Tel/Fax
+381 21 422 989

Uncategorised

utorak, 12 maj 2009 22:22

Statut NSSNM

 

На основу чл. 75, 79 и 80 Устава Републике Србије (Службени гласник РС”, број 98/2006) и чл. 6. и 121. Закона о националним саветима националних мањина („Службени гласник РС”, број 72/2009, 20/2014 - одлука УС и 55/2014),

Национални савет словачке националне мањине на седници одржаној дана 10. 12. 2014. године у Бачком Петровцу донео је

С Т А Т У Т

НАЦИОНАЛНОГ САВЕТА СЛОВАЧКЕ НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ

               I ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ

                             Члан 1.

Статут је највиши правни акт Националног савета словачке националне мањине (у даљем тексту: Национални савет) којим се регулише делатност, организација и начин избора органа, као и друга питања од значаја за рад Националног савета, у складу са Уставом Републике Србије и Законом о националним саветима националних мањина (у даљем тексту: Закон).

                             Члан 2.

Национални савет представља словачку националну мањину на територији Републике Србије у области образовања, културе, обавештавања и службене употребе језика и писма, учествује у процесу одлучивања или одлучује о питањима из тих области, оснива установе, привредна друштва и друге организације из ових области.

                             Члан 3.

Национални савет има својство правног лица које стиче уписом у Регистар националних савета који води министарство у чијем делокругу су послови људских и мањинских права (у даљем тексту: Министарство).

Национални савет представља и заступа председник Националног савета.

                             Члан 4.

Пун назив Националног савета на српском језику гласи:

НАЦИОНАЛНИ САВЕТ СЛОВАЧКЕ НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ.

Пун назив Националног савета на словачком језику гласи:

NÁRODNOSTNÁ RADA SLOVENSKEJ NÁRODNOSTNEJ MENŠINY.

                             Члан 5.

Седиште Националног савета је у Новом Саду, Булевар Михајла Пупина 1.

Одлуком Националног савета се могу образовати и регионалне канцеларије.

                             Члан 6.

Симбол Националног савета словачке националне мањине је лого у облику стилизованог словачког грба.Три плава троугла представлјају три врха и три региона Војводине где живе Соваци – Срем, Банат и Бачку. Зелени ромбови симболишу равницу а простор међу њима двоструки крст.

                             Члан 7.

Национални савет има печат округлог облика, пречника 40 mm са текстом: "Национални савет словачке националне мањине Нови Сад" исписаним на српском језику и ћириличним писмом и "Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny Nový Sad" исписан на словачком језику и латиничним писмом.

               II НАДЛЕЖНОСТИ НАЦИОНАЛНОГ САВЕТА

                             Члан 8.

Национални савет, у складу са Уставом и законом, преко својих органа самостално:

 1. 1.доноси и мења Статут;
 2. 2.доноси финансијски план, финансијски извештај и завршни рачун;
 3. 3.располаже сопственом имовином;
 4. 4.одлучује о називу, симболима и печату Савета;
 5. 5.утврђује предлоге националних симбола, знамења и празника националне мањине;
 6. 6.оснива установе, удружења, фондације, привредна друштва у области културе, образовања, обавештавања и службене употребе језика и писма;
 7. 7.предлаже представника националне мањине у савету за међунационалне односе у јединици локалне самоуправе;
 8. 8.установљава и додељује признања;
 9. 9.иницира доношење и прати спровођење закона и других прописа из области културе, образовања, обавештавања и службене употребе језика и писма;
 10. 10.учествује у припреми прописа и предлаже измену и допуну прописа којима се уређују Уставом гарантована права националних мањина у области културе, образовања, обавештавања и службене употребе језика и писма;
 11. 11.предлаже посебне прописе и привремене мере у областима у којима се остварује право на самоуправу, ради постизања пуне равноправности између припадника националне мањине и грађана који припадају већини;
 12. 12.покреће поступак пред Заштитником грађана, покрајинским и локалним омбудсманом и другим надлежним органима, када процени да је дошло до повреде Уставом и законом гарантованих права и слобода припадника националних мањина;
 13. 13.покреће поступак из тачке 12) овог члана у име припадника националне мањине, уз претходно прибављено писмено овлашћење;
 14. 14.заузима ставове, покреће иницијативе и предузима мере у вези са свим питањима која су непосредно повезана са положајем, идентитетом и правима националне мањине;
 15. 15.доноси пословник о раду;
 16. 16.одлучује и о другим питањима у области образовања, културе, обавештавања и службене употребе језика и писма, у складу са Уставом и законом.

                        Сарадња са државним органима, органима аутономне покрајине и органима јединице локалне самоуправе

                             Члан 9.

Национални савет може поднети државним органима, органима аутономне покрајине као и органима јединице локалне самоуправе и посебним организацијама, предлоге, иницијативе и мишљења о питањима из своје надлежности, у складу са Законом.

Национални савет може поднети иницијативу Влади Републике Србије за укидање, односно поништење прописа државних органа и посебних организација, који нису у складу са одредбама овог закона и других закона и прописа који се односе на националне мањине.

                        Међународна и регионална сарадња

                             Члан 10.

Национални савет, у складу са законом, сарађује са међународним и регионалним организацијама, са организацијама и установама у матичној држави, као и са националним саветима или сличним телима националних мањина у другим државама.

Представници националног савета учествују у преговорима или се консултују поводом преговора о закључивању билатералних споразума са матичном државом, у делу који се непосредно односи на права националних мањина.

Представници Националног савета учествују у раду мешовитих међудржавних тела чији је задатак да надзиру спровођење билатералних међудржавних споразума о заштити права одређене националне мањине.

                             Члан 11.

Представници националних мањина, преко Савета Републике Србије за националне мањине, учествују у поступку закључивања, односно приступања, међународним или регионалним споразумима који се односе на положај и заштиту права националних мањина.

                             Седнице Националног савета

                             Члан 12.

Национални савет одлучује о питањима из своје надлежности на седницама.

Седнице се одржавају по потреби, а најмање једном у шест месеци и воде се на словачком језику или, по потреби, на српском језику.

Национални савет пуноважно одлучује на седници на којој је присутно више од половине чланова Националног савета.

                        Начин одлучивања

                             Члан 13.

Национални саветодлучујевећиномгласованаседницикојојприсуствујевећинаодукупногбројачланова Националног савета, уколико законом и овим статутомнијепредвиђенапосебнавећина.

Национални савет одлучује већином гласова од укупног броја чланова Националног савета:

-     о доношењу и промени Статута;

-     о доношењу финансијског плана и завршног рачуна Националног савета;

-     о избору председника, потпредседника, председника и чланова Извршног одбора.

-     о доношењу стратегије развоја у областима које су у надлежности Националног савета.

               IIIИЗБОР НАЦИОНАЛНОГ САВЕТА

                             Члан 14.

Избор Националног савета врши се на основу услова и поступка прописаних законом.

               IV KОНСТИТУИСАЊЕ НАЦИОНАЛНОГ САВЕТА

                             Члан 15.

На конститутивној седници се потврђује мандат чланова Националног савета.

Потврђивање мандата члана Националног савета врши се на основу уверења о избору за члана Националног савета и решења о додели мандата чланова Националног савета.

Национални савет је конституисан потврђивањем мандата свих чланова Националног савета.

На првој наредној седници врши се избор председника.

                

               VСАСТАВ НАЦИОНАЛНОГ САВЕТА

                             Члан 16.

Национални савет има 29 чланова.

                        Мандат Националног савета

                             Члан 17.

Мандат Националног савета тече од дана конституисања Националног савета и траје до истека четири године од конституисања.

Националном савету мандат престаје пре истека времена на које је изабран, распуштањем, у складу са Законом.

                        Мандат чланова Националног савета

                             Члан 18.

Члан Националног савета бира се на четири године и може поново бити биран за члана Националног савета.

Члану Националног савета мандат траје колико траје мандат Националног савета и престаје му мандат конституисањем новог сазива Националног савета.

                             Члан 19.

Члану Националног савета престаје мандат у Националном савету пре истека времена на које је изабран:

 1. 1.подношењем оставке;
 2. 2.губитком једног од општих услова за стицање активног бирачког права;
 3. 3.ступањем на посао или преузимањем функције неспојиве са чланством у Националном савету – судије, тужиоца и судије Уставног суда;
 4. 4.ако дуже од годину дана не присуствује седницама Националног савета;
 5. 5.ако му престане пребивалиште на територији Републике Србије;
 6. 6.ако је коначном одлуком надлежног органа брисан из посебног бирачког списка словачке националне мањине;
 7. 7.ако је правноснажном пресудом осуђен за кривично дело на казну затвора у трајању дужем од шест месеци;
 8. 8.у случају смрти.

Члан Националног савета дужан је да овери оставку код органа надлежног за оверу потписа и да је Националном савету поднесе у року од три дана од овере, непосредно или поштом препоручено.

Престанак мандата члану Националног савета констатује Национални савет на првој наредној седници након пријема обавештења о наступању разлога за престанак мандата.

О престанку мандата члану Националног савета пре истека мандата Националног савета, председник Националног савета обавештава Републичку изборну комисију и Министарство.

Када члану Националног савета престане мандат пре истека мандата Националног савета, мандат се додељује првом следећем кандидату са изборне листе на којој се налазио члан којем је престао мандат, у складу са законом.

                        Права и обавезе чланова Националног савета

                             Члан 20.

Члан Националног савета има права да:

 1. 1.бира и буде биран у органе Националног савета;
 2. 2.учествује у предлагању, доношењу и извршавању одлука Националног савета;
 3. 3.постави питање и затражи објашњење од органа Националног савета и да добије одговор у циљу остваривању права из тачке 2 овог члана;
 4. 4.затражи и добије стручну помоћ од органа Националног савета у циљу вршењa своје функције.

Права чланова Националног савета додатно ће се уредити посебним актом.

                             Члан 21.

Члан Националног савета има обавезу да:

 1. 1.учествује у раду Националног савета, Извршног одбора или одбора чији је члан;
 2. 2.писмено или усмено обавести председника Националног савета, председника Извршног одбора или председника одбора чији је члан у случају спречености да присуствује седници или ако је спречен да изврши неки налог;

                             Члан 22.

Национални савет може имати почасне чланове.

За почасног члана може бити именовано лице које је својим деловањем дало изузетан допринос унапређењу положаја и права припадника словачке националне мањине у Републици Србији.

Лице које се именује за почасног члана не мора бити припадник словачке националне мањине.

Почасни члан може учествовати у раду Националног савета као и у радним телима Националног савета, без права одлучивања.

Избор и статус почасног члана Националног савета уређује се пословником о раду Националног савета.

               VI ОРГАНИЗАЦИЈА НАЦИОНАЛНОГ САВЕТА

                             1. ОРГАНИ НАЦИОНАЛНОГ САВЕТА

                             Члан 23.

Национални савет има председника, три потпредседника, Извршни одбор, одборе за образовање, културу, информисање и службену употребу језика и писма.

 

                   1. Председник

                             Члан 24.

Надлежности председника Националног савета:

 1. 1.представља и заступа Национални савет;
 2. 2.сазива и председава седницама Националног савета;
 3. 3.предлаже кандидате за потпредседнике Националног савета , председника, потпредседника и чланове Извршног одбора Националног савета;
 4. 4.предлаже план рада Националног савета;
 5. 5.предлаже годишњи финансијски план Националног савета;
 6. 6.подноси Националном савету извештај о свом раду најмање једном годишње;
 7. 7.предлаже Националном савету финансијски извештај и завршни рачун;
 8. 8.потписује акте Националног савета и записник са седнице Националног савета;
 9. 9.има право да сазове седницу Извршног одбора и радних тела Националног савета у ванредним околностима;
 10. 10.има право да присуствује седницама одбора Националног савета, без права одлучивања;
 11. 11.одговара за законитост рада и пословања Националног савета;
 12. 12.доноси акте у складу са Уставом и законом који се односе на пословање Националног савета.
 13. 13.може да ангажује стручне саветнике из области које су у надлежности Националног савета.

Председника Националног савета, у случају његове одсутности или спречености да обавља своју функцију, замењује потпредседник кога председник Националног савета одреди, а уколико га председник Националног савета не одреди, замењује га најстарији потпредседник

                             Члан 25.

Председник Националног савета за свој рад одговара Националном савету.

                             Члан 26.

Национални савет бира председника из реда својих чланова.

Предлог за председника Националног савета подноси најмање једна трећина чланова Националног савета.

Члан Националног савета може да учествује у предлагању само једног кандидата за председника.

Председник националног савета се бира већином од укупног броја чланова Националног савета.

                             Члан 27.

Мандат председнику Националног савета почиње да тече даном избора и траје до конституисања новог сазива Националног савета;

Пре истека времена на који је изабран, мандат председнику престаје:

 1. 1.ако му престане мандат члана Националног савета;
 2. 2.подношењем оставке;
 3. 3.разрешењем ;
 4. 4.смрћу.

Председник Националног савета разрешава се по истом поступку по ком се и бира.

Уколико председник није разрешен у поступку разрешења, нови поступак разрешења не може бити покренут пре истека рока од шест месеци.

                   2. Потпредседници

                             Члан 28.

Национални савет има три потпредседника за регионе Бачку, Банат и Срем.

Национални савет бира потпредседнике из реда чланова Националног савета, на предлог председника Националног савета или најмање једне трећине чланова Националног савета.

Потпредседник Националног савета се бира већином од укупног броја чланова Националног савета.

Потпредседници Националног савета поред обавеза које произилазе из овог Статута могу и:

 1. 1.заступати Национални савет у регионима у којима су изабрани,
 2. 2.координирати рад међу члановима одбора и одбора у регионима које заступају
 3. 3.предлагати председницима одбора правце деловања и начине рашавања појединих питања,
 4. 4.доставити извештај о ситуацији у региону који заступају.

                             Члан 29.

Одредбе овог статута о престанку мандата председника Националног савета примењују се на престанак мандата потпредседника.

                   3. Извршни одбор

                        Надлежности Извршног одбора

                             Члан 30.

Извршни одбор:

 1. 1.може предлагати измене и допуне Статута;
 2. 2.утврђује нацрт плана и програма рада Националног савета;
 3. 3.утврђује нацрт финансијског плана, финансијског извештаја и завршног рачуна Националног савета;
 4. 4.координира радом одбора Националног савета;
 5. 5.припрема предлоге аката које доноси Национални савет;
 6. 6.спроводи, контролише и прати извршавање одлука Националног савета;
 7. 7.доноси пословник о раду Извршног одбора;
 8. 8.обавља и друге послове из своје надлежности на основу одлуке Националног савета.

Национални савет поверава Извршном одбору одлучивање, доношења мишљења и предлога у надлежности Националног савета.

Одлуке које је тако донео Извршни одбор подлежу одобравању на првој наредној седници Националног савета и одобрене су ако за њих гласа више од половине чланова Националног савета. Ако Национални савет не одобри одлуку Извршног одбора, Извршном одбору престаје мандат, а одлука остаје на снази.

                        Састав Извршног одбора

                             Члан 31.

Извршни Одбор има председника, два потпредседника и четири члана задужена за поједине области из надлежности Националног савета.

Национални савет бира председника и чланове Извршног одбора из реда чланова Националног савета, на предлог председника Националног савета или најмање једне трећине чланова Националног савета.

За члана Извршног одбора не може бити изабран председник нити потпредседник Националног савета.

Извршни одбор се бира већином од укупног броја чланова Националног савета.

                             Члан 32.

Председник, потпредседник и чланови Извршног одбора су одговорни за свој рад Националном савету.

                             Члан 33.

Председника Извршног одбора, у случају његове одсутности или спречености, замењује потпредседник Извршног одбора.

                             Члан 34.

Извршни одбор је обавезан да периодично, а најмање једанпут годишње подноси извештај о свом раду Националном савету.

                        Мандат Извршног одбора

                             Члан 35.

Мандат Извршног одбора почиње да тече даном избора.

Мандат Извршног одбора траје до истека мандата Националног савета који га је изабрао.

Пре истека времена на који је изабран, мандат Извршног одбора престаје:

 1. 1.у случају наступања ситуације из члана 30. став 3. овог статута;
 2. 2.разрешењем.

Извршни одбор разрешава се по поступку по ком је изабран.

                             Члан 36.

Одредбе овог статута о престанку мандата председника Националног савета примењују се на престанак мандата чланова Извршног одбора.

                   4. Радна тела

                             Члан 37.

Национални савет образује стална радна тела.

Стална радна тела су одбори.

                             Члан 38.

Одбори Националног савета су:

 1. 1.Одбор за образовање;
 2. 2.Одбор за културу;
 3. 3.Одбор за обавештавање;
 4. 4.Одбор за службену употребу језика и писма.

                             Надлежности одбора

                             Члан 39.

Одбор у областима из надлежности Националног савета, које су утврђене законом:

 1. 1.припрема годишњи план и програм рада из своје надлежности, финансијски план и финансијски извештај одбора и доставља Извршном одбору и члановима НССНМ;
 2. 2.предлаже одлуке Националном савету и Извршном одбору из делокруга свог рада;
 3. 3.одлучује о питањима које му Национални савет и Извршни одбор повери;
 4. 4.иницира расправу о појединим питањима;
 5. 5.прати стање у својој области, саставља извештаје и предлаже мере за побољшање спровођења закона и других прописа из своје области;
 6. 6.доноси пословник о раду;
 7. 7.обавља друге послове које му повери Национални савет и Извршни одбор.

                             Састав одбора

                             Члан 40.

Одбор има председника, потпредседника и чланове.

Председник и потпредседници одбора су по правилу чланови НССНМ.

Национални савет одлуком одређује број чланова сваког одбора, који не може бити мањи од 5.

Председник, потпредседник и чланови одбора не морају бити чланови Националног савета.

Председник Националног савета и потпредседници Националног савета не могу бити чланови одбора.

                             Избор чланова одбора

                             Члан 41.

Предлог за председника, потпредседника и чланове одбора подноси председник Националног савета или најмање једна трећина чланова Националног савета.

Одбор се бира већином од укупног броја чланова Националног савета.

Мандат одбора почиње да тече даном избора и траје до краја мандата Националног савета који га је изабрао.

                             Мандат члана одбора

                             Члан 42.

Пре истека времена на који је изабран, мандат члана одбора престаје:

 1. 1.подношењем оставке;
 2. 2.разрешењем ;
 3. 3.смрћу.

                             Члан 43.

Одбор може да образује комисије ради разматрања одређених питања из своје надлежности.

Чланови комисије су стручњаци из области за коју се комисија образује.

                             2. СТРУЧНА СЛУЖБА

                             Члан 44.

Национални савет образује стручну службу за обављање послова у вези са радом Националног савета, припремања, извршавања и контроле извршавања одлука.

Стручна служба Националног савета врши административне послове везане за рад органа Националног савета.

Радом стручне службе руководи секретар Националног савета, који је у сталном радном односу.

                             Секретар

                             Члан 45.

Секретар Националног савета:

 1. 1.руководи стручном службом Националног савета;
 2. 2.стара се о обављању послова у вези са радом Националног савета;
 3. 3.према потреби припрема предлоге одлука чије доношење спада у надлежност Националног савета, председника Националног савета или Извршног одбора Националног савета;
 4. 4.учествује у раду Националног савета, Извршног одбора, одбора, комисија и радних тела Националног савета без права одлучивања;
 5. 5.стара се о законитости рада Националног савета;
 6. 6.стара се о вршењу организационих послова у вези рада радних тела Националног савета;
 7. 7.стара се о састављању записника са седница Националног савета, Извршног одбора или радних тела Националног савета;
 8. 8.стара се о објављивању аката Националног савета;
 9. 9.стара се о припреми предлога одлука Националног савета, Извршног одбора или радних тела Националног савета;
 10. 10.помаже председнику Националног савета приликом припреме и сазивања седница Националног савета;
 11. 11.спроводи одлуке Националног савета, председника Националног савета и председника Извршног одбора;
 12. 12.извршава друге послове које му повере председник Националног савета и председник Извршног одбора из својих надлежности;
 13. 13.утврђује послове стручне службе у погледу организације рада, припремања и извршења одлука Националног савета и Извршног одбора Националног савета.

                             Члан 46.

Секретар Националног савета за свој рад одговара Националном савету и председнику Националног савета.

VII ЈАВНОСТ РАДА

                             Члан 47.

Рад Националног савета је јаван.

Јавност у раду се обезбеђује:

 1. 1.објављивањем Статута, одлука и других аката на интернет презентацији Националног савета;
 2. 2.достављањем позива и материјала за седнице средствима јавног информисања;
 3. 3.омогућавањем присуства на седницама представника средстава информисања и другим заинтересованим лицима, у складу са пословником о раду Националног савета.

VIII ФИНАНСИРАЊЕ РАДА НАЦИОНАЛНОГ САВЕТА

                             Члан 48.

Средства за финансирање рада Савета обезбеђују се из буџета Републике Србије, буџета Аутономне покрајине Војводине, буџета јединица локалне самоуправе, донација и осталих прихода.

Председник Националног савета је одговоран за финансијско пословање, подношење извештаја и вођење књига Националног савета.

IX АКТИ НАЦИОНАЛНОГ САВЕТА

                             Члан 49.

Највиши правни акт Националног савета је Статут.

Предлог за промену Статута може поднети најмање једна трећина чланова Националног савета.

Предлог се подноси у писменој форми, са образложењем. У предлогу морају бити јасно означене одредбе чија се промена предлаже и промена која се предлаже.

                             Члан 50.

У обављању послова из своје надлежности Национални савет доноси одлуке, закључке, решења, сагласности, мишљења, правилнике, предлоге, препоруке, упутства и друге акте.

Председник Националног савета може донети правилнике, решења, закључке, наредбе и упутства.

Извршни одбор и одбори доносе пословнике, закључке, упутства.

X УСАГЛАШЕНОСТ ПРАВНИХ АКАТА, ОБЈАВЉИВАЊЕ И СТУПАЊЕ НА СНАГУ

                             Члан 51.

Статут мора бити у складу са Уставом и законом.

Одлуке и општи акти Националног савета морају бити у складу са Уставом, законом и Статутом.

Акти председника Националног савета, Извршног одбора, одбора и других радних тела морају бити у складу са законом, Статутом, одлукама и актима Националног савета.

XI ЗАВРШНА ОДРЕДБА

                             Члан 52.

Статут ступа на снагу даном доношења.

 

 

                                                                                               ПРЕДСЕДНИК

                                                                                      НАЦИОНАЛНОГ САВЕТА

                                                                                     Ана Томанова Маканова

slovnik-ok

Kalendar

«Jul 2020»
PonUtoSreČetPetSubNed
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
top