Tel/Fax
+381 21 422 989

I. schôdza Komisie pre ochranu kultúrneho dedičstva Výboru pre kultúru Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny, bola v stredu 3. 11. 2010 v úrade Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny v Novom Sade. V minulom zložení mala pomenovanie Komisia pre národopisno muzeálnu činnosť. Po verifikovaní nových členov bola zvolená zástupkyňa predsedníčky Komisie pre ochranu kultúrneho dedičstva Vjeročka Šipková.
 Predsedníčka komisie Anna Séčová-Pintírová prítomných informovala o činnosti tejto Komisie v období 2008-2010 roku. Konštatovalo sa, že hlavnou prioritou činnosti v minulom období bolo doriešenie postavenia Národného múzea a tak bola aj usmernená práca, takže Komisia úspešne pracovala v oblasti muzeológie (vykonaný je súpis predmetov v Etnologickej zbierke Národného múzea, realizovaná bola výstava “Obrady prechodu Slovákov vo Vojvodine“, výstava „Odev detí v minulosti“ hosťovala na Slovensku, realizovaná je medzinárodná konferencia „60 rokov Národného múzea – kontinuita a diskontinuita“ a k nej zborník príspevkov. Týmto spôsobom sa verejnosť oboznámila o problémoch týkajúcich sa činnosti Národného múzea.

Účastníci zahraničného pobytu: Bc. Tamara Zajacová, študentka, Bc. Róbert Borbély, študent
Pracovisko: Univerzita Mateja Bela v B. Bystrici, Fakulta humanitných vied, Katedra slovenského jazyka a literatúry, 2. ročník Mgr. štúdia, Tajovského 52, 974 01, B. Bystrica, Slovenská republika.
Odborná pedagogická prax na škole s vyučovacím jazykom slovenským v zahraničí
Štát: Republika Srbsko. Mesto: Báčsky Petrovec
V dňoch: 8. október – 16. október 2010
Prijímajúca organizácia: Gymnázium Jána Kollára so žiackym domovom, Ul. 14. VÚSB 12, 214 70 Báčsky Petrovec

26. 10. 2010 členky Výboru pre vzdelávanie Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny PaedDr. Svetlana Zolňanová a Tatiana Naďová uskutočnili stretnutie s Konzulkou pri Veľvyslanectve Slovenskej republiky v Belehrade Katarínou Stehlíkovou. Témou rozhovoru bola dohoda o uznávaní dokladov pre stredné a vysoké školy u nás a v Slovenskej republike. Vytýčili sa aktuálne problémy a ťažkosti a eventuálne možnosti urýchlenia a doriešenia problémov. Ďalej sa podotkli téme študentskej praxe u nás a vysoko vyhodnotili návštevu dvoch študentov slovenského jazyka a literatúry z Banskej Bystrice na Gymnáziu Jána Kollára v Báčskom Petrovci od 08. – 15. 10. t.r., ktorí uskutočnili niekoľko hodín slovenského jazyka pod mentorstvom Anny Hansmanovej. V takejto praxe sa mieni poktačovať aj nasledový rok a bude to novinkou v aktivitách Výboru pre vzdelávanie. Keď ide o štipendiá, ktoré pre našich študentou podáva Vláda SR, podčiarkli, že by sa o štipendiá mali uchádzať len tí najlepší žiaci a Národnostná rada podporí len deficitárne odbory pre slovenskú menšinu.

Prvá schôdza nového Výboru pre informovanie sa uskutočnila vo štvrtok 4. novembra 2010 v miestnostiach Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny v Novom Sade.  
Predseda Samuel Žiak po privítaní členov tohto Výboru, ako aj predsedníčky a podpredsedu Výkonnej rady NRSNM Jarmily Ćendićovej a Jána Puškára navrhol rokovací program schôdze, ktorý bol jednohlasne schválený. Členovia VPI jednohlasne schválili Rokovací poriadok Výboru pre informovanie, ktorý bližšie upravuje prácu a rozhodovanie tohto telesa.

štvrtok, 04 november 2010 13:28

Filmové semináre

 Celoštátna slovenská samospráva v Budapešti, ako orgán, zastupujúci záujmy a práva Slovákov, žijúcich v Maďarsku, je súčasne inštitúciou, ktorej cieľom je jednak záchrana tradičnej kultúry, jednak snaha o oboznamovanie so súčasnou slovenskou kultúrou, vrátane slovenského filmu. Od roku 1992 organizujeme v spolupráci so Slovenským filmovým ústavom v Bratislave prehliadky slovenských filmov - filmové semináre (FS) pre študentov gymnázií a poslucháčov slovenčiny tunajších vysokých škôl v budapeštianskom Slovenskom inštitúte pri Veľvyslanectve SR, teda na slovenskej pôde. K seminaristom sa samozrejme môžu pridať aj iní záujemcovia o slovenský film. Od r.2008 je organizátorom FS Slovenské divadlo Vertigo pri CSS. Filmové semináre sú 3-dňové stretnutia so slovenskou kinematografiou, v rámci ktorých sme počas dlhých rokov mali možnosť predstaviť záujemcom desiatky slovenských – a v každom roku aj najnovších – filmov, a takisto pozdraviť renomovaných filmárov zo Slovenska.

Program XVIII. ročníka filmového seminára a prehliadky slovenských filmov
BUDAPEŠT – OSTRIHOM - SEGEDÍN

SEGEDÍN – Týždeň slovenskej kinematografie a filmový seminár  8.-13. novembra 2010
Kino Grand Café (Segedín, Deák F. u. 18.)

top