Tel/Fax
+381 21 422 989

Odbor za informisanje

V utorok 27. septembra 2011 v miestnostiach NRSNM v Novom Sade sa na štvrtom pracovnom zasadnutí stretli predstavitelia tímu na vypracovanie  stratégie rozvoja slovenských médií v Srbsku.

Obsahovou náplňou stretnutia bolo doplnenie a analýza Návrhu stratégie rozvoja verejného informovania v slovenskom jazyku v Republike Srbsko do roku 2016, ktoré podľa oblastí rozpracovali Milina Florianová, Katarína Melegová-Melichová, Anna Gašparovská, Vladimíra Dorčová-Valtnerová, Ján Čeman, Oto Filip a Stevan Lenhart. Členovia tímu sa uzhodli na tom, že determinantou číslo jeden je zachovanie získanej úrovne menšinových, teda aj mediálnych práv, čo sa odzrkadlí aj v samotnom strategickom návrhu Výboru pre informovanie.

Prvá časť projektu pod názvom Recipročná výmena redaktorov zo Slovenska, Maďarska, Rumunska a Srbska v organizácii Výboru pre informovanie NRSNM a s finančnou podporou Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí prebiehala v dňoch 8. augusta až 12. septembra 2011 vo Vojvodine.

Adept žurnalistiky a spolupracovník Slovenského rozhlasu Peter Nagy zo Slovenskej republiky strávil v redakcii týždenníka Hlasu Ľudu 5 celých týždňov, počas ktorých vystriedal niekoľko pracovných pozícií. Začal na pozícii korektora, kde si hneď všimol veľa archaických slov, ktoré sa v bežnej slovenčine už nepoužívajú. Na tejto pozícii zotrval dva týždne, počas ktorých sa tiež venoval aj pravej novinárskej práci. Bol vyslaný z redakcie, aby navštívil podujatia v slovenských obciach v Srieme (Slankamenské Vinohrady), Báčke (Kysáč) a v Chorvátsku (Ilok). Z udalostí priniesol odľahčené reportáže, ktoré ľudia v tlačenom vydaní ihneď spozorovali. Zároveň však navštívil aj Báčky Petrovec, kde bol ubytovaný, Hložany, Báčsku Palanku a iné obce, kde sa nachádzajú Slováci. Posledný týždeň využil na výpomoc na poste korektora a na sumarizovanie a kategorizovanie nazbieraných informácií. Podľa jeho slov, to bola nenahraditeľná skúsenosť, ako pre novinára, tak aj pre človeka.

V pondelok 5. septembra 2011 sa na 5. schôdzi stretli členovia Výboru pre informovanie, aby prerokovali revíziu rozpočtu VPI na rok 2011.

Z tohto dôvodu na schôdzi bola prítomná aj predsedníčka Výkonnej rady NRSNM Jarmila Ćendićová, ktorá ozrejmila, že revízia by mala podať reálny prierez finančnej situácie všetkých výborov a ústredia NRSNM a poukázať na to, čo sa z plánu realizovalo a čo sa do konca roka reálne môže zrealizovať. Členovia VPI v čele s predsedom Samuelom Žiakom zohľadnili svoje ambície a možnosti pri plnení plánu a programu VPI na rok 2011 a jednohlasne schválili revíziu rozpočtu, keď naplánovanú výšku rozpočtových finančných prostriedkov výboru znížili o 28,6 %.

 

V piatok 1. júla 2011 v Báčskom Petrovci sa ukončil päťdňový seminár pre hlásateľov, moderátorov a novinárov slovenských vojvodinských elektornických médií, ktorý zorganizoval Výbor pre informovanie NRSNM.

Pri slávnostnom udelení certifikátov za úspešné absolvovanie semináru predsedníčka NRSNM Anna Tomanová Makanová opätovne vyzvdihla dôležitosť a význam neustáleho zdokonaľovania sa mediálnych pracovníkov, zvlášť tých, ktorí pracujú v elektronických médiách, keďže ich hlavným novinárskym nástrojom je hovorená reč. Cibrením vlastného prejavu naši novinári prispievajú k zachovávaniu nášho materinského jazyka, dodala predsedníčka Tomanová Makanová. Prítomným účastníkom sa prihovorili aj predseda Výboru pre informovanie Samuel Žiak a riaditeľ Slovenského vojvodinského divadla Pavel Čáni.

 

V Báčskom Petrovci sa v pondelok 27. júna 2011 začal seminár pre hlásateľov, moderátorov a novinárov slovenských elektronických médií vo Vojvodine v organizácii Výboru pre informovanie NRSNM a jeho komisie pre lokálne médiá. Príhovormi ho otvorili predseda VPI Samuel Žiak a predsedníčka komisie pre lokálne médiá Katarína Melegová-Melichová, ktorí vyzdvihli význam semináru, keďže podobný typ školenia u nás už roky alebo takemr vôbec nebol zorganizovaný.

 Účastníci (18) – hlásatelia, moderátori a novinári z Rádio-televízie Vojvodiny, Rádia Petrovec, Rádia Stará Pazova, Rádio-televízie obce Kovačica, TV Petrovca a TV Novosadska sa počas týždňa pousilujú zvládnuť  techniky svojpomoci pri čítaní a moderovaní, ale aj osvojiť si vhodné spôsoby verejného prejavu.

V stredu 8. júna 2011 v obvyklom popoludňajšom termíne v budove Dnevnik v Novom Sade sa stretli jazykoví redaktori, novinári a redaktori slovenských redakcií na 11. kurze jazykovej kultúry. S profesorom Jurajom Glovňom pokračovali v cibrení slovenského mediálneho jazyka, s dôrazom na frazeologizmy a frazeologické spojenia, ich aktualizáciu a kontamináciu.
Po letnej prestávke na ďalšom kole kurzu sa novinári stretnú v októbri.

top