Tel/Fax
+381 21 422 989

Odbor za službenu upotrebu jezika i pisma

ponedeljak, 23 april 2012 13:07

Zástupcovia NRSNM vo Vojlovici

Delegácia Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny na čele s predsedníčkou Annou Tomanovou Makanovou navštívila v sobotu 21. apríla 2012 Vojlovicu v obci Pančevo, kde sa stretla so predstaviteľmi tunajšej slovenskej národnostnej menšiny a zástupcami miestnej samosprávy. Návšteva delegácie NRSNM mala za cieľ vzájomné informovanie o aktuálnych otázkach týkajúcich sa postavenia Slovákov v Obci Pančevo a aktivitách NRSNM.

Prvou zastávkou návštevy bol SKOS Detvan, kde predsedníčka Tomanová Makanová spolu so členkou Obecnej rady mesta Pančevo, pani Nadou Berkuljan, odhalila pamätnú tabulu venovanú otvoreniu expozície Tradičnej slovenskej izby. Delegácia NRSNM, v ktorej bol a Juraj Červenák podpredseda Výboru pre úradné používanie jazyka a písma NRSNM, následne navštívila Slovenskú evanjelickú a. v. cirkev a Maďarskú reformovanú cirkev vo Vojlovici, ktoré sa prednedávnom stali terčom vandalského útoku. Na záver oficiálneho programu delegácia NRSNM navštívila Miestny odbor Matice slovenskej vo Vojlovici.

Dňa 13. apríla 2012 Hajdušicu a Jánošík navštívili predsedníčka NRSNM Anna Tomanová-Makanová, veľvyslanec Slovenskej republiky v Belehrade Jeho excelencia Ján Varšo a riaditeľka ÚKVS Milina Sklabinská. Delegáciu Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny, v ktorej boli aj Martin Zloch, člen NRSNM, Juraj Červenák a Lydia Čemanová, podpredseda a koordinátorka Výboru pre úradné používanie jazyka a písma NRSNM, v Hajdušici a Jánošíku privítali predstavitelia miestnych kultúrnych a spoločenských inštitúcií a organizácií. Pri tejto príležitosti predsedníčka NRSNM Anna Tomanová-Makanová a veľvyslanec Ján Varšo spoločne odhalili pamätnú tabuľu na Slovenskom dome kultúrno-umeleckého spolku Bratstvo v Hajdušici. Kúpu tejto budovy v roku 2009 financovala Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny a jej rekonštrukciu finančne podporil Zastupiteľský úrad Slovenskej republiky v Belehrade z prostriedkov SlovakAid.

 Dňa 28. marca 2012 v priestoroch Obce Báčsky Petrovec uskutočnila sa slávnostná prezentácia príručky pre matrikárov Transkripcia priezvisk Slovákov vo Vojvodine zo slovenčiny do srbčiny. Táto dvojjazyčná, slovensko-srbská príručka je významným príspevkom pre úradné používanie slovenského jazyka a písma aj z toho dôvodu, že problematika vydávania osobných dokladov v slovenčine v praxi ešte stále nie je doriešená na uspokojivej úrovni. Z uvedených dôvodov Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny poverila Dr. Annu Marićovú s tímom (Dr. Michal Týr, Dr. Anna Makišová, Mr. Zuzana Týrova), aby urobili zoznam slovenských priezvisk vo Vojvodine a k slovenskej podobe dopísali srbské zápisy latinkou a cyrilikou v súlade s platnou normou. Táto príručka je výsledkom úsilia spoluautorov, aby sa určité otázky štandardizovali a dosiahla jednotná prax v tejto oblasti.

V stredu 14. marca t. r. Obec Báč navštívili predstavitelia Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny. Hostí privítal predseda obce Tomislav Bogunović a jeho spolupracovníci náčelníčka obecnej správy Elena Turanská, predseda MS Selenča Juraj Grňa, sekretár MS Selenča Juraj Pecník, matrikárka MS Selenča Anna Berediová a podpredsedníčka obecného zhromaždenia prof. Katarína Vrabčeniaková. Na zasadnutí boli prítomní aj riaditeľka základnej školi Jána Kollára v Selenči Svetlana Zolňanová, riaditeľka strednej poľnohospodárskej školy Báč Libuša Fačarová a riaditeľka predškolskej ustanovizne Kolibri Ana Boškićová.

Dňa 16. decembra 2011 v priestoroch Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny v Novom Sade uskutočnila sa 5. schôdza Výboru pre úradné používanie jazyka a písma NRSNM. Témou tohto zasadnutia bola analýza výročných správ každej komisie v rámci Výboru pre úradné používanie jazyka a písma, resp. čo je zo zaplánovaných činnosti realizované a čo nie je a návrh plánu činnosti na rok 2012.
Členovia Výboru podali výročné správy o svojej činnosti na rok 2011 a konštatovali, že je plán práce iba čiastočne realizovaní a navrhli, aby sa ostatné naplánované ciele  uskutočnili v roku 2012.

Komisia pre spoluprácu s radami pre medzinacionálne vzťahy Výboru pre úradné používanie jazyka a písma zasadala dňa 24. novembra 2011 v priestoroch NRSNM v Novom Sade. Na svojom 1. zasadnutí komisia analyzovala správy obecných rád pre medzinacionálne vzťahy, resp., aktuálnu situáciu v oblasti pôsobenia rád pre medzinacionálne vzťahy. Predsedníčka komisie Erka Viljačiková poukázala na problem úradného používania jazyka a písma na územi miestneho spoločenstva Slankamenské Vinohrady. Totiž Rada pre medzinacionálne vzťahy obce Inđija nedala pozitívnu mienku na iniciatívu pre uvádzanie slovenského jazyka a písma do úradného použitia na územi miestneho spoločenstva Slankamenské Vinohrady. Záver je, že tento problem treba vyriešiť a NRSNM v tom zmysle už dala iniciatívu obci Inđija a príslušnom pokrajínskom orgáne.

top