Tel/Fax
+381 21 422 989

Štatút NRSNM

Podľa článkov 75, 79 a 80 Ústavy Republiky Srbsko (Úradný vestník RS, č. 98/2006) a článkov 6 a 121 Zákona o národnostných radách národnostných menšín (Úradný vestník RS, č. 72/2009, 20/2014 – uznesenie ÚS a 55/2014) Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny na svojom zasadnutí, ktoré sa uskutočnilo 10. 12. 2014 v Báčskom Petrovci, vyniesla

 

Š T A T Ú T

N Á R O D N O S T N E J   R A D Y

S L O V E N S K E J   N Á R O D NO S T N E J M E N Š I N Y

 

I. ZÁKLADNÉ USTANOVENIA

 

Čl. 1

 

Štatút je najvyšším právnym aktom Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny (ďalej národnostná rada), ktorým sa upravuje činnosť a organizácia národnostnej rady, spôsob voľby jej orgánov a iné otázky dôležité pre jej činnosť v súlade s Ústavou Republiky Srbsko a Zákonom o národnostných radách národnostných menšín (ďalej zákon).

 

Čl. 2

 

Národnostná rada zastupuje slovenskú národnostnú menšinu na území Republiky Srbsko v oblasti vzdelávania, kultúry, informovania a úradného používania jazyka a písma a zúčastňuje sa na rozhodovaní alebo rozhoduje o otázkach z týchto oblastí.

 

Čl. 3

 

Národnostná rada má status právnickej osoby, ktorý nadobúda zápisom do registra národnostných rád, vedeným ministerstvom zodpovedným za ľudské a menšinové práva (ďalej ministerstvo).

Národnostnú radu predstavuje a zastupuje jej predseda.

 

Čl. 4

 

Úplné znenie názvu národnostnej rady v srbskom jazyku je:

 

НАЦИОНАЛНИ САВЕТ СЛОВАЧКЕ НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ.

 

Úplné znenie názvu národnostnej rady v slovenskom jazyku je:

 

NÁRODNOSTNÁ RADA SLOVENSKEJ NÁRODNOSTNEJ MENŠINY.

 

Čl. 5

 

Sídlo národnostnej rady je v Novom Sade, Bulvár Mihajla Pupina 1.

Uznesením národnostnej rady možno utvárať aj regionálne kancelárie.

 

Čl. 6

 

Symbol Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny je logo v podobe štylizovaného slovenského erbu. Tri modré trojuholníky symbolizujú trojvršie a zároveň tri regióny vo Vojvodine, v ktorých žijú Slováci – Sriem, Banát a Báčku. Zelené kosoštvorce symbolizujú rovinu a priestor medzi nimi dvojkríž.

 

Čl. 7

 

Národnostná rada má pečiatku okrúhleho tvaru priemeru 40 mm s textom Национални савет словачке националне мањине Нови Сад v srbskom jazyku napísaným cyrilikou a Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny v slovenčine, latinským písmom.

 

II. OKRUH PÔSOBNOSTI NÁRODNOSTNEJ RADY

 

Čl. 8

 

Národnostná rada v súlade s ústavou a zákonom prostredníctvom svojich telies samostatne:

 1. 1.vynáša a mení štatút;
 2. 2.vynáša finančný plán, finančnú správu a záverečný účet;
 3. 3.nakladá so svojím majetkom;
 4. 4.rozhoduje o názve, symboloch a pečiatke národnostnej rady;
 5. 5.stanovuje návrhy na národnostné symboly, vyznamenania a sviatky národnostnej menšiny;
 6. 6.zakladá ustanovizne, združenia, nadácie a hospodárske spoločnosti v oblasti kultúry, vzdelávania, informovania a úradného používania jazyka a písma;
 7. 7.navrhuje zástupcov národnostnej menšiny do rady pre medzinacionálne vzťahy v miestnej samospráve;
 8. 8.ustanovuje a udeľuje ceny;
 9. 9.iniciuje vynesenie a sleduje plnenie zákonov a iných právnych predpisov z oblasti kultúry, vzdelávania, informovania a úradného používania jazyka a písma;
 10. 10.podieľa sa na príprave predpisov, upravujúcich ústavou zaručené práva národnostnej menšiny v oblasti kultúry, vzdelávania, informovania a úradného používania jazykapísma a navrhuje ich menenie a dopĺňanie;
 11. 11.navrhuje osobitné predpisy a dočasné opatreniaoblastiach upravujúcich právo na samosprávu s cieľom zabezpečiť úplnú rovnoprávnosť príslušníkov národnostnej menšiny a občanov, patriacich k väčšine;
 12. 12.začína konanie pred republikovým, pokrajinským a miestnym ombudsmanom a inými príslušnými orgánmi, keď posúdi, že došlo k porušeniu ústavou a zákonom zaručených práv a slobôd príslušníkov národnostnej menšiny;
 13. 13.konanie z bodu 12 tohto článku začína v mene príslušníkov menšiny po obstaraní písomného splnomocnenia;
 14. 14.zaujíma stanoviská, iniciuje a podniká opatrenia v súvislosti s otázkami, súvisiacimi s postavením, identitou a právami národnostnej menšiny;
 15. 15.vynáša rokovací poriadok;
 16. 16.rozhoduje o iných otázkach z oblasti vzdelávania, kultúry, informovania a úradného používania jazyka a písma v súlade s ústavou a zákonom.

 

Spolupráca so štátnymi orgánmi, orgánmi autonómnej pokrajiny a miestnej samosprávy

 

Čl. 9

 

Národnostná rada môže v súlade so zákonom štátnym orgánom, orgánom autonómnej pokrajiny a miestnej samosprávy, ako aj osobitným organizáciám dávať návrhy, iniciatívy a mienky o otázkach patriacich do okruhu jej pôsobnosti.

Národnostná rada môže vo vláde Republiky Srbsko iniciovať zrušenie, resp. odvolanie predpisov štátnych orgánov a osobitných organizácií, ktoré sú v rozpore s ustanoveniami zákona, a iných zákonov a predpisov týkajúcich sa národnostnej menšiny.

 

Medzinárodná a regionálna spolupráca

 

Čl. 10

 

Národnostná rada spolupracuje s medzinárodnými a regionálnymi organizáciami, s organizáciami a ustanovizňami v materskej krajine a s národnostnými radami alebo podobnými orgánmi národnostných menšín v iných štátoch v súlade so zákonom.

Predstavitelia národnostnej rady sa zúčastňujú rokovaní alebo sa s nimi konzultuje pri rokovaniach o

uzatváraní bilaterálnych dohôd s materskou krajinou v časti, ktorá sa priamo vzťahuje na práva národnostnej menšiny.

Predstavitelia národnostnej rady participujú na práci zmiešaných medzištátnych telies, ktoré dozerajú na plnenie bilaterálnych medzištátnych dohôd o ochrane práv národnostnej menšiny.

 

Čl. 11

 

Predstavitelia národnostných menšín sa prostredníctvom Rady Republiky Srbsko pre národnostné menšiny podieľajú na procese uzatvárania medzinárodných a regionálnych dohôd, resp. pristupovania k dohodám, ktoré sa týkajú postavenia a ochrany národnostnej menšiny.

 

Zasadnutia národnostnej rady

 

Čl. 12

 

Národnostná rada rozhoduje o otázkach zo svojej príslušnosti na schôdzach.

Schôdze sa konajú podľa potreby, a najmenej raz za šesť mesiacov, v slovenskom jazyku, a podľa potreby aj po srbsky.

Národnostná rada právoplatne rozhoduje, ak je na schôdzi prítomná nadpolovičná väčšina jej členov.

 

Spôsob rozhodovania

 

Čl. 13.

 

Národnostná rada rozhoduje väčšinou hlasov na schôdzi, na ktorej je prítomná väčšina z celkového počtu členov národnostnej rady, ak zákonom a štatútom nie je určená osobitná väčšina.

Národnostná rada rozhoduje väčšinou hlasov z celkového počtu svojich členov:

-        o vynesení a zmenách štatútu;

-        o vynesení finančného plánu a záverečného účtu národnostnej rady;

-        o voľbe predsedu, podpredsedov a predsedu a členov výkonnej rady;

-        o vynesení stratégie rozvoja v oblastiach patriacich do príslušnosti národnostnej rady.

III. VOĽBY DO NÁRODNOSTNEJ RADY

 

Čl. 14.

 

Voľby do národnostnej rady sa konajú v súlade s podmienkami a postupom, ktoré stanovuje zákon.

 

IV. USTANOVOVANIE NÁRODNOSTNEJ RADY

 

Čl. 15

 

Mandát členov národnostnej rady sa potvrdzuje na ustanovujúcej schôdzi.

Mandát člena národnostnej rady sa potvrdzuje na základe osvedčenia o zvolení za člena národnostnej rady a rozhodnutia o udelení mandátu.

Národnostná rada je ustanovená potvrdením mandátov jej členov.

Na prvom ďalšom zasadnutí rady sa koná voľba jej predsedu.

 

 

V. ZLOŽENIE NÁRODNOSTNEJ RADY

 

Čl. 16

 

Národnostná rada má 29 členov.

 

Funkčné obdobie národnostnej rady

 

Čl. 17

 

Funkčné obdobie národnostnej rady plynie odo dňa jej ustanovenia a trvá štyri roky.

Funkčné obdobie národnostnej rady sa pred uplynutím doby, na ktorú je zvolená, končí rozpustením v súlade so zákonom.

 

Funkčné obdobie členov národnostnej rady

 

Čl. 18

 

Člen národnostnej rady sa volí na štyri roky a môže byť znovu zvolený za jej člena.

Funkčné obdobie člena národnostnej rady trvá po dobu trvania funkčného obdobia rady a zaniká ustanovením novozvolenej národnostnej rady.

                                                                        Čl. 19

 

Funkčné obdobie člena národnostnej rady sa pred uplynutím doby, na ktorú bol zvolený, končí:

 1. 1.podaním demisie;
 2. 2.stratou jednej zo všeobecných podmienok na získanie aktívneho volebného práva;
 3. 3.nastúpením do práce, resp do funkcie nezlučiteľnej s členstvom v národnostnej rade – sudca, prokurátor a sudca ústavného súdu;
 4. 4.ak viac ako rok nebol prítomný na schôdzach národnostnej rady;
 5. 5.ak jeho bydlisko medzičasom nie je na území Republiky Srbsko;
 6. 6.ak bol právoplatným rozhodnutím príslušného orgánu vymazaný z osobitného voličského zoznamu;
 7. 7.ak bol právoplatným rozsudkom odsúdený za trestný čin na trest odňatia slobody dlhšie ako šesť mesiacov;
 8. 8.v prípade úmrtia.

Člen národnostnej rady je povinný svoju demisiu úradne overiť a doručiť ju národnostnej rade do troch dní odo dňa overenia priamo alebo doporučene poštou.

Ukončenie funkčného obdobia člena národnostnej rady konštatuje národnostná rada na prvej nasledujúcej schôdzi po prijatí informácie o vzniku dôvodu na ukončenie funkčného obdobia.

O ukončení funkčného obdobia člena národnostnej rady pred uplynutím funkčného obdobia rady predseda národnostnej rady informuje republikovú volebnú komisiu a ministerstvo.

Keď sa členovi národnostnej rady mandát skončí pred uplynutím funkčného obdobia rady, jeho mandát sa v súlade so zákonom pridelí prvému nasledujúcemu kandidátovi z volebnej listiny, na ktorej bol člen, ktorého mandát sa skončil.

 

Práva a povinnosti člena národnostnej rady

 

Čl. 20

 

Člen národnostnej rady má právo:

 1. 1.voliť a byť volený do orgánov národnostnej rady;
 2. 2.zúčastňovať sa na navrhovaní, vynášaní a realizácii uznesení národnostnej rady;
 3. 3.klásť otázkyžiadať, i dostať vysvetlenia od orgánov národnostnej rady s cieľom plniť práva z bodu 2 tohto článku;
 4. 4.požiadať orgány národnostnej rady o odbornú pomocdostať ju s cieľom vykonávať svoju funkciu.

Práva členov národnostnej rady sa dodatočne upravujú osobitným aktom.

 

Čl. 21

 

Člen národnostnej rady je povinný:

 1. 1.zúčastňovať sa na práci národnostnej rady, výkonnej rady alebo výboru, kde je členom;
 2. 2.písomne alebo ústne informovať predsedu národnostnej rady, výkonnej rady alebo výboru, kde je členom,prípade keď sa nemôže zúčastniť schôdze alebo vykonať zadanú úlohu.

 

Čl. 22

 

Národnostná rada môže mať čestných členov.

Za čestného člena sa môže vyhlásiť osoba, ktorá svojím pôsobením výrazne prispela k zlepšeniu postavenia a práv príslušníkov slovenskej národnostnej menšiny v Republike Srbsku.

Osoba, vyhlásená za čestného člena, nemusí byť príslušníkom slovenskej národnostnej menšiny.

Čestný člen sa môže zúčastňovať v práci národnostnej rady a jej pracovných telies bez práva rozhodovať.

Voľba a postavenie čestného člena národnostnej rady sa upravuje rokovacím poriadkom národnostnej rady.

 

 

 

 

 

 

VI. ORGANIZÁCIA NÁRODNOSTNEJ RADY

 

1. ORGÁNY NÁRODNOSTNEJ RADY

 

Čl. 23

 

Národnostná rada má predsedu, troch podpredsedov, výkonnú radu a výbory pre vzdelávanie, kultúru, informovanie a úradné používanie jazyka a písma.

 

1. Predseda

 

Čl. 24

 

Predseda národnostnej rady je oprávnený:

 1. 1.predstavovaťzastupovať národnostnú radu;
 2. 2.zvolávať a viesť schôdze rady;
 3. 3.navrhovať kandidátov na podpredsedov národnostnej rady, na predsedu, podpredsedu a členov výkonnej rady národnostnej rady;
 4. 4.navrhovať plán práce národnostnej rady;
 5. 5.navrhovať ročný finančný plán národnostnej rady;
 6. 6.podávať národnostnej rade správu o svojej činnosti najmenej raz ročne;
 7. 7.podávať národnostnej rade finančnú správu a záverečný účet;
 8. 8.podpisovať akty národnostnej rady a zápisnicu z jej schôdzí;
 9. 9.zvolávať schôdze výkonnej rady a pracovných telies národnostnej rady v mimoriadnej situácii;
 10. 10.má právo byť prítomný na zasadnutiach výborov národnostnej rady, bez práva rozhodovať;
 11. 11.zodpovedný je za zákonnosť práce a činnosti národnostnej rady;
 12. 12.vynáša akty v súlade s ústavou a zákonom, týkajúce sa činnosti národnostnej rady;
 13. 13.môže angažovať odborných poradcov z oblastí, patriacich do príslušnosti národnostnej rady.

 

Predsedu národnostnej rady počas jeho neprítomnosti alebo zaneprázdnenosti zastupuje podpredseda menovaný predsedom národnostnej rady a v prípade, keď predseda to neurobil, zastupuje ho najstarší podpredseda rady.

 

Čl. 25

 

Predseda národnostnej rady je za svoju prácu zodpovedný národnostnej rade.

 

Čl. 26

 

Národnostná rada volí predsedu spomedzi svojich členov.

Návrh na predsedu národnostnej rady podáva najmenej tretina jej členov.

Člen národnostnej rady môže navrhnúť iba jedného kandidáta na predsedu.

Predseda národnostnej rady sa volí väčšinou hlasov z celkového počtu členov rady.

 

Čl. 27

 

Funkčné obdobie predsedu národnostnej rady začína plynúť dňom voľby a trvá po ustanovenie novozvolenej národnostnej rady.

Funkčné obdobie predsedu sa končí pred vypršaním doby, na ktorú bol zvolený:

 1. 1.ak zanikne jeho mandát člena národnostnej rady;
 2. 2.podaním demisie;
 3. 3.odvolaním;
 4. 4.úmrtím.

Predseda národnostnej rady sa odvoláva takým istým postupom, akým sa volil.

Ak predseda národnostnej rady nebol odstavený v odvolacom konaní, nový proces na jeho odvolanie sa nemôže začať skôr ako uplynie šesť mesiacov.

 

2. Podpredsedovia

 

Čl. 28

 

Národnostná rada má troch podpredsedov, po jednom pre každý z regiónov, pre Báčku, Banát a Sriem.

Národnostná rada volí podpredsedov spomedzi svojich členov na návrh predsedu rady alebo najmenej tretiny svojich členov.

Podpredseda národnostnej rady sa volí väčšinou hlasov z celkového počtu členov rady.

Podpredsedovia národnostnej rady okrem povinností vyplývajúcich z tohto štatútu môžu:

 1. 1.zastupovať národnostnú raduregióne, pre ktorý sú zvolení;
 2. 2.koordinovať prácu medzi členmi výborov rady a výborov v regióne, ktorý zastupujú;
 3. 3.navrhovať predsedom výborov smer pôsobenia a spôsob riešenia jednotlivých otázok;
 4. 4.podávať správu o situácii v regióne, ktorý zastupujú.

 

Čl. 29

 

Ustanovenia tohto štatútu vzťahujúce sa na ukončenie funkčného obdobia predsedu národnostnej rady sa uplatňujú aj pri ukončení funkčného obdobia jej podpredsedov.

 

3. Výkonná rada

 

Okruh pôsobnosti výkonnej rady

 

Čl. 30

 

Výkonná rada:

 1. 1.môže navrhovať meneniedopĺňanie štatútu;
 2. 2.pripravuje návrh plánu a programu činnosti národnostnej rady;
 3. 3.pripravuje návrh finančného plánu, finančnej správy a záverečného účtu národnostnej rady;
 4. 4.koordinuje činnosť výborov národnostnej rady;
 5. 5.pripravuje návrhy aktov, ktoré vynáša národnostná rada;
 6. 6.uskutočňuje, kontroluje a sleduje plnenie uznesení národnostnej rady;
 7. 7.vynáša rokovací poriadok výkonnej rady;
 8. 8.vykonávaj aj iné práce z okruhu svojej pôsobnosti na základe rozhodnutia národnostnej rady.

 

Národnostná rada môže výkonnú radu poveriť vynášaním uznesení, mienok a návrhov v rámci okruhu svojej pôsobnosti.

Tak vynesené uznesenia výkonnej rady podliehajú odobreniu národnostnej rady na jej prvej nasledujúcej schôdzi a odobrené sú, ak za nich hlasovala nadpolovičná väčšina členov rady. Ak národnostná rada neodobrí uznesenie výkonnej rady, jej mandát zaniká a uznesenie národnostnej rady zostáva platné.

 

 

Zloženie výkonnej rady

 

Čl. 31

 

Výkonná rada má predsedu, dvoch podpredsedov a štyroch členov zodpovedných za jednotlivé oblasti pôsobenia národnostnej rady.

Národnostná rada volí predsedu a členov výkonnej rady spomedzi svojich členov na návrh predsedu rady alebo najmenej tretiny jej členov.

Za člena výkonnej rady nemôže byť zvolený predseda, ani podpredseda národnostnej rady.

Výkonná rada sa volí väčšinou z celkového počtu členov národnostnej rady.

 

Čl. 32

 

Predseda, podpredsedovia a členovia výkonnej rady sú za svoju prácu zodpovední národnostnej rade.

 

Čl. 33

 

Predsedu výkonnej rady za jeho neprítomnosti alebo zaneprázdnenia zastupuje podpredseda výkonnej rady.

 

Čl. 34

 

Výkonná rada je povinná periodicky, a najmenej raz ročne, podať národnostnej rade správu o svojej činnosti.

 

Funkčné obdobie výkonnej rady

 

Čl. 35

 

Funkčné obdobie výkonnej rady začína plynúťdňom jej zvolenia.

Funkčné obdobie výkonnej rady trvá po ukončenie funkčného obdobia národnostnej rady, ktorá ju zvolila.

Funkčné obdobie výkonnej rady sa končí pred uplynutím doby, na ktorú bola zvolená:

 1. 1.v prípade vzniku situácie z čl. 30, odsek 3 tohto štatútu;
 2. 2.odvolaním.

Výkonná rada sa odvoláva postupom, akým bola zvolená.

 

Čl. 36

 

Ustanovenia tohto štatútu vzťahujúce sa na ukončenie funkčného obdobia predsedu národnostnej rady sa uplatňujú aj pri ukončení funkčného obdobia členov výkonnej rady.

 

4. Pracovné telesá

 

Čl. 37

 

Národnostná rada zriaďuje stále pracovné telesá.

Stále pracovné telesá rady sú výbory.

Čl. 38

 

Národnostná rada má tieto výbory:

 1. 1.výbor pre vzdelávanie;
 2. 2.výbor pre kultúru;
 3. 3.výbor pre informovanie;
 4. 4.výbor pre úradné používanie jazyka a písma.

 

Pôsobnosť výborov

 

Čl. 39

 

Výbory v rámci okruhu pôsobnosti národnostnej rady stanoveného zákonom:

 

 1. 1.pripravujú ročný plán a program prácerámci svojej pôsobnosti, svoje finančné plány a finančné správy a predkladajú ich výkonnej rade a členom národnostnej rady;
 2. 2.navrhujú uznesenia národnostnej rade a výkonnej rade z oblasti svojej pôsobnosti;
 3. 3.rozhodujú o otázkach, ktorými ich poverí národnostná rada a výkonná rada;
 4. 4.začínajú rozpravu o jednotlivých otázkach;
 5. 5.sledujú situáciu vo svojej oblasti, pripravujú správy a navrhujú opatrenia na zlepšenie plnenia zákona a iných predpisov z tejto oblasti;
 6. 6.vynášajú rokovací poriadok;
 7. 7.vykonávajú iné úlohy, ktorými ich poverí národnostná rada a výkonná rada.

 

 

Zloženie výborov

 

Čl. 40

Výbory majú predsedu, podpredsedu a členov.

Predseda a podpredsedovia výborov sú spravidla členmi národnostnej rady.

Národnostná rada svojím rozhodnutím určuje počet členov každého výboru, ktorý nemôže byť menší ako 5.

Predseda, podpredseda a členovia výboru nemusia byť členmi národnostnej rady.

Predseda národnostnej rady a jej podpredsedovia nemôžu byť členmi výboru.

 

Voľba členov výborov

 

Čl. 41

 

Predsedu, podpredsedu a členov výborov navrhuje predseda národnostnej rady alebo najmenej tretina jej členov.

Výbor sa volí väčšinou hlasov z celkového počtu členov národnostnej rady.

Funkčné obdobie výboru sa začína dňom jeho zvolenia a trvá do ukončenia funkčného obdobia národnostnej rady, ktorá ho zvolila.

 

 

 

 

 

Funkčné obdobie členov výborov

 

Čl. 42

 

Funkčné obdobie členov výboru sa končí pred uplynutím doby, na ktorú boli zvolení:

 1. 1.podaním demisie;
 2. 2.odvolaním;
 3. 3.úmrtím.

 

Čl. 43

 

Výbor môže zriaďovať komisie na zváženie jednotlivých otázok patriacich do rámcov jeho pôsobnosti. Členmi komisie sú odborníci v odbore, pre ktorý sa komisia zriaďuje.

 

 

2. ODBORNÁ SLUŽBA

 

Čl. 44

 

Národnostná rada zriaďuje odbornú službu na vykonávanie úloh súvisiacich s jej činnosťou a na prípravu, realizáciu a kontrolu plnenia jej uznesení.
Odborná služba národnostnej rady vykonáva administratívne úlohy súvisiace s prácou národnostnej rady.
Prácu odbornej služby vedie tajomník národnostnej rady, zamestnaný na plný pracovný úväzok.

 

Tajomník

 

Čl. 45

 

Tajomník národnostnej rady:

1. vedie prácu odbornej služby národnostnej rady;

2.má na starosti vykonávanie prác súvisiacich s činnosťou rady,

 1. 3.podľa potreby pripravuje návrhy uznesení, ktorých vynesenie patrí do okruhu pôsobnosti národnostnej rady, jej predsedu alebo výkonnej rady národnostnej rady;
 2. 4.zúčastňuje sa práce rady, výkonnej rady, výborov, komisií a pracovných telies rady bez práva na rozhodovanie,
 3. 5.dbá na zákonnosť práce rady,
 4. 6.prihliada na organizáciu práce pracovných telies rady,
 5. 7.dbá o spisovanie zápisníc zo zasadnutí rady, výkonnej rady alebo pracovných telies rady,
 6. 8.má na starosti zverejňovanie aktov rady,
 7. 9.má na starosti prípravu návrhov uznesení národnostnej rady, výkonnej rady alebo pracovných telies rady,
 8. 10.pomáha predsedovi pri príprave a zvolávaní zasadnutí rady,
 9. 11.plní uznesenia rady, predsedu radypredsedu výkonnej rady,
 10. 12.vykonáva iné úkony, patriace do príslušnosti predsedu radypredsedu výkonnej rady, keď ho nimi poveria,
 11. 13.stanovuje práce odbornej služby, keď ideorganizáciu práce, prípravu a plnenie uznesení rady a jej výkonnej rady.

 

Čl. 46

 

Tajomník národnostnej rady je za svoju prácu zodpovedný národnostnej rade a jej predsedovi.

 

Čl. 47

 

Práca národnostnej rady je verejná.

Verejnosť práce sa zabezpečuje:

 1. 1.zverejňovaním štatútu, rozhodnutí a iných dokumentov na webovej stránke národnostnej rady;
 2. 2.zasielaním pozvánok a materiálov zo zasadnutí predstaviteľom médií;
 3. 3.umožňovaním účasti predstaviteľov médií a iných zainteresovaných strán na zasadnutiach rady v súlade s rokovacím poriadkom národnostnej rady.

 

VIII. FINANCOVANIE PRÁCE NÁRODNOSTNEJ RADY

 

Čl. 48

 

Finančné prostriedky načinnosť národnostnej rady sa zabezpečujú z rozpočtu Republiky Srbsko, rozpočtu Autonómnej pokrajiny Vojvodiny, z rozpočtov miestnych samospráv, z donácií a iných príjmov.

Za finančné hospodárenie, podávanie správ a vedenie účtovných kníh je zodpovedný predseda národnostnej rady.

 

IX. AKTY NÁRODNOSTNEJ RADY

 

Čl. 49

 

Najvyšším aktom národnostnej rady je štatút.

Návrh na zmenu štatútu môže podať najmenej tretina členov národnostnej rady.

Návrh sa podáva v písomnej podobe a so zdôvodnením. V návrh majú byť jasne označené ustanovenia, ktorých zmena sa navrhuje, a navrhované zmeny.

 

Čl. 50

 

Pri plnení úloh z okruhu svojej pôsobnosti národnostná rada vynáša uznesenia, závery, rozhodnutia, vyjadruje súhlas, mienku, vypracúva pravidlá, návrhy, odporúčania, smernice a iné akty.

Predseda národnostnej rady môže vynášať pravidlá, rozhodnutia, závery, príkazy a smernice.

Výkonná rada a výbory vynášajú rokovací poriadok, závery, smernice.

 

X. ZLADENOSŤ PRÁVNYCH AKTOV, ICH

ZVEREJŇOVANIE A NADOBÚDANIE PLATNOSTI

 

Čl. 51

 

Štatút má byť v súlade s ústavou a zákonom.

Rozhodnutia a všeobecné právne akty národnostnej rady musia byť v súlade s ústavou, zákonom a štatútom.

Akty predsedu národnostnej rady, výkonnej rady, výborov a iných pracovných telies majú byť v súlade so zákonom, štatútom, uzneseniami a aktmi národnostnej rady.

 

XI. ZAVEREČNÉ USTANOVENIE

 

Čl. 52

 

Štatút nadobúda platnosť dňom vynesenia.

 

Anna Tomanová Makanová
predsedníčka NRSNM

 

 

 

Čítať 11655 krát
top