Tel/Fax
+381 21 422 989
utorok, 19 január 2010 07:27

Plán práce Výboru pre vzdelávanie v roku 2010

Ohodnotiť túto položku
(0 hlasov)

V rámci odborného zdokonaľovania učiteľov:

- v spolupráci s ASP akreditovať 4 programy pre slovenských učiteľov, realizovať odborné zdokonaľovanie pre slovenských učiteľov a udeliť sertifikáty
- realizovať edukácie v spolupráci s MP SR pre profesorov (Srbsko, Maďarsko, Rumunsko, Chorvátsko)
- podporiť cestu pre slovenských učiteľov a riaditeľov na edukáciu v Modre, ako i cesta gymnazistom a ich pedagógom  do Bratislavy na vlastivednú ekskurziu
- realizovanť otvorený deň pre vychovávateľky v PU v Starej Pazove
- v spolupráci s ASP je realizovanť okrúhly stôl o stave slovenského jazyka u nás, účenkovať vo Výskume o vzdelávaní Slovákov u nás v spolupráci s UMB z Banskej Bystrici
- edukácie pre učiteľov ZŠ a SŠ a defektológov s vyučovacou rečou slovenskou

V rámci spolupráce s inštitúciami u nás a v zahraničí:

- spolupracovať s MŠ v Belehrade pri zabezpečovaní licencie pre učeteľov zamestnaných na slovenských školách
- v spolupráci s Filozofickou fakultou zabezpečiť skladanie lektorátu zo slovenského jazyka
- realizovať  stretnutia Komisie pre školsktvo v Bratislave
- spolupracovať s Radou pre vzdelávanie
- zabezpečiť testovanie pri zápise do 1. ročníka v materinskom jazyku
- realizovať stretnutia s PS pre vzdelávanie, Ministrom osvety, zástupkyňou ministra a stretnutia s náčelníkom Školskej správy, ako aj stretnutie s predstaviteľmi vydavateľstva pre učebnice,
- v spolupráci s ASP prezentovať činnosť vzdelávacích inštitúcií  a činnosť Rady a   poskytovať údaje pre správu pre Radu Európy
- realizovať spoločné projkety v rámci Dohody o spoločnej realizácii projektov v oblasti vzdelávania, kultúry a informovania medzi Srbskom, Maďarskom a Rumunskom
- pokračovať v realizácii projektu Mladí mladým

V rámci zveľoďovania vzdelávacieho procesa na našich ustanovizniach:

- realizovať aktív Vychovávateľov, Riaditeľov slovenských škôl, a profesorov slovenčiny s prvkami národnejkultúry
- vypracovať stratégiu racionalizácie škôl a zachovania slovenských tried
- zabezpečiť kvalitné odborné učiteľské kádre prostredníctvom štipendií a doškolenia a prekvalifikácii
- zabezpečiť učebnice pre deti, ktoré sledujú slovenský jazyk s prvkami národnej kultúry ako aj učebné pomôcky, knihy, encyklopédie, CD, DVD pre PU a školy s vyučovacou rečou slovenskou a naše fakulty
- schváľovať vydania učebníc v slovenskej rači a preklady učebníc do slovenčiny,
- realizovať Kemp slovenských ľudových remesiel (Srbsko, Rumunsko, Maďarsko) a VI. súťaž v oblasti dolnozemských reálí pre stredoškolákov
- realizovať Škola v prírode v SR a Letnú školu ľudového tanca
- organizovať odchod stredoškolákov Letný kurz zo slovenského jazyka a kultúry
- realizovať súťaž zo slovenského jazyka pre ZŠ a SŠ
- vypracovať učebné osnovy pre hudobné kultúru, výtvarnú kultúru, dodatok pre dejepis s prírodu a spoločnosť a ľudovú tradíciu
- zabezpečiť denníky, diplomy, vysvedčenia  a žiacke knižočky pre školy s vyučovacou rečou slovenskou a v spolupráci s PS
- spolupracovať pri realizácii rozhlasovej súťaži mladých recitátorov (podpora – odmeny)
- udeliť odmeny deťom na Zmajovankách, umožniť účasť na súbehoch u nás a v SR ako aj prebrať si získané odmeny ako i účasť na Detskej univerzite
- poskytovať finančná pomoc školám pri kúpe učebných pomôcok

Poradenstvo pre príslušníkov slovenskej národnostnej menšiny z oblasti vzdelávania:

- realizovať zasadnutia Výboru,
- podporovať mienku pri výbere riaditeľa školy, PU, šefov katedier a dekanov, mienku  alebo delegovanie členov do Školských výborov
- spolupracovať pri vypracovaní správy a ročných programov inštitúcií s celomenšinovým významom
- koordinácia pri udelení štipendií študentom študujúcim v SR
- kádrovo prešíriť členstvo vo Výbore
- udeľovať štipendie pre stredoškolákov v B. Petrovci a pomoc gymnáziu v Kovačici
- udeľovať  štipendiá pre slovenských študentov v Srbsku
- riešiť financovanie učiteľských platov v menšinových prostrediach
- navštevovať školy  a PU v jednotlivých prostrediach
- pravidelná koordinácia medzi slovenskými učiteľmi pri uskutočňovaní ich práv na prácu a plat a koordinácia medzi študentmi u nás a na Slovensku pri vybavení rôznych dokladov, pri umiestnení študentovdo internátov, zabezpečení štipendií,...
- realizovať pravidelné kontakty s našimi médiami
- spoluprácovať s ostatnými výrormi našej NRSNM, s Výborom pre vzdelávanie ostatných národnostných rád v Srbsku ako i Pedagogickým ústavom Vojvodiny.


Predsedníčka a koordinátorka Výboru pre vzdelávanie:
PaedDr. Svetlana Zolňanová

Čítať 1214 krát
top