Tel/Fax
+381 21 422 989

Zoznam uchádzačov o štipendium NRSNM 2010

Členovia Komisie pre printové médiá Výboru pre informovanie NRSNM v čele s Otom Filipom, ktorý je jej predseda, svoje základné aktá – príslušnosti Komisie a plán a program, ako aj rozpočet Komisie schválili jednohlasne v pondelok 15. novembra 2010 v Novom Sade.
Rámcový návrh kompetencií, ktorý schvaľuje Výbor pre informovanie, sa predovšetkým týka vyjadrovania sa k stratégii rozvoja printových menšinových médií v súlade s republikovou a pokrajinskou mediálnou stratégiou, podnecovania všetkých foriem profesionálneho, odborného a jazykového uschopňovania mladých a ďalšieho zdokonaľovania zamestananých žurnalistov v záujme úspešného plnenia stanovených redakčných koncepcií a predsavzatí a spolupráce s redakciami, vysokoškolskými a odbornými inštitúciami a pod.

Komisia pre zveľaďovanie profesionálnych štandardov v oblasti médií, ktorá pracuje v rámci Výboru pre informovanie NRSNM, po prvýkrát zasadala v piatok 12. novembra 2010 v Novom Sade.
Prítomných členov Komisie a predsedu VPI Samuela Žiaka privítala predsedníčka KZPŠOM Vladimíra Dorčová. Po kratšej rozprave, Návrh príslušností, ako aj Návrh plánu, programu a rozpočtu Komisie pre zveľaďovanie profesionálnych štandardov v oblasti médií na rok 2011 s niekoľkými doplnkami boli schválené. Pred tým než sa tieto návrhy dostanú do rúk členov Národnostnej rady, Komisia ich na posúdenie postúpi Výboru pre informovanie.

 Zástupkyňa pokrajinského ombudsmana pre ochranu práv národnostných menšín pani Eva Vukašinovićová navštívila dňa 12. novembra Národnostnú radu slovenskej národnostnej menšiny. V rozhovore s predsedníčkou NRSNM Annou Tomanovou Makanovou sa dotkli viacerých aktuálnych otázok súvisiacich s uskutočňovaním práv slovenskej národnostnej menšiny v oblasti kultúry, vzdelávania, informovania a úradného používania jazyka a písma. Predsedníčka NRSNM informovala zástupkyňu ombudsmana o aktuálnej situácii NRSNM a ustanovujúcich aktivitách nového zloženia NRSNM a formovaní všetkých orgánov v súlade s ustanoveniami Zákona o národnostných radách národnostných menšín.

 V stredu 11. novembra zo začiatkom o 18 hodine v miestnostiach NRSNM bolo prvé zasadnutie Výboru pre úradné použivanie jazyka a písma. Na schôdzi boli prítomní všetci členovia výboru, ako aj predsedníčka Výkonného výboru NRSNM Jarmila Ćendićová a podpredseda Výkonného výboru pre Banát Ján Puškár. Zasadnutie viedol predseda výboru Pavel Marčok.
 Rokovací program obsahoval tri body. Verifikáciu siedmych členov výboru a jednotlivých členov komisií, schvaľovanie rokovacieho poriadku výboru, ako aj úlohy do konca roka. Zo šiestich komisií ktoré budú fungovať v rámci výboru, na schôdzi formovali tri.

I. schôdza Komisie pre divadelnú a audiovizuálnu činnosť Výboru pre kultúru Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny sa uskutočnila vo štvrtok 4.11.2010 v úrade Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny v Novom Sade. Členovia Komisie pre divadelnú a audiovizuálnu činnosť boli informovaní o minuloročnej činnosti tejto komisie, ktorej akcie sú realizované podľa finančných možností. Predovšetkým boli podporené Prehliadka slovenských divadelných súborov Divadelný vavrín a Detská divadelná prehliadka 3XĎ. Významná akcia tejto komisie bol seminár pre hercov začiatočníkov Divadelný tábor, ktorý sa uskutočnil tohto roku v lete v Kovačici a taktiež aj minuloročný okrúhly stôl na tému Budúcnosť Prehliadky slovenských divadelných súborov. Konštatované bolo, že je potrebné ukončiť už započaté akcie a v niektorých pokračovať aj na budúci rok. Potom predseda Komisie Ján Makan prítomným predstavil aktivity, ktorými by sa mala táta komisia zaoberať. Každý člen Komisie má svoju oblasť práce, pre ktorú bude zodpovedný.

 

top