Tel/Fax
+381 21 422 989

Výbor pre úradné používanie jazyka a písma

Komisia pre spoluprácu s radami pre medzinacionálne vzťahy Výboru pre úradné používanie jazyka a písma zasadala dňa 24. novembra 2011 v priestoroch NRSNM v Novom Sade. Na svojom 1. zasadnutí komisia analyzovala správy obecných rád pre medzinacionálne vzťahy, resp., aktuálnu situáciu v oblasti pôsobenia rád pre medzinacionálne vzťahy. Predsedníčka komisie Erka Viljačiková poukázala na problem úradného používania jazyka a písma na územi miestneho spoločenstva Slankamenské Vinohrady. Totiž Rada pre medzinacionálne vzťahy obce Inđija nedala pozitívnu mienku na iniciatívu pre uvádzanie slovenského jazyka a písma do úradného použitia na územi miestneho spoločenstva Slankamenské Vinohrady. Záver je, že tento problem treba vyriešiť a NRSNM v tom zmysle už dala iniciatívu obci Inđija a príslušnom pokrajínskom orgáne.

V pondelok 12. decembra 2011 delegácia Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny navštívila Obec Kovačicu, kde sa stretla s predstaviteľmi lokálnej samosprávy.

Delegácia v zložení Juraj Červenák, podpredseda, a Lýdia Čemanová, koordinator Výboru pre úradné používanie jazyka a písma NRSNM, Jarmila Ćendićová, predsedníčka Výkonnej rady NRSNM a Zuzana Lenhartová, podpredsedníčka NRSNM, sa v obecnom dome v Kovačici stretla s predsedom obce Miroslavom Krišanom, predsedom zhromaždenia obce Jánom Puškárom, predsedami miestnych spoločenstiev Padina a Kovačica, Jánom Tifembachom a Martinom Zlochom.

V piatok 25. novembra delegácia Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny navštívila obec Šíd, kde sa stretla s predstaviteľmi lokálnej samosprávy a predstaviteľmi slovenskej národnostnej menšiny. Delegácia v zložení Anna Tomanová-Makanová, predsedníčka NRSNM, Pavel Marčok a Juraj Červenák, predseda a podpredseda Výboru pre úradne používanie jazyka a písma NRSNM a Vladimír Lenhart, koordinátor Výboru pre informovanie, najprv zašla do obecného domu v Šíde, kde sa stretla s predsedníčkou obce Natašou Cvjetković. Na pracovnej schôdzi sa hovorilo o postavení slovenskej národnostnej menšina v samotnom meste ale aj v celej obci, najmä v súvislosti s otázkami vzdelávania, informovania, kultúry a úradného používania jazyka a písma.

Dňa 17. novembra 2011 v miestnostiach Základnej školy Ľudovíta Štúra v Kysáči sa uskutočnila  schôdza Aktívu riaditeľov základných a stredných škôl s slovenským vyučovacím jazykom, v rámci ktorej Svetlana Zolňanova, riaditeľka Základnej školy Jána Kollára v Selenči, v mene Výboru pre úradné používanie jazyka a písma NRSNM darovala účastníkom symboly slovenskej národnostnej menšiny v podobe vlajky a erbu.

 Dňa 7. septembra 2011 Komisia pre spoluprácu s radami pre medzinacionálne vzťahy Výboru pre úradné používanie jazyka a písma NRSNM pozvala predstaviteľov Rady pre medzinacionálne vzťahy ako samostatného pracovného telesa, ktoré prerokúva otázky uplatňovania, ochrany a zveľaďovania národnostnej rovnoprávnosti, aby v písomnej forme poskytli informácie pre NRSNM o tom, čomu sa RMV venovala v období september 2010 - september 2011, ktoré priority si určila, resp. aby informovali o prípadných problémoch v danej oblasti.

V pondelok 19. septembra 2011 na pôde Filozofickej fakulty v Novom Sade sa uskutočnila 3. schôdza Komisie pre štandardy slovenčiny pri úradnom používaní jazyka a písma Výboru pre úradné používanie jazyka a písma NRSNM.

Predstavitelia komise na schôdzi hovorili o tom, v akej fáze príprav sa nachádza príručka pod pracovným názvom Transkripcia slovenských priezvisk do srbčiny, na ktorej členovia komisie pracujú od júna. Predsedníčka komisie prof. Dr. Anna Marićová konštatovala, že príručka, ktorá bude nápomocná hlavne matrikárom, je už takmer pripravená a termín uzávierky textuálnej  časti stanovili na 15. októbra, keď sa pristúpi k prípravám na tlač a samotnú tlač. Príručka bude dvojrečová – slovensko-srbská. Prof. Dr. Michal Týr na margo príprav publikácie poznamenal, že aj tentokrát prítomná bola dilema o tom, ako uvádzať niektoré priezviská, keďže v rôznych prostrediach existujú menšie alebo väčšie obmeny. Autori sa predsa rozhodli uvádzať dvojtvary, čím vlastne rešpektovali miestny úzus, pokiaľ ide o konkrétne priezviská.

top