Tel/Fax
+381 21 422 989

V úrade Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny v januári tohto roku, bola ôsma schôdza Komisie pre hudobnú činnosť Výboru pre kultúru NRSNM. Rokovalo sa o pláne a programe tejto komisie na rok 2010, o aktuálnom stave hudobného života vojvodinských Slovákov, o spolupráci hudobnej komisie s Ústavom pre kultúru vojvodinských Slovákov a o činnosti komisie v roku 2009.
 Členovia komisie konštatovali, že v minulom roku nebolo nedostač prihlásených skladieb na naše hudobné festivaly a jeden z dôvodov je nedostatok propagácie v médiách. Jeden zo spôsobov ako získať autorov skladieb, okrem úspešnej reklamy v médiách je osobne ich volať a vyzvať, aby svoje skladby prihlasovali na festivaly. Navrhnuté bolo, aby sa založila Asociácia slovenských hudobníkov Vojvodiny, ktorá by okrem iných povinností mala za úlohu písať projekty a konkurovať o finančné prostriedky tam, kde NRSNM a Ústav nemôže a to sú predovšetkým pokrajinské sekretariáty a Ministerstvo kultúry Srbska. 

ponedeljak, 22 februar 2010 06:37

Nové kompetencie Výboru pre kultúru NRSNM

 V stredu 17. februára 2010 v úrade Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny v Novom Sade sa uskutočnilo 22. zasadnutie Výboru pre kultúru Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny.
 Členovia Výboru pre kultúru spolu s predsedníčkou NRSNM Annou Tomanovou – Makanovou a sekretárom NRSNM Ladislavom Čánim diskutovali o kompetenciách Výboru pre kultúru NRSNM, ktoré vyplývajú zo Zákona o kultúre a Zákona o národnostných radách národnostných menšín. V súlade so zákonmi NRSNM môže zakladať kultúrne ustanovizne za účelom zachovania, zveľadenia a rozvoja kultúrnej osobitosti a taktiež určuje, ktoré ustanovizne a podujatia z oblasti kultúry majú osobitný význam pre zachovanie a rozvoj osobitosti a národnej identity danej národnostnej menšiny. Taktiež republika, autonómna pokrajina a jednotka miestnej samospráyv ako zakladatelia ustanovizní, môžu svoje zakladateľské práva preniesť úplne alebo čiastočne na národnostnú radu.
 V nasledujúcom bode rokovacieho programu bolo dohodnuté, že Výbor pre kultúru NRSNM vypíše súbeh na vypracovanie scenára pre otvárací program SNS 2010. Zvolená bola trojčlenná komisia, ktorá rozhodne kedy sa vypíše súbeh a ako bude vyzerať. Členmi komisie sú Katarína Melegová – Melichová, Milina Sklabinská a Vladimír Valentík.
 Záverom sa hovorilo o zápise Slovákov do zoznamu voličov, najmä o tom, že doterajšie rezultáty zápisu sú nepriaznivé a načim pracovať na tom, aby sa zlepšili.   

 

Vo štvrtok 11. februára 2010 v Novom Sade sa uskutočnila schôdza Výboru pre informovanie NRSNM, na ktorej prítomní členovia jednohlasne schválili Výročnú správu o činnosti VPI NRSNM v roku 2009 s konštatáciou, že Výbor pre informovanie svoju činnosť v roku 2009 zintenzívnil a zveľadil v edukačnej, vedeckej, odbornej a vydavateľskej oblasti, ako aj v oblasti zachovávania televízneho dedičstva TV Nový Sad a technickej podpory slovenských vojvodinských médií. Návrh program práce a rozpočtu VPI NRSNM na rok 2010, ktorý ozrejmil predseda VPI Samuel Žiak, bol tiež jednohlasne schválený.

Predseda VPI Samuel Žiak v rozhovore s predstaviteľmi
TV Apolo 

Vo štvrtok 4. februára 2010 predseda  a koordinátorka Výboru pre informovanie NRSNM Samuel Žiak a Vladimíra Dorčová návštivili Slovenskú redakciu TV Apolo v Novom Sade a Rádio Kysáč v Kysáči. S vedúcimi týchto médií - riaditeľom TV Apolo Andrejom Tomašovićom, redaktorkou Annou Lačok a riaditeľkou Kultúrno-informačného strediska Kysáč, v rámci ktorého pôsobí Rádio Kysáč, Annou Chrťanovou-Leskovac, sa rozprávali o neblahej situácii v médiách v Srbsku a o možnej spolupráci v tomto roku. Samuel Žiak pri tejto príležitosti dvom redakciám odovzdal slovenské slovníky, ktoré Výbor pre informovanie zabezpečil za finančnej pomoci Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí Slovenskej republiky, čím sa akcia odovzdávania slovníkov slovenským vojvodinským redakciám úspešne ukončila.

Prvé stretnutie Redakčnej rady publikácie o 35-ročnej Slovenskej redakcii TV Nový Sad

TV Nový Sad – v súčasnosti TV Vojvodiny, začala vysielať program v piatich rečiach národov a národností Vojvodiny 29. novembra 1975. Pre Slovenskú redakciu sa historická udalosť odohrala v nedeľu 30. novembra o 17,45 TV magazínom Rozhľady. Keďže toho roku oslávi 35 rokov nepretržitého pôsobenia na poli informovania, ale aj pestovania kultúry a zachovávania národnostnej identity, jej pracovníci sa rozhodli vydať priliehavú publikáciu.
V stredu 3. februára 2010 sa v Slovenskej redakcii Televízie Vojvodiny prvýkrát stretli hlavní aktéri pre vydanie tejto publikácie, keď si určili členov Redakčnej rady (Annamária Boldocká Grbić, Anna Jašková, Zdenko Pop, Ján Čeman, Anna Radanovićová, Ljubiša Sremčević, Ján Struhár, Vladimír Valentík, Vladimíra Dorčová). Kniha by mala mať okolo 300 strán a náklad 500 exemplárov. Zostavovateľkou je Annamária Boldocká Grbić, dlhoročná redaktorka kultúrnej rubriky TV Nový Sad. Uzáverom stretnutia je, že sa do dvoch týždňov konkretizuje koncepcia publikácie a na nadchádzajúcej schôdzi Redakčnej rady zadelia konkrétne úlohy.

 

Minister pre ľudské a menšinové práva dr. Svetozar Čiplić v rámci promočnej kampane zápisu do osobitných voličských zoznamov národnostných menšín navštívil v pondelok 8. februára 2010 Národnostnú radu slovenskej národnostnej menšiny v Novom Sade. Po oficiálnom rokovaní venovanom aktuálnym informáciám týkajúcich sa zápisu národnostných menšín minister Čiplič sa spolu s predsedníčkou NRSNM Annou Tomanovou Makanovou obrátili médiám s výzvou, v ktorej  príslušníkov slovenskej národnostnej menšiny v Srbsku vyzvali aby sa zapísali do osobitných voličských zoznamov a tak využili svoje zákonom a ústavou garantované práva v oblasti kultúrnej autonómie.

top