Tel/Fax
+381 21 422 989
piatok, 09 január 2015 21:47

Zápisnica z 3. pracovného zasadnutia Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny

Ohodnotiť túto položku
(0 hlasov)

z  3. pracovného zasadnutia Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny, ktoré sa uskutočnilo 26. decembra 2014 o 15.00 h v zasadacej sieni Obce Báčsky Petrovec, Kollárova 6,  Báčsky Petrovec.

Zasadnutiu predsedala Anna Tomanová-Makanová, predsedníčka NRSNM.

 

Schôdza sa konala za prítomnosti 19-ich členov NRSNM. Svoju neprítomnosť ospravedlnil Igor Feldy. Deviati členovia NRSNM spred listiny Slováci vpred! (P. Surový, L. Lakatošová, K. Vrabčeniaková, Z. Lenhart, A. Boldocká-Ilićová, J. Havran, M. Benka, Z. Šimák a A. Huďanová) poslali dopis, v ktorom oboznamujú národnostnú radu, že sa nezúčastnia zasadnutia.
Prítomní boli aj zamestnanci NRSNM –  Svetlana Zolňanová, Svetluša Hlaváčová, Vladimír Lenhart a Lídia Damijanová. Schôdze sa zúčastnil aj právnik Vladislav Tárnoci.
Na schôdzi boli prítomní aj zástupcovia médií: Hlas ľudu, TV Petrovec a slovenské redakcie TV Nový Sad a Rádia Nový Sad.

Predsedníčka NRSNM A. Tomanová-Makanová prečítala návrh programu schôdze:

1.    Schvaľovanie zápisnice z 2. pracovnej schôdze NRSNM

2.    Schvaľovanie Rokovacieho poriadku  NRSNM

3.    Voľba predsedu, podpredsedov a členov Výkonnej rady

4.    Schvaľovanie rozhodnutia o počte členov výborov

5.    Voľba predsedu, podpredsedu a členov Výboru pre kultúru

6.    Voľba predsedu, podpredsedu a členov Výboru pre vzdelávanie

7.    Voľba predsedu, podpredsedu a členov Výboru pre informovanie

8.    Voľba predsedu, podpredsedu a členov Výboru pre úradné používanie jazyka a písma

9.    Návrh na Periodický plán príjmov a výdavkov na obdobie januá – marec 2015

10.    Informácia o spolupráci národnostných rád s Ústavom pre hodnotenie kvality vzdelávania a výchovy

11.    Otázky a návrhy


Doplnky k rokovaciemu programu neboli. Členovia NRSNM jednohlasne schválili navrhnutý rokovací program (za: 19, proti: 0, zdržaní: 0).


1.    Schvaľovanie zápisnice z 2. pracovnej schôdze NRSNM

Pripomienky k zápisnici z 2. pracovnej schôdze NRSNM neboli. A. T. Makanová dala zápisnicu na schvaľovanie. Zápisnica z 2. pracovnej schôdze NRSNM bola schválená jednohlasne (za: 19, proti: 0, zdržaní: 0).

 

2.    Schválenie Rokovacieho poriadku  NRSNM

Vladislav Tárnoci vysvetlil, ktoré časti doterajšieho rokovacieho poriadku sa nemenili  a ktoré zmeny a doplnky obsahuje návrh nového rokovacieho poriadku.
A.T. Makanová zdôraznila, že nový Štatút NRSNM je zaregistrovaný pod číslom 4 v Ministerstve pre štátnu správu a lokálnu samosprávu, a že sme boli jediní, ktorí podali dobrý návrh štatútu a urobili ho takmer bezchybne.
Keď ide o návrh Rokovacieho poriadku NRSNM, informovala, že nikto z členov dodnes k nemu nepodal pripomienky v písomnej forme. Otvorila diskusiu.

Žiadne pripomienky alebo otázky neboli. A.T. Makanová dala návrh na hlasovanie. Navrhnutý Rokovací poriadok NRSNM je jednohlasne schválený (za: 19, proti: 0, zdržaní: 0).


3.    Voľba predsedu, podpredsedov a členov Výkonnej rady NRSNM


A.T. Makanová navrhla, aby sa podľa článku 24 štatútu národnostnej rady, v ktorom sa uvádza, že do právomoci predsedu národnostnej rady patrí aj navrhovanie  kandidátov na predsedu, podpredsedov a členov jej výkonnej rady, a podľa článku 31 štatútu národnostnej rady, v ktorom sa uvádza, že Výkonná rada NRSNM má predsedu, dvoch podpredsedov a štyroch členov poverených jednotlivými oblasťami z príslušnosti rady, na tomto zasadnutí predseda, podpredsedovia a členovia Výkonnej rady Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny aj zvolili.
Konštatovala, že v článku 31 štatútu národnostnej rady je určený aj spôsob voľby predsedu, podpredsedov a členov výkonnej rady, ktorý potom aj citovala: „Rada volí predsedu, podpredsedov a členov výkonnej rady z radu svojich členov na návrh predsedu rady alebo najmenej tretiny členov rady. Návrh sa podáva v písomnej podobe s jasne uvedeným kandidátom na predsedu a podpredsedov výkonnej rady národnostnej rady. Predseda, podpredsedovia, resp. členovia výkonnej rady národnostnej rady sa volia verejným hlasovaním väčšinou z celkového počtu členov rady.“
Článok 24 Rokovacieho poriadku NRSNM (ktorý rada práve schválila) spresňuje, že (citácia): „Verejné hlasovanie sa uskutočňuje dvíhaním ruky, resp. vyvolávaním. Ak sa hlasuje dvíhaním ruky, členovia sa najprv vyjadria, kto je za návrh, kto je proti návrhu a nakoniec, kto sa hlasovania zdržal. Po skončení hlasovania, predseda rady ho uzavrie a zverejní výsledky.“
Konštatovala, že návrh na zloženie Výkonnej rady NRSNM je podaný druhým spôsobom, tiež odporúčaným štatútom NRSNM – podala  ho tretina členov NRSNM, keď  navrhla za:
–  predsedníčku Výkonnej rady – Katarínu Melegovú Melichovú,
– podpredsedov Výkonnej rady – Pavla Marčoka a Martina Zlocha,
–    členov:     pre vzdelávanie – Zuzanu Lenhartovú,
pre kultúru – Jarmilu Bohušovú,
pre informovanie – Annu Chrťanovú Leskovac a
pre úradné používanie jazyka a písma – Jána Paula.

Návrhy svojimi podpismi potvrdili 16 členovia národnostnej rady.

Navrhnuté zloženie Výkonnej rady NRSNM je schválené väčšinou hlasov (za: 16, proti: 3, zdržaní: 0).


4.    Schválenie rozhodnutia o počte členov výborov

A.T. Makanová navrhla, aby sa v súlade s čl. 40 odsek 3 Štatútu NRSNM, v ktorom sa uvádza, že národnostná rada svojím rozhodnutím určuje počet členov každého výboru, ktorý nemôže byť menší ako 5,  na tomto zasadnutí určil počet členov jednotlivých výborov.
Na základe doterajšej skúsenosti, navrhla takýto počet členov pre jednotlivé výbory:
1.    Výbor pre kultúru: predseda, podpredseda a 9 členov
2.    Výbor pre vzdelávanie: predseda, podpredseda a 9 členov
3.    Výbor pre informovanie: predseda, podpredseda a 7 členov
4.    Výbor pre úradné používanie jazyka a písma: predseda, podpredseda a 7 členov

Konštatovala, že každý výbor sám určí zloženie svojich komisií, prihliadajúc na to, aby boli zastúpené všetky naše prostredia, aby sa čím efektívnejšie pracovalo.

Pripomienky k tomuto návrhu neboli.
Rozhodnutie o počte členov jednotlivých výborov je jednohlasne schválené (za: 19, proti: 0, zdržaní: 0).


5.    Voľba predsedu, podpredsedu a členov Výboru pre kultúru NRSNM

A.T. Makanová konštatuje, že šestnásť členov NRSNM podalo návrh na zloženie Výboru pre kultúru, čo je v súlade s čl. 40 nášho štatútu. Navrhujú za:
predsedu: Jána Slávika
podpredsedu: Michala Ďurovku
členov:    
1. Annu Medveďovú
2. Juraja Súdiho
3. Vieru Miškovicovú
4. Valentína Michala Grňu
5. Martina Prebudilu
6. Vladimíra Valentíka
7. Aleksandra Baka
8. Jána Agárskeho
9. Jarmilu Stojimirovićovú  

Pripomienky k tomuto návrhu neboli.
Návrh kandidátov na zloženie Výboru pre kultúru NRSNM je schválený väčšinou hlasov (za: 16, proti: 0, zdržaní: 3).


6.    Voľba predsedu, podpredsedu a členov Výboru pre vzdelávanie NRSNM

A.T. Makanová konštatuje, že podľa mienky šestnástich členov národnostnej rady  výbor pre vzdelávanie by mal mať takéto zloženie:
predseda: Ján Brna
podpredseda: Ladislav Petrovič
členovia:
1. Tatiana Naďová
2. Mariena Korošová
3. Samuel Čelovský
4. Mária Andrášiková
5. Božena Levárska   
6. Pavel Rohárik
7. Anna Šilerová
8. Viera Tomanová
9. Gabriela Gubová Červená

Pripomienky k návrhu neboli.
Návrh zloženia Výboru pre vzdelávanie NRSNM je jednohlasne schválený (za: 19, proti: 0, zdržaní: 0).


7.    Voľba predsedu, podpredsedu a členov Výboru pre informovanie NRSNM

A.T. Makanová konštatuje, že v súlade so štatútom šestnásť členov národnostnej rady do výboru pre informovanie navrhuje za:
predsedu: Annu Jaškovú
podpredsedu: Ota Filipa
členov:
1. Vladimíru Dorčovú
2. Svetlanu Surovú
3. Milinu Florianovú
4. Vieru Dorčovú Babiakovú
5. Jána Balcu
6. Jarmilu Hromčíkovú
7. Annu Simonovićovú

Pripomienky k návrhu neboli.
Návrh kandidátov do Výboru pre informovanie NRSNM je jednohlasne schválený (za: 19, proti: 0, zdržaní: 0).


8.    Voľba predsedu, podpredsedu a členov Výboru pre úradné používanie jazyka a písma NRSNM

A.T. Makanová konštatuje, že sedemnásť členov národnostnej rady navrhuje takéto zloženie výboru pre úradné používanie jazyka a písma:
predseda: Branislav Kulík
podpredsedníčka: Jarmila Agárska
členovia:
1. Jarmila Šprochová Beličková
2. Eva Petrášová
3. Erka Viljačiková
4. Lýdia Karkušová
5. Katarína Rašetová
6. Jaroslav Javorník
7. Žeľko Čapeľa

Pripomienky k návrhu neboli.
Návrh kandidátov na zloženie Výboru pre úradné používanie jazyka a písma NRSNM je schválený väčšinou hlasov (za: 17, proti: 0, zdržaní: 2).

9.    Návrh na Periodický plán príjmov a výdavkov na obdobie január – marec 2015

A.T. Makanová zdôraznila, že nateraz nevieme, aký rozpočet budeme mať v roku 2015. Preto je tento trojmesačný plán urobený na základe príjmov z republikového a pokrajinského rozpočtu v roku 2014.
K. Melegová Melichová mala pripomienku k výške položky „naknade dnevnica prisutnih na sednici koji nisu članovi NSSNM“, ktorá je v pláne vyššia ako „naknade članovima NSSNM“, ako aj k tomu, že „usluge po ugovoru“ sa zjavujú dvakrát, v pláne – ako osobitná položka, ale aj v položke „usluge računovodstva...“. Myslí si, že je dobre, že štatút predvída možnosť zakladania regionálnych kancelárií, lebo sú podľa nej cestovné náklady zamestnancov dosť vysoké.

A.T. Makanová ozrejmila niektoré položky a konštatovala, že sa úhrada pre členov NRSNM, ktorá je v tejto chvíli skutočne nízka, určí, keď sa bude presne vedieť výška príjmov na rok 2015. Zhodla sa aj s tým, že konečný plán na rok 2015 bude treba urobiť pozornejšie. Dala na hlasovanie preliminárny trojmesačný finančný  plán NRSNM.

Periodický plán príjmov a výdavkov na obdobie január – marec 2015  je jednohlasne schválený (za: 19, proti: 0, zdržaní: 0)

10.    Informácia o spolupráci národnostných rád s Ústavom pre hodnotenie kvality vzdelávania a výchovy

S. Zolňanová informovala, že Ústav pre zveľadenie výchovy a vzdelávania očakáva, že už do 10. januára 2015 budú pripravené kriteriá, na základe ktorých sa formuje odborný tím, čiže urobí výber autorov testov pre malú maturitu a ich prekladateľov (treba pripraviť úlohy zo slovenského jazyka a preložiť testy z matematiky, chémie, fyziky, dejepisu a zemepisu).
Ďalej informovala, že do polovice februára treba formovať odborné tímy z radov učiteľov, ktorí prednášajú srbský jazyk ako nematerinský, pre potreby štandardizácie srbčiny ako nematerinského jazyka, ktorá sa má vykonať na štátnej úrovni.
Treťou úlohou je, keď ide o vyučovanie slovenského jazyka ako materinského jazyka, do polovice apríla vypracovať vzdelávacie východiská (vedomosti, ktoré žiak ovláda na konci školského roka) od prvého ročníka základnej školy po koniec strednej školy (existuje osem rozličných učebných osnov v stredných školách). Na základe toho sa budú hodnotiť aj výsledky na maturitných skúškach.


11.    Otázky a návrhy

A.T. Makanová  informovala, že OSCE v spolupráci s Kanceláriou pre ľudské a menšinové práva a Ministerstvom pre štátnu správu a lokálnu samosprávu bude organizovať edukáciu pre nových členov národnostných rád a v rámci toho budú rady aj navštevovať.
Informovala ďalej, že bude treba vymenovať tím právnikov, ktorý sa zapojí do  prípravy nového zákona o národnostných radách, alebo bude pracovať na úprave  aktuálneho zákona.

 

 


Zápisnicu zostavila
L. Damijanová

Predsedníčka Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny
Anna Tomanová-Makanová

Čítať 1192 krát
top