Tel/Fax
+381 21 422 989

Výbor pre vzdelávanie

pondelok, 25 apríl 2011 20:21

Skúška zo slovenského jazyka s metodikou

Pre vychovávateľov, ktorí nadobudli zodpovedajúce vzdelanie v srbskom jazyku a vykonávajú výchovno-vzdelávaciu prácu v predškolských ustanovizniach v slovenskom jazyku

Skúška pozostáva z:
1. ukážka štruktúry usmernenej aktivity z rozvoja reči – slovenský jazyk (písanie na tabuli)
2. interpretácia usmernenej aktivity z rozvoja reči – slovenský jazyk (ústny prejav)

Tému pre usmernenú aktivitu si volí kandidát.
Písaná príprava pre usmernenú aktivitu sa pridáva členom komisie pred skúškou.

Skúšky sa realizujú v každú prvú stredu v mesiaci (od 1. októbra do 30. júna) o 13:00 h.

19. apríla t.r. delegácia NRSNM navštívila ZŠ Branka Radičevića v Boľovciach. Cieľom návštevy bolo oficiálne zaznamenávanie prác na adaptácii kabinetu pre slovenský jazyk. Výbor pre vzdelávanie na tieto účely vyčlenil 350.000 dinárov, a tak aj na tento spôsob podporil zveľaďovanie vyučovania slovenčiny na boľovskej Základnej škole pre vyše 50 žiakov. Národnostnú radu pri tejto návšteve zastupovala predsedníčka NRSNM Anna Tomanová Makanová, predsedníčka Výboru pre vzdelávanie PaedDr. Svetlana Zolňanová a podpredseda pre Sriem Ján Majorský. Náležitá pozornosť sa pri rokovaniach s riaditeľom školy a predsedom obce Surčín venovala zvýšeniu počtu žiakov, ktorí sa budú vyučovať svoj materinský jazyk a možnosť zabezpečenia vyučovania náboženstva Slovenskej evanjelickej a.v. cirkvi na škole.

Program D - Letná Univerzita slovenského jazyka:
Program D - Summer University of the slovak language:

• KURZ SLOVENSKÉHO JAZYKA a KULÚTURY -
http://www.cdvuk.sk/blade/index.php?c=1104&program-d---kurz-slovenskeho-jazyka-a-kultury
SUMMER COURSE OF SLOVAK LANGUAGE AND CULTURE
http://www.cdvuk.sk/blade/index.php?c=351&about-the-summer-university-of-slovak-language

• KURZ SLOVENSKÉHO JAZYKA A KULÚTURY pre krajanov -
http://www.cdvuk.sk/blade/index.phP?c= 1817 &program-d2-kurz-slovenskeho-jazyka-a-kultury-prekrajanov
SUMMER COURSE OF Slovak Language and Culture for Compatriots -
http://www.cdvuk.sk/blade/index.php?c=1128&summer-course-of-slovak-Ianguage-and-culture-forcompatriots

DALŠIA PONUKA PRE KRAJANOV
• Slovenčina každý deň a slovenské reálie -
http://www.cdvuk.sk/bladelindex.php?c=1824&slovencina-kazdy-den
• Letná škola so zameraním na dramatické umenie -
http://www.cdvuk.sk/blade/index.php?c=1825&skolske-divadlo
• Letná škola choreografie ľudového tanca -
http://www.cdvuk.sk/blade/index.php?c=1828&skolachoreografie
• Letná škola spoločenského tanca -
http://www.cdvuk.sk/blade/index.php?c=1826&skolaspolocenskeho-tanca
Prihlášku najdete na príslušnej webovej adrese kurzu, o ktorý máte záujem.
Dovoľujem si Vás upozorniť, že všeobecná stránka o kurzoch je:
www.cdvuk.sk/ujop - po slovensky a www.ujop.sk- po anglicky.

piatok, 08 apríl 2011 06:04

Deň otvorených dverí

 

 Výbor pre vzdelávanie NRSNM a Združenie vychovávateľov osvetových pracovníkov Slovákov Vojvodiny - Báčsky Petrovec 6.apríla t.r. v Selenči realizovali stretnutie vychovávateliek pod názvom Deň otvorených dverí.
 Na stretnutí sa zúčastnili vychovávateľky zo Selenče, Báčskeho Petrovca, Pivnice, Kysáča, Kovačice, Padiny a zo Starej Pazovy.
 Aktivity, ktoré prebiehali na tomto podujatí sú: perceptuálno – motorické aktivity, ktorou realizátorka bola odborná spolupracovníčka pre telesné aktivity Predškolského vzdelávania Poletarac zo Starej Pazovy a ďalšou aktivitou odborného zdokonaľovania bola Poruchy reči, realizátorkou ktorej  bola pedagogička z Predškolskej ustanovizne Kolibri z Báča.

streda, 06 apríl 2011 11:02

Schôdza Výboru pre vzdelávanie NRSNM

 

Výbor pre vzdelávanie NRSNM svoju schôdzu uskutočnil 05. 04. 2011 v priestoroch NRSNM v Novom Sade. Na schôdze rozoberali možnosť vyhlásenia škôl, ako inštitúcií, ktoré majú národnostný význam. V rámci stratégie vo vzdelávaní sa vypracuje Akčný plán na rok 2011 a stratégia sa pošle predškolským ustanovizniam, školám, gymnáziám a Filozofickej fakulte, ako aj širšej verejnosti na verejnú rozpravu, po čom bude podaná na schválenie členom NRSNM. Výbor odsúhlasil, aby sa NRSNM uchádzala na SLOVAKAID projektom Vybavenie kabinetu slovenčiny v Boľovciach a participovala na spolufinancovaní a rozoberal sa súčasný stav a postavenie slovenčiny na našich školách.

 

V utorok 22. marca t.r. po prvýkrát zasadala Komisia pre zachovanie slovenského jazyka v miestnostiach úradu Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny v Novom Sade. 
Prítomní na schôdzi posudzovali materiál z Pokrajinského sekretariátu pre vzdelávanie o stave predmetu - slovenský jazyk s prvkami národnej kultúry.
Jedným od najdôležitejších spôsobov v podpore zachovania jazyka, tradície a kultúry je inštituciálna podpora prostredníctvom vzdelávacieho systému.
Konkretizované boli aj podmienky pre formovanie skupín pre realizáciu hodín slovenského jazyka s prvkami národnej kultúry a  to: počet detí v jednej skupine (minimálny a maximálny počet žiakov v skupine), rozdelenie detí do skupín podľa vzrastu, vedenie evidencie žiakov, rozšírenie pri voľbe voliteľných  predmetov...
Záverom schôdze prítomní boli oboznámení, že 9. apríla v Základnej škole Jožefa Atilu v Novom Sade bude organizované Fórum. 
A. Rojková

top