Tel/Fax
+381 21 422 989

Výbor pre vzdelávanie

piatok, 10 december 2010 00:54

Štipendisti NRSNM na rok 2010/2011

Zoznam štipendistov NRSNM na rok 2010/2011:
- Olivera Gabriniová z Báčskeho Petrovca,
- Aleksandra Svetlíková z Aradáču,
- Ľudmila Peťkovská z Kulpína,
- Mirína Nováková z Báčskeho Petrovca,
- Miroslav Merníku z Báčskej Palanke,
- Jana Strakušeková z Kovačice,
- Fraňo Trusina zo Selenče,
- Anna Pintírová z Pivnice,
- Andrej Trusina zo Selenče,
- Anna Margareta Valentová zo Selenče,
- Aleksander Ćirković zo Starej Pazovy,
- Monika Zolňanová zo Selenče a
- Anna Gašparovská zo Selenče.
Zmluvy boli podpísané v priestoroch NRSNM 3. decembra. Štipendium sa vypláca v sume 5.000,00 dinárov na jeden školský rok (10 mesiacov).

piatok, 10 december 2010 00:48

Zasadali Komisie Výboru pre vzdelávanie

V miestnostiach Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny zasadali aj ďalšie komisie, ktoré mali predovšetkým vypracovať plán práce a finančný plán na rok 2011. Komisia pre zveľaďovanie slovenského jazyka zasadala v utorok 7. decembra, ktorá okrem plánov práce pre nasledujúci rok, plánovala aj skúšobné testovanie na záverečné skúšky zo slovenského jazyka pre ôsmakov a odborné zdokonaľovanie. Skúšobný test sa uskutoční na každej škole s vyučovacím jazykom slovenským do 15. decembra a slovenčinárky zašľú výsledky testovania do 20. decembra Komisii pre zabezpečenie kvality vyučovania. Slovenčinári si ďalej naplánovali kurzy pre učiteľov resp. slovenčinárov, ktoré budú akreditované.

piatok, 10 december 2010 00:43

Komisia pre učebnice

0

Vo štvrtok 9. novembra schôdzu mala Komisia pre učebnice, kde témou bolo hodnotenie a schvaľovanie nových prekladových učebníc pre nižšie a vyššie ročníky základnej školy a pre stredné školy. Budú sa zaoberať aj vydavateľským plánom a vypracovaním učebníc zo slovenského jazyka pre základné a stredné školy. Predovšetkým ustanovizniam sa budú odporúčať slovenské učebnice s cieľom pestovať materinskú reč už v začiatočnej fáze vzdelávania.

09. decembra t.r. prezentovali Školský administratívny systém AP Vojvodiny predstaviteľom Výborov pre vzdelávanie národnostných rád pôsobiacim vo Vojvodine, v kabinete Dr. Zoltána Jégeša, pokrajinského tajomníka pre vzdelávanie. Program bude vo funkcii v 6 jazykoch a uplatňovať sa bude od druhého polroka na základných a stredných školách vo Vojvodine. Národnostná rada bude mať prístup ku všetkým údajom, ktoré sa budú vzťahovať na  školy so slovenskou vyučovacou rečou.

Stretnutie s predstaviteľmi MŠ SR v Bratislave 01. 12. 2010
Členovia delegácie: Anna Tomanová Makanová, Svetlana Zolňanová, Pavel Čáni.

Témy na stretnutie s predstaviteľmi MŠ SR:
Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny v Srbsku podporuje a vysoko hodnotí spoluprácu s Ministerstvom školstva Slovenskej republiky. Doterajšiu činnosť oceňujeme, ako rôznorodú a podstatne dôležitú pre zachovanie slovenského školstva v Srbsku, povzbudzovanie národnostnej identity a zachovanie slovenských tradícií u nás. Pri tejto príležitesti podotkneme len niektoré aktivity:
• Aj ďalej podporujeme odborné zdokonaľovanie našich slovenských učiteľov na Univerzitách a ich Centroch permanentného vzdelávania v SR, ako i na náčuvoch na slovenských školách. Výjazdné kurzy s cieľom odborného zdokonaľovania umožňujú edukácie veľkého počtu našich učiteľov (v tejto chvíli v Srbsku po slovensky vyučuje 377 odborníkov na ZŠ, 34 na gymnáziách,  a ďalší ešte na MŠ a na fakultách)
• V októbri 2010 začala bežať nová aktivita tzv. Stáže študentov z SR na slovenských školách v Srbsku. Túto aktivitu študenti SR ohodnotili ako veľmi zaujímavú a pútavú pre nich, preto navrhujeme ju zastrešiť medzištátnou bilaterálnou dohodou a definovať, kto v akej miere bude takéto podujatie financovať.
• Keď ide o štúdium žiakov od nás v SR, nevyhnutné je podotknúť problém poistenia žiakov 1. ročníka na stredných školách (Stará Turá). Tiež si treba povšimnúť veľký počet študentov, ktorí odchádzajú na vysokoškolské štúdie. Srbská strana má záujem o štipendovanie učiteľstva (prírodné vedy a cudzí jazyk) žurnalistiku a mediálnu činnosť.

DOHODA O SPOLUPRÁCI uzavretá medzi organizáciami Slovákov žijúcich v zahraničí z Maďarska, Rumunska a Srbska.
Zúčastnené organizácie:
Maďarsko:
- Celoštátna slovenská samospráva (CSS), zastúpená predsedom Jánom Fuzikom,
- Čabianska organizácia Slovákov (ČOS), zastúpená úradujúcou predsedníčkou Annou Ištvánovou
Rumunsko:
- Demokratický zväz Slovákov a Čechov v Rumunsku (DZSČR), zastúpený predsedom Adrianom Merkom,
- Kultúrna a vedecká spoločnosť Ivana Krasku (KVSIK), zastúpená predsedom Ivanom Ambrušom,
- Spoločnosť pre edukáciu a poradenstvo (SEP), zastúpená predsedom Pavlom Hlásznikom,
Srbsko:
- Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny v Srbsku (NRSNMS), zastúpená predsedníčkou Annou Tomanovou Makanovou,
- Asociácia slovenských pedagógov (ASP), zastúpená predsedníčkou Vierou Boldockou,
- Ústav pre kultúru vojvodinských Slovákov (ÚKVS), zastúpený riaditeľkou Milinou Sklabinskou,
- Matica slovenská v Srbsku (MSS), zastúpená predsedníčkou Katarínou Melegovou Melichovou
na základe dobrých výsledkov spolupráce v r. 2010 sa dohodli pokračovať v spolupráci, v roku 2011 sa spolupodieľať na nasledujúcich spoločných projektoch a určili gestorstvo jednotlivých projektov nasledovne:

top