Tel/Fax
+381 21 422 989

Výzvy

SÚBEH

NA FINANCOVANIE A SPOLUFINANCOVANIE PROGRAMOV A PROJEKTOV

V OBLASTI VZDELÁVANIA na rok 2021

Výbor pre vzdelávanie Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny bude v súlade s finančným plánom a finančnými možnosťami v rozpočtovom roku 2021 financovať a spolufinancovať programy v oblasti predškolského, základného a stredného vzdelávania, v predškolských ustanovizniach a v školách, v ktorých sa vyučuje po slovensky,  v predškolských ustanovizniach a v  školách, v ktorých sa vyučuje slovenčina ako materinský jazyk a v predškolských ustanovizniach a v školách, v ktorých sa vyučuje slovenčina ako materinský jazyk s prvkami národnej kultúry, ako aj Oddelenie slovakistiky Filozofickej fakulty v Novom Sade.

Právo účasti na súbehu majú:

1. predškolské ustanovizne, základné a stredné školy so slovenskou vyučovacou rečou

2. predškolské ustanovizne, základné a stredné školy, v ktorých sa slovenčina vyučuje ako materinský jazyk

3. predškolské ustanovizne, základné a stredné školy, v ktorých sa vyučuje slovenský jazyk s prvkami národnej kultúry

4. Oddelenie slovakistiky Filozofickej fakulty v Novom Sade

5. združenia, ktoré si vo svojom štatúte ako jeden z cieľov určili aktivity v oblasti vzdelávania.

Zabezpečené prostriedky v rozpočte NRSNM:

1. Podpora žiackych súťaží a mimovyučovacích aktivít

2. Podpora projektom na posilnenie národného povedomia učiteľov a žiakov    

Dynamika výplaty prostriedkov sa uskutoční podľa dynamiky realizácii podujatí.

VPV NRSNM si ponecháva práva jednotlivé položky rozšíriť o sumu prostriedkov, ktorá bude výboru pridelená prostredníctvom projektov.

Prostriedky sú určené na nasledujúce priority:

1. Modernizácia vzdelávaco- výchovnej práce

a. Zveľadenie vyučovacieho procesu inováciamikreativitou účastníkov

b. Odborné zdokonaľovanie učiteľského kádra (ukážkové hodiny, stretnutia odborných aktívov...)

c. Mediálna popularizácia – vyzdvihnutie dobrých príkladovpraxi a súčasných trendov vo vzdelávan

2.Zveľadenie, zachovávanie a pestovanie materinského jazyka, kultúrytradícií

a. Aktivity, ktorými sa priamo podnecuje zveľadeniezachovanie slovenského jazyka

b. Aktivity, ktorými sa umožňuje nadobúdanie dodatočných poznatkovdejinách, kultúre, inštitúciách a iných významných skutočnostiach slovenskej národnostnej menšiny

Pri určovaní prostriedkov na pridelenie sa budú uplatňovať nasledujúce kritériá:

 1. Odpoveď na tému programu/projektu
 2. Vplyv navrhnutého programu/projektu na zachovanie jazykovejkultúrnej identity
 3. Počet zapojených žiakovučiteľov /zapojených škôl
 4. Projekt zameraný na rodovú rovnosť
 5. Kompetentnosť navrhovateľadoterajšia skúsenosť
 6. Účasťprojekte Dištančného vzdelávania

K prihláške, ktorá sa podáva na osobitnom tlačive, na súbeh sa pripája nasledujúca dokumentácia:

 1. Kópia rozhodnutiazápise do registra v Agentúre obchodných registrov pre združenia
 2. Kópia potvrdeniadaňovom identifikačnom čísle
 3. Kópia výpisu zo štatútu združenia alebo zakladateľského aktu (v ktorej sa určuje, že sa ciele združenia uskutočňujúoblasti, čo sa plánovala súbehom), overená združením. 

ROZHODOVANIE O ŽIADOSTIACH A SPÔSOB APLIKOVANIA

O pridelení prostriedkov užívateľom rozhoduje komisia pre uskutočnenie súbehu, ktorá prerokúva zaslané žiadosti. Výbor pre vzdelávanie si vyhradzuje právo žiadať si od žiadateľa, podľa potreby, dodatočnú dokumentáciu alebo informácie.

Prihláška na súbeh sa podáva v elektronickej a písomnej podobe, na jednotnom tlačive, ktoré sa zverejňuje na webovej stránke NRSNM.Výsledky súbehu sa zverejňujú na webovej stránke NRSNM.

Lehota podávania prihlášok na súbeh na osobitnom tlačive je 31.03. 2021.

Prihlášky sa odosielajú elektronicky na Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript. , ako i overené a podpísané prihlášky s potrebnou dokumentáciou poštou na adresu:

Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny,

(Súbeh na financovanie a spolufinancovanie programov a projektov v oblasti vzdelávania)

Bulvár Mihajla Pupina 1/IV, 21 000 Nový Sad

Komisia nebude rozoberať:

       neúplné prihlášky,

       oneskorené prihlášky,

       neprípustné prihlášky (prihlášky, čo podali neoprávnené osoby a subjekty),

       prihlášky, čo sa nevzťahujú na súbehom plánované účely,

       programy, resp. projekty, čo sa nemôžu prevažne realizovať počas bežného rozpočtového roka.

 

Predseda Výboru pre vzdelávanie

Janko Kolárik                                                                                                predsedníčka NRSNM

                                                                                                                        Libuška Lakatošová,v.r.

štvrtok, 11 marec 2021 12:37

VÝZVA NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ

o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na optimálne vytvorenie podmienok pre ochotnícku činnosť slovenských inštitúcií, spolkov a združení v Srbsku

na rok 2021

 

Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny, na základe Plánu a programu Výboru pre úradné používanie jazyka a písma Národnostnej rady slovenskéj národnostnej menšiny na rok 2021 vyhláša Výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zameraného na podporu a optimálne vytvorenie podmienok pre ochotnícku činnosť slovenských inštitúcií, spolkov a združení v Srbskupôsobiacich v oblasti kultúry, vzdelávania, informovania a úradného požívania jazyka a písma.

Zámerom výzvy je podpora budovania infraštruktúry a skvalitňovania podmienok činnosti slovenských spolkov, organizácií a združení a nevzťahuje sa na ich bežné programové aktivity.

Na súbeh sa môžu prihlásiť registrované právnické osoby – organizácie a združenia, ktorých pôsobenie je založené na pestovaní a rozvíjaní slovenskej identity na území Srbska. Pri posudzovaní projektov bude hodnotený, predovšetkým význam a prínos projektu zachovávaniu národnej a kultúrnej identity príslušníkov slovenskej národnostnej menšiny v Srbsku.

 

Vzhľadom na novovzniknutú situáciu, ktorá sa vzťahuje na pandémiu COVID -19, projekt musí byť zrealizovateľný a udržateľný.

 

Prihlášky je potrebné zaslať najneskoršie do 26. marca 2021.

Prihlášky sa podávajú na súbehovom tlačive (www.rada.org.rs) v dvoch exemplároch, v slovenskom jazyku, osobne v miestnostiach Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny, alebo poštou na adresu:

 

Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny

21000 Nový Sad,

Bul. M. Pupina ¼,

PRE VÝZVU VUPJP

 

K prihláške je potrebné pripojiť:

1.úradný doklad o registrácii právnickéj osoby – organizácie a združeni

2.popis činnosti v minulých rokoch

 

Komisia nebude rozoberať:

neúplné prihlášky,

– oneskorené prihlášky (prihlášky prijaté v NRSNM po určenej lehote na podanie žiadostí)

neprípustné prihlášky (prihlášky, čo podali neoprávnené osoby a subjekty),

prihlášky, čo sa nevzťahujú na súbehom plánované účely,

projekty, čo sa nemôžu prevažne realizovať počas bežného rozpočtového roku

 projekty, ktoré sú vzhľadom na novovzniknutú situáciu, ktorá sa vzťahuje na pandémiu COVID -19, nezrealizovateľné a neudržateľné.

 

 

Predseda Výboru pre úradné používanie jazyka a písma                              predsedníčka NRSNM

Vladimír Francisty, v.r.                                                                         Libuška Lakatošová,v.r.

štvrtok, 11 marec 2021 12:33

VÝZVA NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ

na udeľovanie finančných prostriedkov mimovládnym organizáciám a mládežníckym združeniam slovenského národného spoločenstva v Srbsku - činnosť a aktivity

na rok 2021

 

Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny, na základe Plánu a programu Výboru pre úradné používanie jazyka a písma Národnostnej rady slovenskéj národnostnej menšiny na rok 2021 vyhláša Výzvu na predkladanie žiadostí na udeľovanie finančných prostriedkov mimovládnym organizáciám a mládežníckym združeniam slovenského národného spoločenstva v Srbsku pre činnosť a aktivityna rok 2021.

Zámerom výzvy je podpora činnosti a bežných programových aktivít mimovládnych organizáciách a mládežníckych zduženiach slovenského národného spoločenstva v Srbsku.

Na súbeh sa môžu prihlásiť registrované právnické osoby – organizácie a združenia, ktorých činnosť spočíva na pestovaní a rozvíjaní slovenskej identity na území Srbska.

Finančne budú podporené tie projekty, ktoré budú propagovať zveľadenie, zachovávanie, pestovanie a popularizovanie slovenského jazyka, písma a kultúry.
Pri realizácii projektu musí byť zastúpený a uplatňovaný slovenský jazyk a písmo.

Vzhľadom na novovzniknutú situáciu, ktorá sa vzťahuje na pandémiu COVID -19, projekt musí byť zrealizovateľný a udržateľný.

 

Prihlášky je potrebné zaslať najneskoršie do 26. marca 2021.

Prihlášky sa podávajú na súbehovom tlačive (www.rada.org.rs) v dvoch exemplároch, v slovenskom jazyku, osobne v miestnostiach Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny, alebo poštou na adresu:

 

Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny

21000 Nový Sad,

Bul. M. Pupina ¼,

PRE VÝZVU VUPJP

 

K prihláške je potrebné pripojiť:

1.úradný doklad o registrácii právnickéj osoby – organizácie a združeni

2.popis činnosti v minulých rokoch

 

Komisia nebude rozoberať:

neúplné prihlášky,

oneskorené prihlášky (prihlášky prijaté v NRSNM po určenej lehote na podanie žiadostí)

neprípustné prihlášky (prihlášky, čo podali neoprávnené osoby a subjekty),

prihlášky, čo sa nevzťahujú na súbehom plánované účely,

projekty, čo sa nemôžu prevažne realizovať počas bežného rozpočtového roku

projekty, ktoré sú vzhľadom na novovzniknutú situáciu, ktorá sa vzťahuje na pandémiu COVID -19, nezrealizovateľné a neudržateľné.

 

 

Predseda Výboru pre úradné používanie jazyka a písma                            predsedníčka NRSNM

Vladimír Francisty, v.r.                                                                        Libuška Lakatošová,v.r.

piatok, 23 október 2020 08:57

Poznaj svoju minulosť 2020

 NRSNM v rámci svojich prioritných činností usporadúva početné aktivity, ktorými podnecuje zachovanie národného a kultúrneho dedičstva Slovákov žijúcich v Srbsku. Za tým účelom sa po 7-krát organizuje kvíz vedomostí: Poznaj svoju minulosť. Cieľom kvízu je prostredníctvom interaktívnej činnosti, žiakov vo veku 13 – 15 rokov usmerňovať v rámci mimoškolskej aktivity, udržať národné povedomie, za cieľom poznať svoju tradičnú kultúru a významné osobnosti a inštitúcie Slovákov vo Vojvodine, ktoré prispeli k zachovaniu a rozvoju slovenskej identity a národného povedomia.

Kvíz vedomostí sa uskutoční pre žiakov 7. – 8. ročníka. Súťažiť budú tento krát jednotlivci vyplnením on-line testu, ktorý bude na platforme vzdelavanie.nrsnm.com. Škola (profesor) môže prihlásiť každého žiaka 7. a 8. ročníka. Na prípravu do súťaže môžete používať učebnice z dejepisu od 6. – 8. ročník pre základné školy ako i publikáciu Slováci v Srbsku z aspektu kultúry, ktorú vydal Ústav pre kultúru vojvodinských Slovákov v roku 2012 a 2013. K dispozícii ponúkneme prihláseným školám na prípravu viac ako 200 kvízových otázok so štyrmi ponúknutými odpoveďami, z ktorých jedna je vždy správna. Na kvíze sa môžu objaviť aj fotografie významných osobností zo života vojvodinských Slovákov a naše slovenské kroje podporené otázkami a podľa typu podobné úlohy ako na záverečných skúškach.

NRSNM v rámci projektu zabezpečí odmeny pre žiakov, ktorí v stanovenom čase vypracujú celý test.

Prihlásiť záujem o súťaž môžete najneskôr do 20. novembra 2020 koordinátorke projektu na mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript. . Po prihláške na kvíz, NRSNM vedúcemu pedagógovi pošle inštrukcie o možnosti zapojenia sa do kvízu.

Súťaž sa plánuje začiatkom decembra 2020 on-line.

štvrtok, 22 október 2020 11:59

Rozhlasová súťaž recitátorov 2020

Vzhľadom na novú situáciu vo vyučovaní, na ktorú sa školy prispôsobujú podľa pandémie zapríčinenej COVID-om 19, organizátori boli prinútený zrušiť Rozhlasovú súťaž recitátorov. Keďže naši žiaci nemajú možnosť prejaviť svoj recitačný talent týmto spôsobom, rozhodli sme sa organizovať on-line súťaž, a preto prosíme učiteľov, aby sa so svojimi žiakmi zapojili do súťaže.

Škola prihlási žiakov na prihlášku (ktorú si stiahnete klikom na link) najneskôr do 1.11. 2020. Potom sa za pomoci digitálnych technológií (web kamery, mobilu atď.) nahrá prednes žiaka a pošle na mail Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript. , ktorý je určený pre dištančné vzdelávanie. Všetky prednesy zavesíme na portál vzdelavanie.nrsnm.com spolu s možnosťou hlasovania pre najúspešnejší prednes v nasledujúcich kategóriách:

 

 • poézia – nižšie ročníky,

 • poézia - vyššie ročníky,

 • poézia - stredné školy a študenti,

 • próza

 • prednes žiakov, ktorí navštevujú hodiny slovenčiny s prvkami národnej kultúry.

Výber veršov alebo prózy treba prispôsobiť pravidlá recitačných súťaží. Prednes sa obmedzuje do 4 min. trvania. Každý žiak môže súťažiť iba v jednej kategórii. Žiaka na súťaž môže prihlásiť iba škola alebo spolok/združenie/Matica.

Nahrávky prednesov treba poslať do 15.11.2020 na Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

Hlasovať sa bude do 20.11.2020.

Pre ocenených žiakov a učiteľov sa zabezpečia darčeky a diplomy.

Verím, že dáte príležitosť žiakom, aby sa prejavili takýmto spôsobom a zúčastníte sa na podujatí, ktoré organizuje NRSNM za podpory Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí.  

Výzva na udelenie vysokoškolských štipendií študentom

Rozhodnutím NRSNM a v súlade s plánom a programom práce Výboru pre vzdelávanie NRSNM na rok 2020, Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny v Srbsku udelí vysokoškolské štipendiá študentom, ktorí študujú na akreditovaných programoch na vysokých školách v Srbsku.

Podmienky pre uchádzačov: 

 1. znalosť slovenského jazyka (po slovensky zakončená základná alebo stredná škola, alebo navštevovanie predmetu slovenský jazyk s prvkami národnej kultúry – dokumentovať skenovaným vysvedčením),
 2. orientácia na zamestnanie a pôsobenie v základných alebo stredných školách v Srbsku so slovenským vyučovacím jazykom, v slovenských médiách a v slovenských inštitúciách (dokumentovať čestným vyhlásením, ktoré je súčasťou skenovanej prihlášky),
 3. úspešne ukončený aspoň prvý ročník vysokej školy; uprednostnené budú odbory: matematika, fyzika, nemecký jazyk, právo, žurnalistika a odbory z oblasti kultúry a slovenský jazyk a literatúra (dokumentovať skenovaným indexom so známkami),

Potrebné doklady /fotokópie/:

 1. Výpis z matriky narodených - skenovaný
 2. Vysokoškolský dokument, z ktorého vidno, že žiak úspešne zakončil aspoň I. (alebo II., III., IV.) ročník vysokej školy z uvedených odborov so známkami zo všetkých predmetov (kópia indexu so známkami)
 3. Kontakt (adresa, telefón, elektronická pošta) uvedený v prihláške
 4. Skenované vysvedčenie, z ktorého vidno, že navštevoval slovenskú školu alebo hodiny slovenčiny
 5. Prihláška na súbeh na originálnom tlačive zverejnenom sa stránke NRSNM (podpísanú zaslať skenované elektronicky), ktorú si môžete stiahnúť klikom na link.

Podľa potreby s uchádzačmi bude vykonaný pohovor.

Rozhodnutia o udelení vysokoškolských štipendií, výšku štipendia, ako i počet štipendií schváli Komisia NRSNM.

Prihlášky s potrebnými dokladmi zaslať elektronicky na mail Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

 

Súbeh je otvorený od 12. 10. – 30. 10. 2020

Oneskorené a neúplné prihlášky sa nebudú rozoberať.

 

Dodatočné informácie na tel. čísle: 021 422 989

pondelok, 07 september 2020 10:03

LITERÁRNU SÚŤAŽ ZORNIČKY

Výbor pre kultúru NRSNM

Slovenské vydavateľské centrum

a redakcia časopisu Zornička

 

vypisujú

LITERÁRNU SÚŤAŽ ZORNIČKY

na poviedku a báseň pre deti

 

Práce treba zasielať v troch exemplároch podpísané heslom. Rozlúštenie hesla treba doložiť v dodatočnej obálke spolu s rukopisom.

Literárne práce bude hodnotiť odborná komisia, ktorá udelí tri ceny za poéziu a tri ceny za prózu.

Súťaž je otvorená do 30. novembra 2020.

Práce treba zaslať na adresu: Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny, Bulvár Mihajla Pupina 1/4, 21 000 Nový Sad, s poznámkou Literárna súťaž Zorničky.

top