.

SÚBEH

NA FINANCOVANIE A SPOLUFINANCOVANIE PROGRAMOV A PROJEKTOV

V OBLASTI VZDELÁVANIA na rok 2021

Výbor pre vzdelávanie Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny bude v súlade s finančným plánom a finančnými možnosťami v rozpočtovom roku 2021 financovať a spolufinancovať programy v oblasti predškolského, základného a stredného vzdelávania, v predškolských ustanovizniach a v školách, v ktorých sa vyučuje po slovensky,  v predškolských ustanovizniach a v  školách, v ktorých sa vyučuje slovenčina ako materinský jazyk a v predškolských ustanovizniach a v školách, v ktorých sa vyučuje slovenčina ako materinský jazyk s prvkami národnej kultúry, ako aj Oddelenie slovakistiky Filozofickej fakulty v Novom Sade.

Právo účasti na súbehu majú:

1. predškolské ustanovizne, základné a stredné školy so slovenskou vyučovacou rečou

2. predškolské ustanovizne, základné a stredné školy, v ktorých sa slovenčina vyučuje ako materinský jazyk

3. predškolské ustanovizne, základné a stredné školy, v ktorých sa vyučuje slovenský jazyk s prvkami národnej kultúry

4. Oddelenie slovakistiky Filozofickej fakulty v Novom Sade

5. združenia, ktoré si vo svojom štatúte ako jeden z cieľov určili aktivity v oblasti vzdelávania.

Zabezpečené prostriedky v rozpočte NRSNM:

1. Podpora žiackych súťaží a mimovyučovacích aktivít

2. Podpora projektom na posilnenie národného povedomia učiteľov a žiakov    

Dynamika výplaty prostriedkov sa uskutoční podľa dynamiky realizácii podujatí.

VPV NRSNM si ponecháva práva jednotlivé položky rozšíriť o sumu prostriedkov, ktorá bude výboru pridelená prostredníctvom projektov.

Prostriedky sú určené na nasledujúce priority:

1. Modernizácia vzdelávaco- výchovnej práce

a. Zveľadenie vyučovacieho procesu inováciamikreativitou účastníkov

b. Odborné zdokonaľovanie učiteľského kádra (ukážkové hodiny, stretnutia odborných aktívov...)

c. Mediálna popularizácia – vyzdvihnutie dobrých príkladovpraxi a súčasných trendov vo vzdelávan

2.Zveľadenie, zachovávanie a pestovanie materinského jazyka, kultúrytradícií

a. Aktivity, ktorými sa priamo podnecuje zveľadeniezachovanie slovenského jazyka

b. Aktivity, ktorými sa umožňuje nadobúdanie dodatočných poznatkovdejinách, kultúre, inštitúciách a iných významných skutočnostiach slovenskej národnostnej menšiny

Pri určovaní prostriedkov na pridelenie sa budú uplatňovať nasledujúce kritériá:

  1. Odpoveď na tému programu/projektu
  2. Vplyv navrhnutého programu/projektu na zachovanie jazykovejkultúrnej identity
  3. Počet zapojených žiakovučiteľov /zapojených škôl
  4. Projekt zameraný na rodovú rovnosť
  5. Kompetentnosť navrhovateľadoterajšia skúsenosť
  6. Účasťprojekte Dištančného vzdelávania

K prihláške, ktorá sa podáva na osobitnom tlačive, na súbeh sa pripája nasledujúca dokumentácia:

  1. Kópia rozhodnutiazápise do registra v Agentúre obchodných registrov pre združenia
  2. Kópia potvrdeniadaňovom identifikačnom čísle
  3. Kópia výpisu zo štatútu združenia alebo zakladateľského aktu (v ktorej sa určuje, že sa ciele združenia uskutočňujúoblasti, čo sa plánovala súbehom), overená združením. 

ROZHODOVANIE O ŽIADOSTIACH A SPÔSOB APLIKOVANIA

O pridelení prostriedkov užívateľom rozhoduje komisia pre uskutočnenie súbehu, ktorá prerokúva zaslané žiadosti. Výbor pre vzdelávanie si vyhradzuje právo žiadať si od žiadateľa, podľa potreby, dodatočnú dokumentáciu alebo informácie.

Prihláška na súbeh sa podáva v elektronickej a písomnej podobe, na jednotnom tlačive, ktoré sa zverejňuje na webovej stránke NRSNM.Výsledky súbehu sa zverejňujú na webovej stránke NRSNM.

Lehota podávania prihlášok na súbeh na osobitnom tlačive je 31.03. 2021.

Prihlášky sa odosielajú elektronicky na Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript. , ako i overené a podpísané prihlášky s potrebnou dokumentáciou poštou na adresu:

Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny,

(Súbeh na financovanie a spolufinancovanie programov a projektov v oblasti vzdelávania)

Bulvár Mihajla Pupina 1/IV, 21 000 Nový Sad

Komisia nebude rozoberať:

       neúplné prihlášky,

       oneskorené prihlášky,

       neprípustné prihlášky (prihlášky, čo podali neoprávnené osoby a subjekty),

       prihlášky, čo sa nevzťahujú na súbehom plánované účely,

       programy, resp. projekty, čo sa nemôžu prevažne realizovať počas bežného rozpočtového roka.

 

Predseda Výboru pre vzdelávanie

Janko Kolárik                                                                                                predsedníčka NRSNM

                                                                                                                        Libuška Lakatošová,v.r.

štvrtok, 11 marec 2021 12:37

VÝZVA NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ

o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na optimálne vytvorenie podmienok pre ochotnícku činnosť slovenských inštitúcií, spolkov a združení v Srbsku

na rok 2021

 

Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny, na základe Plánu a programu Výboru pre úradné používanie jazyka a písma Národnostnej rady slovenskéj národnostnej menšiny na rok 2021 vyhláša Výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zameraného na podporu a optimálne vytvorenie podmienok pre ochotnícku činnosť slovenských inštitúcií, spolkov a združení v Srbskupôsobiacich v oblasti kultúry, vzdelávania, informovania a úradného požívania jazyka a písma.

Zámerom výzvy je podpora budovania infraštruktúry a skvalitňovania podmienok činnosti slovenských spolkov, organizácií a združení a nevzťahuje sa na ich bežné programové aktivity.

Na súbeh sa môžu prihlásiť registrované právnické osoby – organizácie a združenia, ktorých pôsobenie je založené na pestovaní a rozvíjaní slovenskej identity na území Srbska. Pri posudzovaní projektov bude hodnotený, predovšetkým význam a prínos projektu zachovávaniu národnej a kultúrnej identity príslušníkov slovenskej národnostnej menšiny v Srbsku.

 

Vzhľadom na novovzniknutú situáciu, ktorá sa vzťahuje na pandémiu COVID -19, projekt musí byť zrealizovateľný a udržateľný.

 

Prihlášky je potrebné zaslať najneskoršie do 26. marca 2021.

Prihlášky sa podávajú na súbehovom tlačive (www.rada.org.rs) v dvoch exemplároch, v slovenskom jazyku, osobne v miestnostiach Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny, alebo poštou na adresu:

 

Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny

21000 Nový Sad,

Bul. M. Pupina ¼,

PRE VÝZVU VUPJP

 

K prihláške je potrebné pripojiť:

1.úradný doklad o registrácii právnickéj osoby – organizácie a združeni

2.popis činnosti v minulých rokoch

 

Komisia nebude rozoberať:

neúplné prihlášky,

– oneskorené prihlášky (prihlášky prijaté v NRSNM po určenej lehote na podanie žiadostí)

neprípustné prihlášky (prihlášky, čo podali neoprávnené osoby a subjekty),

prihlášky, čo sa nevzťahujú na súbehom plánované účely,

projekty, čo sa nemôžu prevažne realizovať počas bežného rozpočtového roku

 projekty, ktoré sú vzhľadom na novovzniknutú situáciu, ktorá sa vzťahuje na pandémiu COVID -19, nezrealizovateľné a neudržateľné.

 

 

Predseda Výboru pre úradné používanie jazyka a písma                              predsedníčka NRSNM

Vladimír Francisty, v.r.                                                                         Libuška Lakatošová,v.r.

štvrtok, 11 marec 2021 12:33

VÝZVA NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ

na udeľovanie finančných prostriedkov mimovládnym organizáciám a mládežníckym združeniam slovenského národného spoločenstva v Srbsku - činnosť a aktivity

na rok 2021

 

Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny, na základe Plánu a programu Výboru pre úradné používanie jazyka a písma Národnostnej rady slovenskéj národnostnej menšiny na rok 2021 vyhláša Výzvu na predkladanie žiadostí na udeľovanie finančných prostriedkov mimovládnym organizáciám a mládežníckym združeniam slovenského národného spoločenstva v Srbsku pre činnosť a aktivityna rok 2021.

Zámerom výzvy je podpora činnosti a bežných programových aktivít mimovládnych organizáciách a mládežníckych zduženiach slovenského národného spoločenstva v Srbsku.

Na súbeh sa môžu prihlásiť registrované právnické osoby – organizácie a združenia, ktorých činnosť spočíva na pestovaní a rozvíjaní slovenskej identity na území Srbska.

Finančne budú podporené tie projekty, ktoré budú propagovať zveľadenie, zachovávanie, pestovanie a popularizovanie slovenského jazyka, písma a kultúry.
Pri realizácii projektu musí byť zastúpený a uplatňovaný slovenský jazyk a písmo.

Vzhľadom na novovzniknutú situáciu, ktorá sa vzťahuje na pandémiu COVID -19, projekt musí byť zrealizovateľný a udržateľný.

 

Prihlášky je potrebné zaslať najneskoršie do 26. marca 2021.

Prihlášky sa podávajú na súbehovom tlačive (www.rada.org.rs) v dvoch exemplároch, v slovenskom jazyku, osobne v miestnostiach Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny, alebo poštou na adresu:

 

Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny

21000 Nový Sad,

Bul. M. Pupina ¼,

PRE VÝZVU VUPJP

 

K prihláške je potrebné pripojiť:

1.úradný doklad o registrácii právnickéj osoby – organizácie a združeni

2.popis činnosti v minulých rokoch

 

Komisia nebude rozoberať:

neúplné prihlášky,

oneskorené prihlášky (prihlášky prijaté v NRSNM po určenej lehote na podanie žiadostí)

neprípustné prihlášky (prihlášky, čo podali neoprávnené osoby a subjekty),

prihlášky, čo sa nevzťahujú na súbehom plánované účely,

projekty, čo sa nemôžu prevažne realizovať počas bežného rozpočtového roku

projekty, ktoré sú vzhľadom na novovzniknutú situáciu, ktorá sa vzťahuje na pandémiu COVID -19, nezrealizovateľné a neudržateľné.

 

 

Predseda Výboru pre úradné používanie jazyka a písma                            predsedníčka NRSNM

Vladimír Francisty, v.r.                                                                        Libuška Lakatošová,v.r.

Strana 1 z 26

slovnik-ok

Kalendár

«Máj 2021»
PonUtStrŠtPiaSoNe
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31      
top