Tel/Fax
+381 21 422 989

Výbor pre úradné používanie jazyka a písma

 V nedeľu 29. apríla bol v Dobanovciach pri príležitosti osláv 150. výročia príchodu Slovákov do tejto osady slávnostne otvorený Slovenský národný dom. Pri otvorení tohto stánku slovenskej kultúry v Dobanovciach predsedníčka Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny pani Anna Tomanová Makanová a predseda Obce Surčin, Vojislav Janošević odhalili pamätnú tabuľu venovanú tejto významnej udalosti.

 Výstavbu domu financovala Mestská obec Surčin Mesta Belehrad s podporou stavebného podniku Karabuva a vybavenie tohto domu finančne podporili Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny, Pokrajinský sekretariát pre kultúru a verejne informovanie, Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí z Bratislavy, Slovenská republika a Slovenská evanjelická cirkev Laverton z Melbourna, Austrália.

 Dňa 27. apríla 2012 na ZŠ Branka Radičevića v Boľovciach bol slávnostné otvorený multifunkčný kabinet slovenského jazyka. Slávnostného otvorenia sa zúčastnili predsedníčka a podpredseda Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny, Anna Tomanová Makanová a Ján Majorský, tretí tajomník veľvyslanectva Slovenskej republiky v Belehrade Martin Bielik, predseda Obce Surčin, Vojislav Janošević a zástupcovia školy, miestnej samosprávy a NRSNM.

 Základná škola získala na realizáciu projektu Materiálno-technické zabezpečenie kabinetu slovenského jazyka na základnej škole Branka Radičevića v Boľovciach od Zastupiteľského úradu Slovenskej republiky v Belehrade z prostriedkov SlovakAid nenávratný finančný príspevok vo výške 4 654 EUR. Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny prispela na časť rekonštrukcie a vybavenie kabinetu nábytkom, novými lavicami, stoličkami, pracovným stolom a skriňou v hodnote 350 000 dinárov.

pondelok, 23 apríl 2012 13:07

Zástupcovia NRSNM vo Vojlovici

Delegácia Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny na čele s predsedníčkou Annou Tomanovou Makanovou navštívila v sobotu 21. apríla 2012 Vojlovicu v obci Pančevo, kde sa stretla so predstaviteľmi tunajšej slovenskej národnostnej menšiny a zástupcami miestnej samosprávy. Návšteva delegácie NRSNM mala za cieľ vzájomné informovanie o aktuálnych otázkach týkajúcich sa postavenia Slovákov v Obci Pančevo a aktivitách NRSNM.

Prvou zastávkou návštevy bol SKOS Detvan, kde predsedníčka Tomanová Makanová spolu so členkou Obecnej rady mesta Pančevo, pani Nadou Berkuljan, odhalila pamätnú tabulu venovanú otvoreniu expozície Tradičnej slovenskej izby. Delegácia NRSNM, v ktorej bol a Juraj Červenák podpredseda Výboru pre úradné používanie jazyka a písma NRSNM, následne navštívila Slovenskú evanjelickú a. v. cirkev a Maďarskú reformovanú cirkev vo Vojlovici, ktoré sa prednedávnom stali terčom vandalského útoku. Na záver oficiálneho programu delegácia NRSNM navštívila Miestny odbor Matice slovenskej vo Vojlovici.

Dňa 13. apríla 2012 Hajdušicu a Jánošík navštívili predsedníčka NRSNM Anna Tomanová-Makanová, veľvyslanec Slovenskej republiky v Belehrade Jeho excelencia Ján Varšo a riaditeľka ÚKVS Milina Sklabinská. Delegáciu Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny, v ktorej boli aj Martin Zloch, člen NRSNM, Juraj Červenák a Lydia Čemanová, podpredseda a koordinátorka Výboru pre úradné používanie jazyka a písma NRSNM, v Hajdušici a Jánošíku privítali predstavitelia miestnych kultúrnych a spoločenských inštitúcií a organizácií. Pri tejto príležitosti predsedníčka NRSNM Anna Tomanová-Makanová a veľvyslanec Ján Varšo spoločne odhalili pamätnú tabuľu na Slovenskom dome kultúrno-umeleckého spolku Bratstvo v Hajdušici. Kúpu tejto budovy v roku 2009 financovala Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny a jej rekonštrukciu finančne podporil Zastupiteľský úrad Slovenskej republiky v Belehrade z prostriedkov SlovakAid.

 Dňa 28. marca 2012 v priestoroch Obce Báčsky Petrovec uskutočnila sa slávnostná prezentácia príručky pre matrikárov Transkripcia priezvisk Slovákov vo Vojvodine zo slovenčiny do srbčiny. Táto dvojjazyčná, slovensko-srbská príručka je významným príspevkom pre úradné používanie slovenského jazyka a písma aj z toho dôvodu, že problematika vydávania osobných dokladov v slovenčine v praxi ešte stále nie je doriešená na uspokojivej úrovni. Z uvedených dôvodov Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny poverila Dr. Annu Marićovú s tímom (Dr. Michal Týr, Dr. Anna Makišová, Mr. Zuzana Týrova), aby urobili zoznam slovenských priezvisk vo Vojvodine a k slovenskej podobe dopísali srbské zápisy latinkou a cyrilikou v súlade s platnou normou. Táto príručka je výsledkom úsilia spoluautorov, aby sa určité otázky štandardizovali a dosiahla jednotná prax v tejto oblasti.

V stredu 14. marca t. r. Obec Báč navštívili predstavitelia Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny. Hostí privítal predseda obce Tomislav Bogunović a jeho spolupracovníci náčelníčka obecnej správy Elena Turanská, predseda MS Selenča Juraj Grňa, sekretár MS Selenča Juraj Pecník, matrikárka MS Selenča Anna Berediová a podpredsedníčka obecného zhromaždenia prof. Katarína Vrabčeniaková. Na zasadnutí boli prítomní aj riaditeľka základnej školi Jána Kollára v Selenči Svetlana Zolňanová, riaditeľka strednej poľnohospodárskej školy Báč Libuša Fačarová a riaditeľka predškolskej ustanovizne Kolibri Ana Boškićová.

top