Tel/Fax
+381 21 422 989

Odbor za obrazovanje

petak, 27 mart 2020 23:32

Rozvrh vysielania 30.03 - 03.04

RTV 2 / slovenský jazyk od 23.03.2020 v čase 7.45 -9. 45

v pondelok a v stredu sa vysiela slovenský jazyk pre 1. – 4. ročník a vo štvrtok a piatok pre 5. – 8. ročník

-          vysielanie môžete pozerať aj na portáli RTV 2 na jazýčku SK.

rozvrh vysielania TV PETROVEC: a na fb stránke TV Petrovec

Podľa uvedeného rozvrhu TV OK Kovačica vysiela každodenne od 16.00 a RTV Stará Pazova od 12.30.

rozvrh vysielania TV PETROVEC:

30.03.2020 /pondelok

15.00 - piataci: matematika

15.30 - šiestaci: matematika

16.00 - druháci: matematika

16.30 - siedmaci: biológia

17.00 - ôsmaci: biológia

31.03.2020/utorok

15.00- siedmaci: matematika

15.30 - ôsmaci: matematika

16.00 - tretiaci: matematika

16.30 - šiestaci: biológia

17.00 - piataci: zemepis

01.04.2020/streda

15.00 - piataci: dejepis

15.30 - prváci: matematika

16.00 - siedmaci: chémia

16.30 - ôsmaci: dejepis

17.00 - ôsmaci: fyzika

17,30 - tretiaci: príroda a spoločnosť

02.04.2020/štvrtok

15.00 - šiestaci: dejepis

15.30 - ôsmaci: chémia

16.00 -  šiestaci: zemepis

16.30 - siedmaci: dejepis

17.00 - piataci: biológia

03.04.2020/piatok:

15.00 - šiestaci: fyzika

15.30 - siedmaci: zemepis

16.00 - štvrtáci: matematika

16 .30 - ôsmaci: zemepis,

17.00 - siedmaci: fyzika

26. 3. 2020

Stredná škola

 

 

Biológia I.

Bunkové organely

 

Biológia II.

Čeľaď nahosemenných rastlín

 

Matematika III.

Analytická geometria v rovine 1. hodina

 

Biológia III.

Telesné tekutiny - krv a lymfa

 

Matematika IV.

Určitý integrál 1. hodina

 

Matematika IV.

Určitý integrál 2. hodina

 

ODBORNÉ ŠKOLY

Odborná škola chémia, nekovy a polygrafia

 

 

Technické kreslenie so strojovými prvkami

Prvky pre nerozlučné spojenie

Všeobecná a neorganická chémia I.

Oxidoredukčné procesy

Analytická chémia II.

Prírprava a štandardizácia roztokov HCl kyseliny

Technológia grafického materiálu II.

Suroviny na výrobu papiera, spracovanie

Strojárstvo a spracovanie kovov

Technické kreslenie s počítačovou grafikou I.

Príprava obrazovky na prácu

Technické kreslenie s počítačovou grafikou I.

Príkazy na kreslenie čiary

Programovanie pre počítačom riadené stroje IV.

Projektovanie technológie CAD - CAM systému

Doprava

Letecká doprava I.

Letecké prepravné prostriedky v sústave leteckej dopravy

Technológia materiálu I.

ADBLUE kvapaliny a nemrznúca zmes

Garáže, servisy a parkoviská IV.

Servisy, čerpacie stanice a základne automobilov - kontroly pri technickej prehliadke

Garáže, servisy a parkoviská IV.

Servisy, čerpacie stanice a základne automobilov - technická prehliadka, pojem a druhy

Textilnictvo a kožiarstvo

Kreslenie a maľovanie I.

Farba

Teória formy II.

Zásady kombinovania

Poľnohospodárstvo, výroba a spracovanie potravín

Zeleninárstvo II.

Morfológia a výroba paradajok

Zeleninárstvo II.

Morfológia a výroba papriky

Poľnohospodárska technika II.

Postrekovače

Elektrotechnika

Elektronika 2 III.

Logické obvody - skupina logických obvodov CMOS

Programovanie pre počítačom riadené stroje III.

Rozšírenie súradnicového systému a charakteristické body v stroji

Digitálna elektronika III.

Registre

Počítačové siete IV.

Servery v počítačovej sieti, časť 1

Obchod a pohostinstvo

Marketing - obchodné školy IV.

Testovanie zvolených výrobkov na trhu

Turistická geografia IV.

Horská turistická oblasť

DUÁLNE VZDELÁVANIE

Teoretická výučba

Štruktúra leteckých prostriedkov II.

Základné časti lietadla

Konštrukcia prúdových lietadiel III.

Štrukturálny súbor a výkon prúdových lietadiel

Sústavy prúdových motorov IV.

Sústavy parametrov motorov

Dištančné vzdelávanie v jazykoch národnostných menšín

Vláda Srbskej republiky sa rozhodla pozastaviť priame vyučovanie na všetkých základných a stredných školách z dôvodu súčasnej epidemiologickej situácie v krajine.

Dočasné pozastavenie výučby na školách neznamená prerušenie vzdelávaco-výchovnej práce so žiakmi.

Ministerstvo osvety, vedy a technologického rozvoja rešpektujúce Miléniový rozvojový cieľ 4: Kvalitné vzdelávanie: Dosiahnutie inkluzívneho a kvalitného vzdelávania všetkých detí opätovne potvrdzuje presvedčenie, že vzdelávanie je najsilnejším a osvedčeným prostriedkom trvalo udržateľného rozvoja.

Z tohto dôvodu bol na Ministerstve osvety, vedy a technologického rozvoja pripravený na realizáciu práv všetkých žiakov na vzdelávanie operatívny plán na pokračovanie v práci škôl v zložitých podmienkach. Tento plán berie do úvahy veľké množstvo rôznych vyučovacích a vzdelávacích programov vo všetkých ročníkoch základných a stredných škôl a zameriava sa na organizované distančné vzdelávanie, ktoré prispieva k implementácii obsahu programu vo všeobecných predmetoch a odborných predmetoch s najväčším fondom hodín. Ministerstvo určuje a podporuje realizáciu vzdelávaco-výchovných aktivít prostredníctvom rozličných kanálov a foriem komunikácie:

 • vysielaním osobitne pripraveného a prispôsobeného obsahu výučby vyplývajúceho z učebných a vzdelávacích programov pre konkrétny ročník a predmet pre žiakov základných škôl v srbskom jazyku na treťom programe RTS;
 • zavedením úložiska vzdelávacieho videoobsahu pre žiakov stredných škôl na platforme RTS Planeta(https://rtsplaneta.rs/), kde sa môžu dodatočne a viackrát pozerať v ten istý alebo iv nasledujúcich dňoch. Upozorňujeme, že operátori nebudú spoplatňovať priebeh a prenos údajov za vyššie uvedený vzdelávací obsah;
 • zariadením národnej platformy pre online učenie Moja škola;
 • sprístupnenie súboru nástrojov na online komunikáciu medzi žiakmi a učiteľmi;
 • vytvorenie podmienok pre digitálnu solidaritu – zdieľanie učebných materiálov chránených autorskými právami medzi praktizujúcimi;
 • V spolupráci s RT Vojvodina, ako aj s miestnymi a menšinovými médiami sa od pondelka 23. marca 2020 začalo nahrávanie a vysielanie hodín materinského jazyka vo všetkých 8 menšinových jazykoch, na ktorých sa realizuje celková výučba (albánsky, bosenský, bulharský, chorvátsky, maďarský, rumunský, rusínsky a slovenský). Rozvrh vysielania hodín v jazykoch národnostných menšín môžete sledovať na tejto stránke:vniesť url pre ,,Образовање на даљину на језицима националних мањина“ – Dištančné vzdelávanie v jazykoch národnostných menšín

Tieto spôsoby práce, televízia a elektronická komunikácia, ako aj vzdelávacie platformy sú k dispozícii všetkým žiakov v srbskom alebo v menšinovom jazyku a ministerstvo podporuje žiakov, učiteľov a rodičov a prispieva k prekonaniu súčasnej epidemiologickej krízy, ktorá umožňuje žiakom pokračovať vo vzdelávaní. Na banneroch a v televíznych prílohách žiakov očakávajú včasné informácie o rozvrhu vysielania vzdelávacieho obsahu a o ďalších príslušných iniciatívach, ktoré prispievajú k dosiahnutiu plánovaných výsledkov vzdelávania a vyučovania.

Na tejto stránke bude umiestnený banner Dištančné vzdelávanie v jazykoch národnostných menšín a keď sa otvorí, zjaví sa osem bannerov v srbskom jazyku a v jazyku národnostnej menšiny,na ktorý sa vzťahuje; kliknutím na odkaz objaví sa tento PRVÝ text v menšinovom jazyku, a budú tam aj odkazy z televíznych vysielaní, YouTube kanálov a ďalšie zdroje v tom jazyku:

 • Vzdelávanie v albánskom jazyku
 • Vzdelávanie v bosenskom jazyku
 • Vzdelávanie v bulharskom jazyku
 • Vzdelávanie v maďarskom jazyku
 • Vzdelávanie v rumunskom jazyku
 • Vzdelávanie v rusínskom jazyku
 • Vzdelávanie v slovenskom jazyku
 • Vzdelávanie v chorvátskom jazyku

 

Prosíme všetkých učiteľov, ktorí vyučujú v menšinových jazykoch, aby osobitne podporili žiakov v mimoriadnej situácii a aby doplnili výučbu vo svojom materinskom jazyku dodatočnými materiálmi a online obsahmi pre žiakov. Vzhľadom na to, že sa nepripravujú obsahy pre povinný predmet Srbský jazyk ako nematerinský, učitelia z tohto predmetu môžu navrhnúť vysielania hodín, ktoré sú odvysielané v srbskom jazyku.

 

ZÁKLADNÁ ŠKOLA

STREDNÁ ŠKOLA

 

Vážení kolegovia a kolegyne!

V súlade so špecifikami organizovania online výučby počas pandémie spôsobenej vírusom a prihliadajúc na sledovanie správania sa žiakov prosíme Vás, aby odborní spolupracovníci osobitnú pozornosť upriamili na možné neprimerané správanie sa žiakov na platformách pre učenie (rôzne formy digitálneho násilenstva, neprimerané poznámky, atď.).

Škola je povinná upovedomiť rodičov žiakov, aby si všimli obsahy, ktoré žiaci uverejňujú počas online výučby a informovať ich, že neprimerané správanie sa žiaka bude vplývať na známku zo správania sa na konci školského roka.

Je potrebné, aby učitelia a odborní spolupracovníci pripomenuli žiakom pravidlá správania sa na online platformách pre učenie, zaznamenávali neprimerané správanie sa, informovali rodičov a odstraňovali neprimerané obsahy z platforiem, ktoré používajú vo svojej práci.

Ak má škola poznatky o digitálnom násilí medzi žiakmi, ktoré pokračuje aj napriek upovedomenia rodičov a ktoré je osobitným rizikom pre žiaka / žiakov vystavených násiliu, potrebné je, aby škola podala prihlášku príslušnému Ministerstvu vnútorných vecí a informovala o tom príslušnú Školskú správu.

Ďakujeme za spoluprácu.

 

Ministerstvo osvety, vedy a technologického rozvoja

 

 

 

 

25. 3. 2020

Stredná škola

ODBORNÉ ŠKOLY DUÁLNE VZDELÁVANIE

TÉMY PRE UČENIE PROSTREDNÍCTVOM PRÁCE 

TEORETICKÁ VÝUČBA

MAG zváranie na simulátore

Obvod s časovo konštantnými prúdmi

Úvod do zvárania

Základy zvárania 

Transformácia trojuholníka na hviezdu a naopak

Cieľ a druhy tepelného spracovania 

Rovinné typy síl 

Zubové čerpadlo 

Meracie prístroje a správne použitie 

Riešenie jednoduchého elektrického obvodu

Inštalačné spínače

Pripojovacie zariadenia

Pohybový hriadeľ

Kótovanie  prierezov strojových dielov 

Ohmov zákon

ponedeljak, 23 mart 2020 11:32

Informácie ohľadom diaľkovej výučby 4

Informácie ohľadom diaľkovej výučby 4

 Odvysielané ukážkové hodiny počas núdzového stavu si môžete pozrieť:

-          Slovenský jazyk od 7,45 do 9, 45 v pondelok a v stredu pre 1. - 4. ročník a vo štvrtok a piatok pre 5. – 8. ročník ako aj na stránke RTV 2 - SK a na ich stránke You Tube      http://www.rtv.rs/sk/slovensk%C3%BD-jazyk

-          odborné predmety – každý deň na TV Petrovec od 15,00- 17,30 na fb stránke TV Petrovec  https://www.facebook.com/tvpetrovec/               https://www.tvpetrovec.com/

-          RTV Stará Pazova od 12,30 a na ich stránke You Tube    https://www.rtvstarapazova.rs/sr/naslovna.php   

-          RTV OK Kovačica  – každý deň a presnejší rozvrh si pozrite na  http://www.rtvok.com/index.php/home/111-televizija/clanci-na-jezicima/slovacki/vesti/4509-online-prednasky-aj-na-tv-ok

 

 

 

Srbská republika

MINISTERSTVO OSVETY, VEDY A TECHNOLOGICKÉHO ROZVOJA

Číslo: 611/-00-340/2020-03

Dátum: 20. 3. 2020

Belehrad Nemanjina 22-26

 

 

 

 

ZÁKLADNÁ ŠKOLA STREDNÁ ŠKOLA

- riaditeľom, učiteľom a triednym učiteľom -

 

 

PREDMET: Dodatočné pokyny na sledovanie a evidovanie postupu žiakov v období učenia na diaľku

 

Vážení!

 

Podľa listu zaslaného školám 17.03.2020 v súvislosti s učením na diaľku sa zdôraznila povinnosť škôl a poskytnuté sú pokyny na pokrok žiakov počas obdobia učenia na diaľku.

 

Je dôležité, aby učitelia štruktúrovali svoju pedagogickú dokumentáciu o sledovaní žiakov, aby mohli neustále zaznamenávať relevantné postrehy o ich pokroku vo vzdelávaní (informácie o pokroku vo vzdelávaní vo vzťahu k výstupom učenia, pozorovania týkajúce sa snáh žiakov a odporúčania pre ďalšie učenie). Učitelia môžu zaznamenávať svoje poznámky o pokroku v pedagogickej dokumentáacii, ktorú si samostatne štruktúrovali (písomne a/alebo v elektronickej forme, pomocou systémov na sledovanie výsledkov žiakov prostredníctvom iných elektronických podporných systémov).

 

Je tiež potrebné, aby učitelia na školách svoje pedagogické záznamy viedli elektronicky pomocou softvérových riešení E-denníka a stručné poznámky o pokroku vo výučbe zaznamenávali pre každého žiaka.V časti týkajúcej sa registrácie známok pre vybraného žiaka (obrázok „Známky“) výberom


možnosti „Dodať aktivitu " učiteľ získa možnosť zaznamenať postrehy o aktivitách a pokroku každého žiaka.

Triedni učitelia majú možnosť pri plánovaní pracovného týždňa v sekcii „Poznámka“ uviesť, že sa výučba v bežnom vyučovacom týždni realizuje na diaľku.

 

 

Ďakujeme Vám za pochopenie a spoluprácu.

 

MINISTER

Mladen Šarčević v.r.

top