Tel/Fax
+381 21 422 989

Výzvy

SÚBEH na udeľovanie finančných prostriedkov mimovládnym organizáciám a mládežníckym zduženiam slovenského národného spoločenstva v Srbsku

Na súbeh sa môžu prihlásiť registrované právnické osoby – organizácie a združenia, ktorých činnosť spočíva na pestovaní a rozvíjaní slovenskej identity na území Srbska.

Finančne budú podporené tie projekty, ktoré budú propagovať zveľadenie, zachovávanie, pestovanie a popularizovanie slovenského jazyka, písma a kultúry.
Pri realizácii projektu musí byť zastúpený a uplatňovaný slovenský jazyk a písmo.

K prihláške je potrebné pripojiť:

 1. úradný doklad o registrácii,
 2. popis činnosti v minulých rokoch,
 3. pokiaľ sa žiadajú prostriedky na založenie organizácie, tak plán činnosti združenia.

>> Prihláška

>> Pravidlá o podmienkach a kritériách na udeľovanie finančných prostriedkov

Prihlášky je potrebné zaslať najneskoršie do 25. mája 2015.

Prihlášky sa podávajú na súbehovom tlačive(www.rada.org.rs) v dvoch exemplároch, v slovenskom jazyku, osobne v miestnostiach Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny, alebo poštou na adresu:

Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny
21000 Nový Sad
Bul. M. Pupina 1/4
PRE SÚBEH VUPJP

3. zasadnutie Výboru pre vzdelávanie, sa uskutoční v pondelok 4. mája roku 2015 o 13.00 hodine, v miestnostiach úradu Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny,  bul. Mihajla Pupina 1/IV, Nový Sad.

Návrh  rokovacieho programu:

 1. Schvaľovanie zápisnice z minulého zasadnutia
 2. Plán realizácie schválených projektov na USZZ
 3. Odborné zdokonaľovanie do konca školského roka 2014/2015
 4. Návrhy aktivít Aktívu náboženstva
 5. Informácie o návšteve predškolských ustanovizní a škôl s vyučovacím jazykom slovenským
 6. Správa zo zasadnutia Aktívu riaditeľov a realizácia Kalendára aktivít MŠVVaŠ SR na rok 2015
 7. Poskytovanie mienky na voľbu člena správnej rady Vysokej odbornej školy pre vzdelávanie vychovávateľov v Novom Sade
 8. Realizácia projektu Chcem byť žiakom v slovenskej triede
 9. Informácie o prekladaní testov do slovenčiny
 10. Aktuálne otázky (možnosti vzdelávania učiteľov v slovenskej reči,...)


Predseda Výboru pre vzdelávanie NRSNM
Ján Brna, v.r.

Výbor pre kultúru Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny vypisuje
Súbeh na vypracovanie scenára a realizáciu
Otváracieho programu Slovenských národných slávností 2015.

Výbor pre vzdelávanie Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny organizuje program odborného zdokonaľovania pre profesorov slovenčiny a profesorov triednej výuky akreditovaný pod číslom 827 v hodnote 24 bodov.

24. marca 2015 - 24. apríla 2015

Festival Dni detského divadla 3xĎ sa bude konať v termíne 5. - 7. júna 2015. Lehota na prihlasovanie trvá do 24. apríla 2015.

top