Tel/Fax
+381 21 422 989
utorok, 19 január 2016 00:00

Zo 4. zasadnutia Výboru pre úradné používanie jazyka a písma NRSNM

Ohodnotiť túto položku
(0 hlasov)
Zo 4. zasadnutia Výboru  pre úradné používanie jazyka a písma NRSNM

Dňa 19. januára 2016 sa uskutočnilo 4. zasadnutie Výboru pre úradné používanie jazyka a písma NRSNM.

Zasadnutiu predsedal Branislav Kulík a po schválený programu rokovania sa pristúpilo k jeho realizácii. Na začiatku zasadnutia členovia Výboru hovorili o minuloročných aktivitách s dôrazom na publikovanú brožúrku pod názvom Jazykové práva menšín – pravidlá, rady a prax v oblasti úradného používania jazykov národnostných menšín v Srbsku.

Brožúrka obsahuje pokyny, ktoré sa vzťahujú na úradné používanie slovenského jazyka, lebo rovnoprávne používanie ktoréhokoľvek menšinového jazyka, sa môže uskutočniť len vtedy, keď všetky zúčastnené strany budú dôkladne poznať svoje práva a povinnosti. Pretože iba dobrá informovanosť všetkých účastníkov procesu týkajúceho sa plnenia práva na používanie materinského jazyka vytvára predpoklady na vzájomné rešpektovanie jazykovej a kultúrnej identity, na tolerantnosť medzi občanmi, hovoriacimi rôznymi jazykmi a upevňuje základy právneho štátu v Srbsku. Pokyny majú predovšetkým byť smerovníkom pre zamestnancov pôsobiacich v orgánoch štátnej správy, pokrajinskej a lokálnej samosprávy, ako aj v súdnictve pri rôznych aspektoch komunikácie.

zo-4-zasadnutia 2016 002


V pokračovaní zasadnutia členovia Výboru schválili Výročnú správu Vyboru pre úradné používanie jazyka a písma z roku 2015. Potom nasledovala pracovná časť zasadnutia, v rámci ktorej navrhli predpežný Plán a program Výboru pre úradné používanie jazyka a písma spolu s finančným plánom na rok 2016. Medzi prioritné aktivity zaradili II. fázu vypracovania Právnicko terminologického slovníka slovensko-srbského a srbsko-slovenského jazyka a návštevu lokálnych samospráv a miestnych spoločenstiev, v ktorých je slovenčina v úradnom používaní. Počas tejto návštevy by sa uskutočnilo aj stretnutie s členmi Rady pre medzinacionálne vzťahy a predstaviteľmi lokálnych samospráv pričom by sa im slávnostne odovzdali plagáty a už spomenutá brožúrka.

Výbor bude v roku 2016 sledovať uplatnenie predpisov súvisiacich s názvami miest, ulíc, námestí a  geografických celkov a iných názvov; poskytovať mienky na návrhy  nových  ulíc a zmeny názvov doterajších; zisťovať faktický stav súvisiaci s prekladateľskou službou, osobnými preukazmi po slovensky v jednotkách lokálnej samospráv a zamestnanosťou Slovákov vo verejných inštitúciách a bude riešiť iné otázky týkajúce sa úradného používania jazyka a písma formou dotazníka a písomnej správy; skúmať a zisťovať faktický stav v osadách, kde žijú Slováci mimo územia Vojvodiny; robiť analýzu počtu zamestnaných  Slovákov v tých obciach, v ktorých je slovenčina v úradnom použití.

zo-4-zasadnutia 2016 003


Výbor sa bude zasadzovať aj o to, aby výpisy z matrík (narodených, sobášených a umretých),  keď ide o dvojjazyčné formuláre, boli v úplnosti v slovenčine. Vyplýva to z toho, že výpisy z matrík narodených, aj keď ide o dvojjazyčné formuláre sú v časti realizované – pri   dodatočných zápisoch a záznamoch je text napísaný v srbčine (vyjmúc Obce Báčsky Petrovec, kde sa tieto údaje  píšu aj po slovensky).  Preto občania, ktorí potrebujú takéto doklady na  Slovensko,  musia aj napriek tomu, že je výpis dvojjazyčný, kvôli záznamu napísanému v uvedenej rubrike po srbsky, dodatočne angažovať úradného tlmočníka pre slovensky jazyk, a to  si vyžaduje  ďalšie výdavky).

Členovia sa dohodli, že Výbor aj v tomto roku bude podporovať mimovládny a civilný sektor, aktivity Slovenskej evanjelickej a. v. cirkvi v Srbsku, vydávanie slovenskej odbornej literatúry, organizovanie seminárov a podporovanie a konkurovanie na súbehoch na Slovensku a na pred-prístupových fondoch EÚ.

Národnostná rada bude aj naďalej finančne pomáhať rekonštrukciu a sanáciu slovenských spolkov, resp. stánkov kultúry za účelom vytvorenia optimálnych podmienok pre ochotnícku činnosť. Jej plánom je zabezpečiť dobré podmienky pre prácu ochotníkov vo všetkých našich prostrediach a preto prioritou Výboru pre úradné používanie jazyka a písma Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny bude tak ako aj v minulých rokoch finančne podporiť kapitálne investície  v lokálnych prostrediach, ktoré to súrne potrebujú, pričom existuje snaha o kladenie dôrazu na regionálnu zastúpenosť Báčka, Banát a Sriem.

Tieto akcie spolufinacujú Vláda Autonómnej pokrajiny Vojvodiny, Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí, Republika Srbsko a  príslušné obce.

Cestovné trovy + diéty pre členov Výboru pre úradné používanie jazyka a písma - 30.944,00 din.

Foto: Jasmina Pániková

Čítať 1214 krát
top