Tel/Fax
+381 21 422 989

Výbor pre úradné používanie jazyka a písma

 Dňa 7. septembra 2011 Komisia pre spoluprácu s radami pre medzinacionálne vzťahy Výboru pre úradné používanie jazyka a písma NRSNM pozvala predstaviteľov Rady pre medzinacionálne vzťahy ako samostatného pracovného telesa, ktoré prerokúva otázky uplatňovania, ochrany a zveľaďovania národnostnej rovnoprávnosti, aby v písomnej forme poskytli informácie pre NRSNM o tom, čomu sa RMV venovala v období september 2010 - september 2011, ktoré priority si určila, resp. aby informovali o prípadných problémoch v danej oblasti.

V pondelok 19. septembra 2011 na pôde Filozofickej fakulty v Novom Sade sa uskutočnila 3. schôdza Komisie pre štandardy slovenčiny pri úradnom používaní jazyka a písma Výboru pre úradné používanie jazyka a písma NRSNM.

Predstavitelia komise na schôdzi hovorili o tom, v akej fáze príprav sa nachádza príručka pod pracovným názvom Transkripcia slovenských priezvisk do srbčiny, na ktorej členovia komisie pracujú od júna. Predsedníčka komisie prof. Dr. Anna Marićová konštatovala, že príručka, ktorá bude nápomocná hlavne matrikárom, je už takmer pripravená a termín uzávierky textuálnej  časti stanovili na 15. októbra, keď sa pristúpi k prípravám na tlač a samotnú tlač. Príručka bude dvojrečová – slovensko-srbská. Prof. Dr. Michal Týr na margo príprav publikácie poznamenal, že aj tentokrát prítomná bola dilema o tom, ako uvádzať niektoré priezviská, keďže v rôznych prostrediach existujú menšie alebo väčšie obmeny. Autori sa predsa rozhodli uvádzať dvojtvary, čím vlastne rešpektovali miestny úzus, pokiaľ ide o konkrétne priezviská.

Na úrade Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny v Novom Sade v stredu 14. septembra 2011 prebiehala tlačová konferencia na tému mediálnej kampane NRSNM pod heslom Potvrďme, že sme a prihlásme sa k svojej národnosti na výzvu pre všetkých príslušníkov slovenskej národnostnej menšiny, aby sa na nadchádzajúcom sčítaní obyvateľov, domácností a bytov v RS v dňoch 1. až 15. októbra t.r. prihlásili k svojej národnosti.

Predseda Výboru pre úradné používanie jazyka a písma Pavel Marčok predstaviteľom médií prezentoval materiál, ktorý najvyššia zastupiteľská inštitúcia Slovákov v Srbsku pripravila pre diskrétnu kampaň, ako prízvukoval samotný predseda VPÚPJAP, keďže príslušníci nášho národnostného spoločenstva viac-menej nikdy nemali obavy z vyjadrenia sa o svojom národnostnom cítení. Marčok zároveň poinformoval médiá o tom, že výbor rôznymi dopismi a stretnutiami s patričnými orgánmi priložil ruky k príprave sčítania obyvateľov a že sa aktívne zaoberá touto otázkou už od jari.

V pondelok 5. septembra 2011 po štvrtýkrát zasadali členovia Výboru pre úradné používanie jazyka a písma s cieľom urobiť revíziu rozpočtu výboru na rok 2011.

Na schôdzi bola prítomná aj predsedníčka Výkonnej rady NRSNM Jarmila Ćendićová, ktorá vysvetlila, že revízia by mala podať reálny prierez finančnej situácie všetkých výborov a ústredia NRSNM a poukázať na to, čo sa z plánu realizovalo a čo sa do konca roka reálne môže zrealizovať. Členovia VPÚPJAP v čele s predsedom Pavlom Marčokom predbežne schválili revíziu rozpočtu, keď naplánovanú výšku rozpočtových finančných prostriedkov výboru znížili o 10,5 %.

Členovia rokovali aj o sčítaní obyvateľstva v októbri 2011, keď odsúhlasili heslo kampane, v ktorej NRSNM vyzýva všetkých príslušníkov slovenskej menšiny, aby sa prihlásili k svojej národnosti – Potvrďme, že sme a prihlásme sa k svojej národnosti.

 

V piatok 21. januára sa koordinátor výboru pre úradné používaniu jazyka písma zúčastnil tribúny na tému Uplatnenie Zákona o združeniach občanov s osobitným prihliadaním na zladenie jestvujúcich štatútov s novými požiadavkami vyplývajúcich zo zákonu. Tribúna prebiehala v Zhromaždení APV a usporiadal ju Fond pre rozvoj neziskového sektor Autonómnej pokrajiny Vojvodiny na čele s Annou Segedinsky, v spolupráci s Občianskymi iniciatívami z Belehradu. Na tribúne hovorila aj Nives Čulić, registrátorka v Agentúre pre hospodárske registre, poverená pre otázky občianskych združení. Zmienila sa o najčastejších chybách, ktoré zástupcovia združení robia v tomto dôležitom procese. Taktiež pripomenula, že doteraz sa v agentúre prihlásilo na úrovni celého Srbska okolo 4.500 združení čo nie je ani 10%. Lehota zladenia s novým zákonom je 22 apríl. 

piatok, 21 január 2011 10:06

Nový Štatút SKUS H.J.Čmelíka

 

Komisia pre rozvoj civilného a mimovládneho sektoru v rámci vlastného programu za rok 2011 začala zintenzívňovať akciu zmeny jestvujúcich štatútov KUS. Vzhľadom na to, že sa lehota (22 apríl) ukončenia tohto procesu rýchlo približuje, komisia neustále vyzýva predstaviteľov našich spolkov, aby túto prácu čo skorej zakončili. V tom zmysle sa koordinátor výboru v utorok 18.01. zúčastnil na pracovnej schôdze v miestnostiach Slovenského kultúrno umeleckého spolku H.J.Čmelíka v Starej Pazove s témou zmeny štatútu spolku a prispôsobovanie tohto dokumentu novému Zákonu o združeniach občanov. Vzhľadom na dôležitosť témy a obsiahlu činnosť tohto nášho najväčšieho spolku, na ochodzi bolo prítomné vedenie spolku na čele s predsedníčkou Annou Lepšanovićovou ako aj podpredseda NRSNM pre Sriem Ján Majorský.

top