Tel/Fax
+381 21 422 989

Výbor pre vzdelávanie

štvrtok, 29 apríl 2021 09:35

Oblastná súťaž zo slovenčiny

Oblastná súťaž zo slovenčiny

24. apríla 2021 prebiehala oblastná súťaž zo slovenského jazyka a jazykovej kultúry pre žiakov ôsmeho ročníka základných škôl s vyučovacím jazykom slovenským. Žiaci z Banátu súťažili na ZŠ maršala Tita v Padine a žiaci z Báčkya Sriemu na ZŠ Jána Amosa Komenského v Kulpíne. Všetci žiaci, ktorí získali 12 a viac bodov postúpili na republikovú súťaž, ktorá sa bude konať 29. mája v Báčskom Petrovci.

IMG-c6729433b425b864be0c528dcae050e5-V 1

pondelok, 26 apríl 2021 09:47

Podpísané zmluvy z oblasti vzdelávania

Podpísané zmluvy z oblasti vzdelávania

V priestoroch NRSNM predsedníčka Libuška Lakatošová podpísala 22.04.2021 zmluvy so slovenskými školami a združeniami o realizácii a finančnej podpore projektov z oblasti vzdelávania. V roku 2021 sa finančne podporia z rozpočtu Výboru pre vzdelávanie školy v Hožanoch, v Báčskom Petrovci, Bielom Blate, Starej Pazove a Komorný zbor Zvony a Združenie vychovávateliek osvetových pracovníkov Slovákov vo Vojvodine za realizáciu projektov z oblasti vzdelávania. Technické vybavenie dostanú škola v Aradáči a gymnáziá v Kovačici a v Starej Pazove.

20210422 180532-min 1

20210422 181258-min 1

piatok, 09 apríl 2021 10:25

Zoznam projektov na VPV 2021

Komisia v zložení Janko Kolárik, Janko Havran, Svetlana Zolňanová a Libuška Lakatošová zasadala 8.04.2021 v priestoroch NRSNM a vyniesla nasledovné rozhodnutie:

 

Ustanovizeň

Názov projektu

Úhrnná suma

Žiadaná suma

Schválená suma

1.

ZŠ Hložany

250 rokov školstva v Hložanoch

210.000

100.000

100.000

2.

Gymnázium Stará Pazova

Zveľaďovanie kvality vyučovania slovenčiny

60.000

60.000

iné zdroje/

lap top

3

ZŠ Aradáč

Chcem vidieť, počuť a spoznať svet

125.000

125.000

iné zdroje/ počítač

4

ZŠ Báčsky Petrovec

Súťaž Rubikova kocka

86.000

72.000

-

5

ZŠ Báčsky Petrovec

Modernizácia učebne fyziky

82.300

82.300

40.000

6

ZŠ Biele Blato

Lietajúce veršíky

160.500

126.000

70.000

7

ZŠ HJČ Stará Pazova

Vyučovacie prostriedky

160.000

110.000

50.000

8

Združenie vychovávateliek

Vebinár: Regionálna výchova

95.500

48.000

iné zdroje/ 30.000

9

KZ Zvony

Selenčské sláviky 2021

121.000

78.000

40.000

10

Gymnázium Kovačica

Modernizácia vzdelávaco-výchovnej práce

50.200

50.200

iné zdroje/ projektor

 

štvrtok, 01 apríl 2021 10:58

Tablety pre profesorov slovenčiny

Tablety pre profesorov slovenčiny

Dňa 30. marca 2021 v zasadačke Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny v Novom Sade boli slávnostne udelené tablety desiatim prednášateľom slovenského jazyka s prvkami národnej kultúry. Projekt podporil Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí a Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny. Na tejto slávnostnej udalosti sa zúčastnili aj predsedníčka NRSNM Libuška Lakatošová, podpredseda NRSNM Zlatko Šimák, členka VR NRSNM a koordinátorka vzdelávania Svetlana Zolňanová, predseda VPV NRSNM Janko Kolárik a externá osvetová poradkyňa pri Ministerstve školstva Tatiana Naďová.

DSC 0903-min 1

DSC 0893-min 1

Podmienky na získanie štipendia Vlády SR na akademický rok 2021/2022

Podľa pokynov Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR je od 26. 03. – 30. 05. otvorený portál na podávanie žiadostí na štipendium Vlády SR v akademickom roku 2021/2022.

V priestoroch NRSNM zasadala 25.03.2021 Komisia pre štipendiá a vyniesla nasledovné závery:

 

Podmienky na získanie štipendia Vlády SR na akademický rok 2021/2022

 

         Na návrh Komisie pre štipendiá NRSNM a veľvyslanectva SR v Belehrade a Matice slovenskej v Srbsku, Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny na svojom elektronickom zasadnutí, zo dňa 25.03.2021 rozhodla, aby sa pri získavaní odporúčania na štipendium Vlády SR na akademický rok 2021/2022 uprednostňovali kandidáti, ktorí spĺňajú nasledovné kritériá:

-          občania Srbska slovenského pôvodu

-          priemerný prospech v priebehu celého školenia na strednej škole viac ako 4.00 –pre študentov základných štúdií a viac ako 8.00 v priebehu štúdia – pre študentov magisterských a doktorandských štúdií

-          zvolený študijný odbor

1. maturantom stredných škôl sa prospech vypočíta sčítaním strednej známky z 1., 2., 3. ročníka a polrok zo 4. ročníka a vydelí 4

2. ukončeným stredoškolákom sa prospech vypočíta sčítaním strednej známky z 1., 2., 3. a 4. ročníka a známky z maturitnej skúšky a vydelí 5

3. študentom 1. a 2. ročníka sa prospech vypočíta sčítaním strednej známky z 1., 2., 3. a 4. ročníka a známky z maturitnej skúšky a vydelí 5. Potom sa pripočíta prospech zo študijných výsledkov z potvrdenia z fakulty a vydelí 2

4. pre uchádzačov o štipendium na magisterské štúdium sa budú brať do úvahy študijné výsledky z bakalárskeho štúdia

5. pre uchádzačov o štipendium na doktorandské štúdium sa budú brať do úvahy študijné výsledky z magisterského štúdia

Prednosť získajú kandidáti, ktorí nadobudli základné alebo stredné vzdelanie v slovenskom jazyku alebo navštevovali hodiny slovenského jazyka s prvkami národnej kultúry nasledovne:

-          za navštevovanie výuky v slovenskej triede alebo hodín slovenčiny s prvkami národnej kultúry na ZŠ 2 body /dokladovať fotokópiou vysvedčenia/,

-          za navštevovanie výuky v slovenskej triede na SŠ alebo za navštevovanie hodín slovenčiny s prvkami národnej kultúry na SŠ 1 bod /dokladovať fotokópiou vysvedčenia odoslanou na mail/.

 

V prípade, že viacej kandidátov bude mať rovnaký počet bodov, uprednostnia sa kandidáti, ktorí sú držiteľmi diplomov z kultúrnych podujatí na pokrajinskej, republikovej alebo medzinárodnej úrovni a z podujatí, ktoré organizuje Národnostná rada a ďalšie inštitúcie Slovákov s cieľom zachovať svoju národnostnú identitu. /dokladovať skenovaním diplomu/

 

Kandidátom budú pridelené body (za prospech maximálne 50 bodov za navštevovanie výuky na základnej a strednej škole v slovenskej triede maximálne 3 body) a na základe získaných bodov sa formuje poradovník.

Odporúčania sa prioritne budú dávať študentom, ktorí sa zapisujú do 1. ročníka základného štúdia. Študenti, ktorí už študujú, môžu získať odporúčanie ako náhradníci.

 

POTREBNÉ DOKLADY K ŽIADOSTI O POSKYTNUTIE ŠTIPENDIÍ VLÁDY SR

 

na stránke www.vladnestipendia.sk

 

Prihlášky je potrebné odovzdať elektronicky na www.vladnestipendia.sk najneskôr do 30. mája.

 

Kópie diplomov zo súťaží a kultúrnych podujatí a vysvedčení o zakončení slovenskej ZŠ a SŠ /absolvovaných hodinách slovenčiny /stačí po jedno vysvedčenie/ treba poslať skenované na adresu: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript. do 30. mája. Po tomto termíne sa dokumentácia nebude brať do úvahy.

 

Oneskorené a neúplné prihlášky nedostanú súhlas krajanskej organizácie.

 

Rozhodnutím Vlády SR je neštipendijné zubné lekárstvo, farmácia a právo, ako aj jazyk v kombinácii s prírodnými vedami. Udelí sa 20 štipendií na magisterské štúdium a 2 štipendiá na doktorandské štúdium.

 

            Od akademického roku 2016/2017 sa udeľuje štipendium na všeobecné lekárstvo (číslo študijného odboru 7.1.1.) - základné štúdium a lekárstvo (číslo študijného odboru 7.1.2. - 7.1.28.) - doktorandské štúdium a od roku 2017/2018 aj učiteľstvo slovenského jazyka v kombinácii so všeobecnovzdelávacími  predmetmi a spoločenskými vedami vrátane cudzích jazykov. Učiteľstvo, vychovávateľstvo a pedagogické vedy/ 1.1.1 - 1.1.10

 

 

 

 

 

 

 

Príklad dištančného vzdelávania po slovensky v UNICEF-e

Ministerstvo osvety, vedy  a technologického rozvoja podalo do UNICEF-u správu o realizácii vyučovacieho procesu počas pandémie, ktorá trvá už celý jeden rok. Súčasťou správy z Belehradu so schválením kabinetu ministra bolo aj kratučké video po slovensky, ktoré natočili žiaci – členovia Orchestríka zo Selenče so svojim učiteľom Jurajom Súdim a odoslali ako ukážkový materiál v rámci projektu Dištančného vzdelávania v organizácii NRSNM. Takto sa ukážka z oblasti vzdelávania po slovensky stala súčasťou správy ministerstva a dostala sa na medzinárodné hodnotenie. 

Strana 1 z 130
top