Tel/Fax
+381 21 422 989

Výzvy

Dom kultúry 3. októbra z Kovačice vyzýva deti od 7 do 14 rokov, aby neváhali a zúčastnili sa Vojvodinského Festivalu slovenských ľudových piesní v prednese deti Rozspievané klenoty 2014.
      
Prosíme odborných pracovníkov základných škôl, spolkov  alebo združení, aby nám najneskoršie do 06. októbra 2014 zaslali písomnú prihlášku a k tomu i telefonický potvrdili účasť jedného mladého speváka od 7 do 14 rokov zo svojho prostredia v záverečnej – finálovej časti festivalu.

Písomné prihlášky v určenom čase zaslať na adresu :
DOM KULTÚRY 3. OKTÓBRA
ul. M.Tita 46, 26210 Kovačica
s poznámkou: Prihláška na  festival Rozspievané klenoty 2014

alebo e-mailom na adresu :  Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript. prípadne faxom na 013 661-112  

Ďalšie informácie o Festivale Rozspievané klenoty možno získať na číslach:
013 660-666,
062 8850 816 Ján Marko,
062 8850 813 Želimir Bartoš
062 8850 817 Emil Nemček st.

Radi Vás uvítame v Kovačici na festivale Rozospievané klenoty 2014.

>> PRIHLÁŠKA <<

 

piatok, 12 september 2014 11:33

Súbeh na vysokoškolské štipendiá NRSNM

V súlade s plánom a programom práce Výboru pre vzdelávanie, Výboru pre kultúru, Výboru pre informovanie a Výboru pre úradné použitie jazyka a písma NRSNM na rok 2014 a na základe rozhodnutia Výboru pre vzdelávanie, Výboru pre kultúru, Výboru pre informovanie a Výboru pre úradné použitie jazyka a písma, ktoré bolo vynesené na schôdzach Výborov, Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny v Srbsku udelí vysokoškolské štipendiá študentom, ktorí študujú na vysokých školách v Srbsku.

streda, 03 september 2014 12:09

Výzva na odborné zdokonaľovanie

Vážení

Výbor pre vzdelávanie a Výbor pre kultúru NRSNM od 10. do 12. októbra 2014 plánujeme zorganizovať seminár pod názvom Dramatické prvky a techniky v metodológii výučby, ktorý je akreditovaný zo strany Ministerstva osvety, vedy a technologického rozvoja. Touto príležitosťou Vás vyzývame, aby sa ho zúčastnili profesori, ktorí majú záujem o odborné zdokonaľovanie takého druhu. Seminár získal kompetenciu K3 stupňa a počas troch dní frekventantom prinesie 24 bodov.

Význam seminára spočíva v skvalitnení procesu výučby využitím dramatických prvkov a techník v spôsobe realizácie, prezentácie a hodnotenia bežných metodických jednotiek. Zároveň vzbudí záujem o zvýšenie divadelnej činnosti u našich žiakov a prispeje k pestovaniu kreativity, esteticko-umeleckých schopností a zručností, k zvyšovaniu obrazotvornosti, sebadôvery a pod. Umožní rozvoj komunikatívnych a motorických schopností, logického uvažovania, schopnosť zmeny i adaptácie, respektíve transfer vedomostí do života mimo školy. V realizácii seminára sa zúčastnia odborníci z oblasti divadelného umenia a psychologických vied.

Zúčastniť sa ho môžu učitelia triednej výučby, učitelia odbornej výučby (základná škola) ako i učitelia odbornej výučby (gymnázium).

Seminár spolu zorganizujú Výbor pre vzdelávanie a Výbor pre kultúru NRSNM.

Počet miest je obmedzený (15) a prihlásiť sa možno na mailovú adresu: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript. najneskoršie do 30.09.2014. Realizácia seminára je naplánovaná v Báčskom Petrovci, podrobnejšie informácie ako aj harmonogram účastníci seminára dostanu pred realizáciou. Pre účastníkov zo vzdialenejších prostredí (ponad 50 km) sa zabezpečí ubytovanie. Stravovanie a občerstvenie počas seminára je zabezpečené.

nedeľa, 31 august 2014 10:21

Literárna súťaž Nového života

Literárna súťaž Nového života

Redakcia mesačníka pre literatúru a kultúru Nový život, Slovenské vydavateľské centrum a Výbor pre kultúru Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny v Srbsku vypisujú súbeh na najlepšiu prózu, básnický cyklus a literárnu esej. Oceňovacia porota vymenovaná Literárnou komisiou Výboru pre kultúru NRSNM udelí jednu prvú (30 000 din), dve druhé (15 000 din) a tri tretie ceny (5 000 din).

Súbeh je anonymný a rukopisy treba zaslať v troch výtlačkoch pod značkou. Rozlúštenie značky, teda meno a kontakt na autora, ktorý sa za značkou skrýva, treba priložiť v osobitnej obálke a všetko spolu zaslať na adresu: Filozofická fakulta, Oddelenie slovakistiky, Dr. Zorana Đinđića 2, 21 000 Nový Sad, s poznámkou Na literárnu súťaž Nového života, najneskoršie do 15. novembra 2014.

Výsledky súťaže budú zverejnené v Novom živote a slovenských vojvodinských médiách. Odmenené, ale i neodmenené kvalitné texty budú uverejnené v Novom živote.

Pravidlá Literárnej súťaže Nového života

 • Literárnu súťaž o najlepšiu prózu, básnický cyklus a literárnu esej vypisuje redakcia Nového života a organizačne a finančne podporuje Slovenské vydavateľské centrum a Výbor pre kultúru Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny v Srbsku.
 • Udeľuje sa jedna prvá, dve druhé a tri tretie ceny.
 • Súťaže sa môže zúčastniť autor pôvodom zo Srbska, respektíve z bývalej Juhoslávie, alebo autor, ktorý sa svojou literárnou tvorbou aktívne a sústavne začleňuje do slovenského vojvodinského literárneho kontextu.
 • Príspevky zaslané na súťaž musia byť pôvodne napísané v slovenčine a predtým nepublikované.
 • Literárna súťaž Nového života je anonymná, príspevky v troch výtlačkoch podpísané značkou sa zasielajú v obálke, v ktorej je v osobitnej obálke i rozlúštenie značky.
 • Literárna súťaž Nového života sa vypisuje a zverejňuje v Novom živote a v slovenských vojvodinských médiách a trvá od 15. septembra do 15. novembra.
 • Príspevky zaslané do súťaže hodnotí trojčlenná oceňovacia porota určená Komisiou pre literárnu činnosť Výboru pre kultúru NRSNM, pričom zdôvodnenie cien, ústne a písomne, podáva predseda oceňovacej poroty.
 • Slávnostné odovzdanie cien sa uskutočňuje do konca roka, v ktorom je súťaž vypísaná, v miestnostiach NRSNM.
 • Odmenené, ale i neodmenené kvalitné texty uverejňuje časopis pre literatúru a kultúru Nový život.

Redakcia Nového života

Literárna súťaž žiakov základných a stredných škôl

Literárna súťaž žiakov základných a stredných škôl

Komisia pre literárnu činnosť Výboru pre kultúru NRSNM,   
Výbor pre vzdelávanie NRSNM,  
Slovenské vydavateľské centrum, Báčsky Petrovec

vypisujú
 
S Ú B E H
na žiacke literárne práce (próza a poézia)
téma je voľná

Práce treba zasielať v troch exemplároch podpísané menom a priezviskom a uvedeným kontaktom. Literárne práce bude hodnotiť komisia, ktorá udelí tri ceny v dvoch kategóriách:

Žiaci základných škôl od 5. do 8. ročníka

 1. cena – tablet
 2. cena – balík kníh SVC
 3. ročné predplatné na časopis Zornička / Vzlet

Žiaci stredných škôl a gymnázií

 1. cena – tablet   
 2. cena – balík kníh SVC
 3. ročné predplatné na časopis Vzlet

Súbeh je otvorený do 15. novembra 2014

Práce treba zaslať na adresu: NRSNM, Bulvár Mihajla Pupina 1/4, 21000 Nový Sad, s poznámkou Na súbeh žiackych prác.

nedeľa, 31 august 2014 09:43

Literárna súťaž Zorničky

Literárna súťaž Zorničky

Slovenské vydavateľské centrum,
redakcia časopisu Zornička
a Literárna komisia Výboru pre kultúru NRSNM

vypisujú
LITERÁRNU SÚŤAŽ
na poviedku a báseň pre deti

Práce treba zasielať v troch exemplároch podpísané heslom. Rozlúštenie hesla doložiť v dodatočnej obálke spolu s rukopisom. Literárne práce bude hodnotiť komisia, ktorá udelí tri ceny za poéziu, ako i tri ceny za prózu vo výške:

 1. cena 20. 000,00 dinárov
 2. cena 10. 000,00 dinárov
 3. cena   5. 000,00 dinárov

Súťaž je otvorená do 1. októbra 2014.

Práce treba zaslať na adresu: Slovenské vydavateľské centrum, Ul. XIV. VÚSB 4 – 6, 21 470 Báčsky Petrovec, s poznámkou Literárna súťaž Zorničky.

Redakcia časopisu Zornička

Vážení priatelia,

Tradičný Seminár pre umeleckých vedúcich tanečných a hudobných súborov, ktorého organizátorom je Výbor pre kultúru Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny bude prebiehať v dňoch od 14. do 17. augusta 2014 v Báčskom Petrovci.

top