Tel/Fax
+381 21 422 989

Výbor pre úradné používanie jazyka a písma

utorok, 18 december 2012 23:19

V Srbsku žije 52 750 Slovákov

V Srbsku žije 52 750 Slovákov

Republikový štatistický úrad Srbska zverejnil niektoré výsledky sčítania obyvateľstva, domácnosti a bytov, ktoré sa uskutočnilo v októbri 2011. Podľa najnovšieho sčítania v Srbsku dnes žije 52.750 Slovákov. V porovnaní so sčítaním pred desiatimi rokmi (v roku 2002 Slovákov bolo 59.021) sa počet Slovákov v Srbsku zmenšil o 6.271, teda o niečo viac ako 10%. Vzhľadom na skutočnosť, že v období rokov 1991 – 2002 tento počet klesol o 11,78%, možno konštatovať, že dynamika poklesu počtu príslušníkov slovenskej národnostnej menšiny zostala na rovnakej úrovni. Po príslušníkoch srbského národa, ktorých je necelých šesť miliónov (5.988.150), najpočetnejší sú príslušníci maďarského (253.899), rómskeho (147.604), bosniackeho (145.278) a chorvátskeho (57.900) národnostného spoločenstva. Kompletné výsledky sčítania obyvateľstva by mali byť zverejnené do konca roka 2013.

Okrúhly stôl pre mládežnícke organizácie pôsobiace v slovenských prostrediach
Dňa 12. decembra 2012 v malej sieni Obce Báčsky Petrovec sa v organizácii Komisie pre spoluprácu s mládežou Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny uskutočnil okrúhly stôl venovaný problematike Zlepšovanie podmienok pre prácu mládežníckych organizácií pôsobiacich v slovenských prostrediach a možnosti ich spolupráce s Národnostnou radou slovenskej národnostnej menšiny. 
štvrtok, 29 november 2012 20:34

III. Seminár pre matrikárov

 
Dňa 28. novembra 2012 vo veľkej sieni Obce Báčsky Petrovec uskutočnil sa v organizácii Výboru pre úradné používanie jazyka a písma Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny III. seminár pre matrikárov. Seminár bol venovaný téme Uplatnenie viacjazyčnosti v práci matrikárov, s osobitným dôrazom na slovenský jazyk.

 Tento seminár je, rovnako ako predchádzajúce dva, výsledkom úsilia organizátora o štandardizáciu postupov v oblasti úradného používania jazyka a písma a dosiahnutie jednotnej praxe v práci matrikárov. Okrem teoretickej časti (prednášky), podujatie malo aj praktickú časť (diskusia) s tým, že dôraz bol na riešení problémov, s ktorými sa matrikári stretávajú v praxi. 
piatok, 19 október 2012 06:11

NRSNM na pracovnej schôdzi v Šíde

 
V stredu 17. októbra delegácia Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny navštívila obec Šíd, kde sa stretla s predstaviteľmi lokálnej samosprávy a predstaviteľmi slovenskej národnostnej menšiny. Delegácia v zložení Anna Tomanová-Makanová, predsedníčka NRSNM, Juraj Červenák a Lýdia Čemanová, podpredseda a koordinátorka Výboru pre úradné používanie jazyka a písma NRSNM, najprv navštívila obecný úrad v Šíde, kde sa stretla s predsedom obce Nikolom Vasić. Téma pracovnej schôdze bola Spolupráca Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny a lokálnej samosprávy Obce Šíd v oblastiach kultúry, vzdelávania, informovania a úradného používania jazyka a písma.

Dňa 14.09.2012 predstavitelia Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny navštívili Slovenské kultúrne centrum Pavla Jozefa Šafárika, Ústav pre kultúru vojvodinských Slovákov a novinovo–vydavateľskú ustanovizeň Hlas ľudu v Novom Sade. Pri tejto príležitosti predseda Výboru pre úradné používanie jazyka a písma NRSNM Pavel Marčok odovzdal symboly slovenskej národnostnej menšiny v Srbsku – erb, vlajku a stolovú zástavku a príručku Transkripcia priezvisk Slovákov vo Vojvodine zo slovenčiny do srbčiny. 

 
Dňa 13.septembra 2012 sa v budove vlády AP Vojvodiny uskutočnila prezentácia databázy o úradnom používaní jazykov a písem v mestách a obciach Autonómnej pokrajiny Vojvodiny.  Databázu zostavil Pokrajinský sekretariát pre vzdelávanie, správu a národnostné spoločenstvá na základe údajov z roku 2011, ktoré doručili jednotky lokálnej samosprávy a verejné podniky. Databáza obsahuje údaje o počte a štruktúre zamestnaných príslušníkov národnostnej menšiny v orgánoch správy a vo verejných podnikoch, ktoré založila lokálna samospráva, o ústnej a písomnej komunikácií zamestnaných v orgánoch správy so stránkami, o počte dokladov vydaných v jazyku a písme národnostnej menšiny atď. 
 
Pokrajinský sekretariát pre vzdelávanie, správu a národnostné spoločenstvá zverejnil databázu na webovej stránke:  www.ounz.vojvodina.gov.rs .
top