Tel/Fax
+381 21 422 989

NSSNM

sreda, 14 oktobar 2009 05:55

Kovačický október


V rámci tradičného kultúrneho podujatia Kovačický október v sobotu 10. októbra odhalili busty dvom významným Kovačičanom – evanjelickému farárovi a národovcovi Jánovi Čaplovičovi a prvému predsedovi Matice slovenskej v Juhoslávii Jankovi Bulíkovi. Pri tejto príležitosti Dušanovi Čaplovičovi, vnukovi Jána Čaploviča a súčasnému podpredsedovi vlády Slovenskej republiky udelili čestné občianstvo Kovačice. Slávnosti sa zúčastnili viaceré významné osobnosti spoločenského a politického života: podpredseda vlády Srbska Božidar Ðelić, podpredseda vlády SR Dušan Čaplovič, Jeho Exelencia veľvyslanec SR v Belehrade Igor Furdík, minister pre ľudské a menšinové práva Srbska Svetozar Čiplić, podpredseda Zhromaždenia AP Vojvodiny Martin Zloch a podpredsedníčka Výkonnej rady AP Vojvodiny, pokrajinská tajomníčka pre informácie a predsedníčka NRSNM Anna Tomanová-Makanová.
Toto kultúrne podujatie finančne podporila NRSNM.

sreda, 14 oktobar 2009 05:20

Hajdušičania dostali Slovenský dom


 Pri príležitosti dvojstého výročia príchodu Slovákov do Hajdušice, resp. založenia obce, bol v nedeľu 11. októbra KUS-u Bratstvo odovzdaný Slovenský dom. Kúpu tohto objektu finansovala Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny. Slávnostného otvorenia sa zúčastnili, okrem iných,  Jeho Exelencia veľvyslanec Slovenskej republiky v Belehrade Igor Furdík a podpredsedníčka Výkonnej rady AP Vojvodiny, pokrajinská tajomníčka pre informácie a predsedníčka NRSNM Anna Tomanová-Makanová.
 Kúpu domu sa uskutočnilo zrealizovať ani dva mesiace od vzniku samotnej myšlienky o potrebe zabezpečenia takéhoto priestoru. Teraz už len treba dúfať, že sa Hajdušičanom tento objekt podarí zrekonštruovať do takej podoby, aby sa z neho stal dôstojný stánok slovenskej kultúry, ktorý s potešením budú navštevovať aj tí starší aj tí mladší Hajdušičania.


 V Starej Pazove, v stredu 7. 10. 2009 slávnostne otvorili dopisovateľstvo slovenského týždenníka Hlas ľudu. Otvorenia sa zúčastnila pokrajinská tajomníčka pre informovanie a predsedníčka NRSNM Anna Tomanová-Makanová, predseda obce Stará Pazova Goran Jović, úradujúci riaditeľ Hlasu ľudu Samuel Žiak a šéfredaktor týždenníka Michal Ďuga.
 Otvorenie tohto regionálneho dopisovateľstva pre Sriem je výsledkom úspešnej spolupráce NRSNM s miestnou samosprávou. Miestnosť, v ktorej bude pôsobiť dopisovateľstvo, poskytla totiž miestna samospráva a NRSNM zabezpečila technické vybavenie potrebné na jeho optimálne fungovanie.
 Pri tejto príležitosti koordinátorka NRSNM pre informovanie Vladimíra Dorčová odovzdala dopisovateľke Hlasu ľudu zo Starej Pazovy Anne Lešťanovej  komplet slovníkov slovenského jazyka ako súčasť širšieho projektu podpory slovenských médií vo Vojvodine.
 Predsedníčka Výboru pre vzdelávanie NRSNM PaedDr. Svetlana Zolňanová prítomných informovala, že sa Národnostná rada rozhodla udeliť stredoškoláčke Nataši Križanovej štipendium vo výške 3000 dinárov mesačne a jej rodine aj jednorazovú finančnú pomoc. Mimoriadne štipendium a podpora boli udelené z dôvodu  zložitej finančnej a sociálnej situácie v ktorej sa ocitla táto  početná, deväťčlenná rodina.

 V Belehrade sa 29. septembra na Ministerstve pre ľudské a menšinové práva uskutočnilo pracovné rokovanie predsedov národnostných rád s ministrom Svetozarom Čiplićom venované otázkam organizácie volieb do národnostných rád. Rokovania sa zúčastnila aj predsedníčka Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny Anna Tomanová-Makanová.
 Minister Čiplić prítomných zástupcov národnostných menšín informoval o spôsobe organizovania a realizácie volieb do národnostných rád, ktoré upravuje Zákon o národnostných radách národnostných menšín schválený 31. augusta 2009.
 Nový zákon predpokladá dva spôsoby volieb do národnostných rád a to priame voľby a voľby elektorské, resp. zastupiteľské.

 

V dňoch 2. – 12. septembra t.r. v Banskej Bystrici v Slovenskej republike prebiehal prvý edukačný kurz pod názvom Rozvoj kľúčových kompetencií v rámci projektu Mladí mladým, ktorého nositeľom je Centrum pre celoživotné vzdelávanie Univerzity Mateja Bela z Banskej Bystrice a hlavným partnerom je Národnostá rada slovenskej národnostnej menšiny. Za pomoci lektora PhDr. Miroslava Valicu, PhD. sa 15 mladých ľudí zo Srbska zdokonaľovalo v mäkkých zručnostiach. Cieľom vzdelávania v tejto oblasti je zdokonalenie medziľudskej komunikácie, schopnosti prezentovať sa a zlepšenie interpersonálnych zručností. Medzi mäkké zručnosti, ktoré v rámci pobytu v Banskej Bystrici účastníci absolovovali, patria Osobnosti manažéra, Riadenie kariéry a časový manažment manažéra a Komunikácia manažéra. 

ponedeljak, 28 septembar 2009 07:12

Rady a MŠ

Predstavitelia Národnostných rád v Srbsku sa v utorok 22. septembra 2009.r stretli s predstaviteľmi Ministerstva školstva v Belehrade. Národnostné rady predstavovali Dragan Marčel, Svetlana Zolňanová, Irina Papugová, Miroslav Kalenjuk a Ivan Moskaljuk a Ministerstvo školstva (MŠ) Vesna Fila, zástupkyňa Ministra a Mira Petrov, spolupracovníčka v MŠ.
Uzáveri rokovania:
1. MŠ dáva záruku, že sa racionalizácia vo vzdelávaní nebude sprevádzať na menšinových školách. Každá národnostná menšina si určí školy, ktoré majú trvaloudržateľný rozvoj a MŠ tým školám dáva záruku, že sa u nich nebudú zlučovať a zatvárať triedy, ak škola disponuje odbornými kádrami.
2. Materinský jazyk s prvkami národnej kultúry je na školách voliteľný predmet. Každá škola má za úlohu zaradiť na listinu voliteľných predmetov aj tento predmet, rodičia si pre svojich žiakov môžu zvoliť svoj materinský jazyk aj keď je to pre žiaka druhý voliteľný predmet a každá školská správa je povinná zabezpečiť škole prostriedky pre učiteľský plat. Pre všetky problémy, ktoré vznikajú v spolupráci so školskými správami je určený inšpektor, ktorý bude spolu s predstaviteľmi menšín riešovať konkrétne otázky.

top