Tel/Fax
+381 21 422 989

Výzvy

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR a Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva, Sklenárova 7, Bratislava
VYHLASUJÚ

5. ročník celoslovenskej výtvarnej súťaže a prehliadky žiakov základných, základných umeleckých a stredných škôl
SLOVENSKO, KRAJINA V SRDCI EURÓPY

Metodicko-vzdelávacie podujatie pedagogických zamestnancov Slovákov žijúcich v zahraničí

Stiahnite si dokument

 

 

Zoznam krajín, počet štipendijných miest ako aj podskupiny študijných odborov v zmysle sústavy študijných odborov vysokoškolského vzdelávania v SR na verejných vysokých školách v akreditovaných študijných programoch potvrdil Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí v zmysle uznesenia vlády SR č. 625/2008 zo dňa 17. 09. 2008 ku koncepcii štátnej politiky starostlivosti o Slovákov žijúcich v zahraničí do roku 2015 so zachovaním podmienok záväzných pre členské krajiny OECD pre oblasť ODA v akademickom roku 2013/2014.

Milí slovenskí krajania,

v mene Žilinského samosprávneho kraja si Vás dovoľujeme pozvať na Slovensko, na 2. ročník bezplatného odborného seminára pre učiteľov slovenského jazyka, literatúry, občianskej náuky, dejepisu, prípadne ďalších predmetov, ktorý sa uskutoční v termíne 24.04.2013 - 26.04.2013. Seminár je určený pre učiteľov materských, základných a stredných škôl s vyučovacím jazykom slovenským z Česka, Poľska, Maďarska, Srbska, Chorvátska, Rumunska, Ukrajiny a ďalších štátov sveta.

ponedeljak, 04 mart 2013 15:52

48. Stretnutie v pivnickom poli

48. Stretnutie v pivnickom poli
14. – 16. júna 2013
P i v n i c a

 

Pozvanie pre účasť na 48. Stretnutí v pivnickom poli

PRIHLÁŠKA

top