Tel/Fax
+381 21 422 989

Výbor pre informovanie

 

V pondelok 27. decembra 2010 delegácia Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny v čele s predsedníčkou Annou Tomanovou Makanovou, ktorú sprevádzal predseda Výboru pre informovanie Samuel Žiak a koordinátorka Vladimíra Dorčová, navštívila Slovenskú redakciu Rádia Nový Sad s cieľom odovzdať darčeky – notebook a dve profesionálne nahrávačky. Technické vybavenie v hodnote 140 tisíc dinárov zabezpečil Výbor pre informovanie NRSNM za pomoci grantových prostriedkov Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí Vlády Slovenskej republiky. Predsedníčka NRSNM Tomanová Makanová pripomenula, že ide o dlhodobú strategickú akciu Výboru pre informovanie a Asociácie slovenských novinárov, ktorej zámerom je technicky modernizovať a vybaviť všetky naše redakcie. V mene redakcie sa poďakovala a darčeky prijala zodpovedná redaktorka Milina Florianová.

  Kurz jazykovej kultúry, ktorý v roku 2010 mal sedem kôl, je úspešná a osožná akcia Výboru pre informovanie NRSNM a Asociácie slovenských novinárov. Takto ju ohodnotili nielen samotní organizátori, ale aj účastníci – početní novinári, redaktori a jazykoví redaktori. Počas celého roka mediálnym pracovníkom o variantoch, kalkoch a „inakosti“ nášho slovenského vojvodinského jazyka hovoril, radil a poúčal PhDr. Juraj Glovňa, CSc., lektor slovenského jazyka Oddelenia slovenského jazyka a literatúry Filozofickej fakulty Univerzity v Novom Sade. Posledný kurz z tohtoročného cyklu sa uskutočnil v stredu 22. decembra 2010 v Novom Sade.
Výbor pre informovanie a Asociácia slovenských novinárov v spolupráci s profesorom Glovňom v dobrej praxi budú pokračovať aj v nadchádzajúcom roku 2011, začnúc od februára. Organizátori plánujú vydať aj vreckovú príručku, ktorá bude obsahovať prednášky Kurzu jazykovej kultúry s krátkym slovníčkom.

Vo štvrtok 2. decembra 2010 v Novom Sade sa na druhej schôdzi stretli členovia Výboru pre informovanie NRSNM.
Na schôdzi prerokovali a schválili príslušnosti všetkých komisií, ktoré budú pôsobiť v rámci Výboru – Komisie pre printové médiá, Komisie pre lokálne médiá, Komisie pre pokrajinský verejný servis RUV RTV a Komisie pre zveľaďovanie profesionánych štandardov v oblasti médií, a následne príslušnosti samotného výboru. Dôležitým bodom bolo aj schválenie plánov programu a rozpočtu štyroch telies výboru, ktoré ďalej posunú na schválenie členom NRSNM. Všetky plány s pripomienkami a zmenami boli jednohlasne schválené. Z naplánovaných aktivít komisí vyplýva aj činnosť Výboru pre informovanie. Zjednotený plán programu a rozpočtu celého výboru obsahuje rozmanité aktivity – od odborných školení, technického vybavenia redakcií a zadováženia príručiek, digitalizáciu archívov po rôzne novinárske okrúhle stoly.

Členky novoutvorenej Komisie pre lokálne médiá Výboru pre informovanie NRSNM v čele s predsedníčkou Katarínou Melegovou-Melichovou po prvý-krát zasadali v stredu 24. novembra 2010 v Novom Sade.
Témou schôdze bolo schválenie návrhu príslušností a programu práce a rozpočtu Komisie na rok 2011. Po konštruktívnej diskusii oba návrhy schválili. Najdôležitejšie príslušnosti Komisie, podľa prítomných členiek, sú poskytovanie mienky ohľadom kandidátov na členov správnych, dozorných a programových rád v lokálnych médiách, sledovanie aktivít okolo privatizácie a pomáhaniepri vynachádzaní najadekvátnejších riešení pre médiá, ktoré vysielajú svoj program aj v slovenskej reči, ako aj vynachádzanie spôsobov a prostriedkov pre odborné zdokonaľovanie zamestnancov v lokálnych médiách.

Kurz jazykovej kultúry, ktorý sa zrodil vo Výbore pre informovanie NRSNM a v Asociácii slovenských novinárov v marci tohto roku, už prerastá do tradičného školenia novinárov, redaktorov a jazykových redaktorov, ktorí sa počas akademického roka raz do mesiaca stretnú v Novom Sade. Stretnutia sa realizujú interaktívnou formou školenia, ktoré má na starosti prof. PhDr. Juraj Glovňa, CSc., lektor slovenského jazyka Oddelenia slovenského jazyka a literatúry Filozofickej fakulty Univerzity v Novom Sade.

V utorok 16. novembra 2010 v miestnostiach Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny v Novom Sade zasadala Komisia pre verejný servis RUV Rádio-televízie Vojvodiny.
Predsedníčka Anna Jašková privítala členov Komisie a predsedu Výboru pre informovanie Samuela Žiaka so slovami, že byť predsedníčkou tohto útvaru je cťou a výzvou, keďže problémy v pokrajinskom verejnom servise sa hromadia roky, ale to by nemalo odradiť, priam naopak. Po schválení rokovacieho progarmu schôdze sa diskutovalo o Návrhu príslušností Komisie a o Návrhu programu práce a rozpočtu Komisie. Oba návrhy boli s niekoľkými zmenami a doplnkami jednohlasne schválené.

 

top