Tel/Fax
+381 21 422 989

Výbor pre úradné používanie jazyka a písma

Úspešne ukončená 1.  Medzinárodná študentská simulácia Komitétu regiónov EÚ

Od 1. do 3. apríla v Zhromaždení Autonómnej pokrajiny Vojvodiny v Novom Sade prebiehala Konferencia pod názvom CoRIUSS Vojvodina – Medzinárodná študentská simulácia Komitétu regiónov EÚ.

Delegácia Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny navštívila obec Šíd

Delegácia Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny v piatok 29. 01. 2016 navštívila Obec Šíd, počas ktorej sa najprv v Slovenskom dome v Šíde stretla s predstaviteľmi slovenských kulturných spolkov a cirkevných zborov, miestnych odborov Matice slovenskej a učiteľmi základných škôl z prostredí, v ktorých sa vyučuje slovenský jazyk, čiže zo Šídu, Erdevíku, Bingule a Ľuby.

Okrúhly stôl na tému práv národnostných menšín na území mesta Pančevo

Okrúhly stôl pod názvom Práva národnostných menšín v meste Pančevo – Perspektívy, ktorý sa uskutočnil 29. januára 2016 v Mestskej správe Mesta Pančevo bol súčasťou záverečnej konferencie projektu Zhromaždenie pre všetkých.

Zo 4. zasadnutia Výboru  pre úradné používanie jazyka a písma NRSNM

Dňa 19. januára 2016 sa uskutočnilo 4. zasadnutie Výboru pre úradné používanie jazyka a písma NRSNM.

Výsledky súbehu na udeľovanie finančných prostriedkov mimovládnym organizáciám

Vo štvrtok 28. mája v Novom Sade zasadala Komisia pre hodnotenie projektov mimovládnych organizáciách a mládežníckych zduženiach slovenského národného spoločenstva v Srbsku Výboru pre úradné používanie jazyka a písma NRSNM.

SÚBEH na udeľovanie finančných prostriedkov mimovládnym organizáciám a mládežníckym zduženiam slovenského národného spoločenstva v Srbsku

Na súbeh sa môžu prihlásiť registrované právnické osoby – organizácie a združenia, ktorých činnosť spočíva na pestovaní a rozvíjaní slovenskej identity na území Srbska.

Finančne budú podporené tie projekty, ktoré budú propagovať zveľadenie, zachovávanie, pestovanie a popularizovanie slovenského jazyka, písma a kultúry.
Pri realizácii projektu musí byť zastúpený a uplatňovaný slovenský jazyk a písmo.

K prihláške je potrebné pripojiť:

  1. úradný doklad o registrácii,
  2. popis činnosti v minulých rokoch,
  3. pokiaľ sa žiadajú prostriedky na založenie organizácie, tak plán činnosti združenia.

>> Prihláška

>> Pravidlá o podmienkach a kritériách na udeľovanie finančných prostriedkov

Prihlášky je potrebné zaslať najneskoršie do 25. mája 2015.

Prihlášky sa podávajú na súbehovom tlačive(www.rada.org.rs) v dvoch exemplároch, v slovenskom jazyku, osobne v miestnostiach Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny, alebo poštou na adresu:

Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny
21000 Nový Sad
Bul. M. Pupina 1/4
PRE SÚBEH VUPJP

top