Tel/Fax
+381 21 422 989

Výbor pre informovanie

 

V pondelok 11. apríla 2011 v NVU Hlas ľudu v Novom Sade sa stretlo vedenie troch pokrajinských médií, ktoré vychádzajú a vysielajú po slovensky. Stretnutie iniciovala Komisia pre printové médiá Výboru pre informovanie NRSNM v čele s predsedom Otom Filipom, ktorý aj zdôraznil, že zámerom tohto stretnutia je zveľadenie a vynajdenie spôsobu koordinovanej medziredakčnej spolupráce medzi Hlasom ľudu, Slovenskou redakciou Rádia Nový Sad a Slovenskou redakciou TV Vojvodiny.
Okrem toho, že prediskutovali a navrhli možnosti konkrétnej spolupráce, zodpovedný redaktori Milina Florianová, Ján Čeman a Michal Ďuga, redaktori Anna Jašková a Oto Filip a riaditeľ NVU Hlas ľudu Samuel Žiak sa uzhodli na tom, že  ako najlepší a najefektívnejší spôsob a médium spolupráce medzi tromi redakciami vidia on-line vydanie Hlasu ľudu, ktoré onedlho bude spustené na internetovej stránke www.hl.rs a ktoré bude výborným zdrojom informácií nielen pre pokrajinské slovenské redakcie, ale aj pre redakcie lokálneho a regionálneho rázu.

 

Vo štvrtok 24. marca 2011 v Novom Sade sa na svojej tretej schôdzi stretli členovia Výboru pre informovanie NRSNM. Prekovali témy týkajúce sa výročných správ Novinovo-vydavateľskej ustanovizne  Hlas ľudu a novín Hlas ľudu, ktorých zakladateľom je NRSNM a vyjadrili sa aj k plánom a programom na rok 2011 tejto novinárskej inštitúcie. V súlade s článom 21 Zákona o národnostných radách národnostných menšín, ktorý Výbor pre informovanie oprávňuje vypracovať stratégiu rozvoja informovania v slovenskom jazyku, prítomní členovia VPI schválili návrh na členov tímu pre vypracovanie stratégie rozvoja slovenských médií v Srbsku. V zložení tohto tímu sú Anna Tomanová Makanová, Samuel Žiak, Katarína Melegová-Melichová, Milina Florianová, Ján Čeman, Anna Jašková, Oto Filip, Stevan Lenhart, Anna Barcová, Anna Gašparovská a Vladimíra Dorčová.

štvrtok, 24 marec 2011 13:16

Jarné kolo Kurzu jazykovej kultúry

 

Deviate kolo tradičného školenia novinárov, redaktorov a jazykových redaktorov pod názvom Kurz jazykovej kultúry sa uskutočnilo 23. marca 2011 v Novom Sade. Školenia, ktoré sa môžu pochváliť svojím interaktívnym a polemizujúcim charakterom aj naďalej úspešne vedie prof. PhDr. Juraj Glovňa, CSc., lektor slovenského jazyka Oddelenia slovenského jazyka a literatúry Filozofickej fakulty Univerzity v Novom Sade.
Tentoraz sa stretlo 20 účastníkov, väčšinou novinárov, redaktorov, jazykových redaktorov a dopisovateľov týždenníka Hlasu ľudu, časopisu Vzlet, Rádia Nový Sad a Televízie Vojvodiny, ktorí si na úvod ozrejmili suprasegmentálne zložky slovenského jazyka. V pokračovaní pozornosť venovali lexikálnym nenáležitým tvarom v slovenskej vojvodinskej žurnalistike.
Desiate kolo Kurzu jazykovej kultúry bude 20. apríla 2011 o 12.-tej hodine na 2. poschodí budovy Dnevnika v Novom Sade.

 

V pondelok 27. decembra 2010 delegácia Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny v čele s predsedníčkou Annou Tomanovou Makanovou, ktorú sprevádzal predseda Výboru pre informovanie Samuel Žiak a koordinátorka Vladimíra Dorčová, navštívila Slovenskú redakciu Rádia Nový Sad s cieľom odovzdať darčeky – notebook a dve profesionálne nahrávačky. Technické vybavenie v hodnote 140 tisíc dinárov zabezpečil Výbor pre informovanie NRSNM za pomoci grantových prostriedkov Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí Vlády Slovenskej republiky. Predsedníčka NRSNM Tomanová Makanová pripomenula, že ide o dlhodobú strategickú akciu Výboru pre informovanie a Asociácie slovenských novinárov, ktorej zámerom je technicky modernizovať a vybaviť všetky naše redakcie. V mene redakcie sa poďakovala a darčeky prijala zodpovedná redaktorka Milina Florianová.

  Kurz jazykovej kultúry, ktorý v roku 2010 mal sedem kôl, je úspešná a osožná akcia Výboru pre informovanie NRSNM a Asociácie slovenských novinárov. Takto ju ohodnotili nielen samotní organizátori, ale aj účastníci – početní novinári, redaktori a jazykoví redaktori. Počas celého roka mediálnym pracovníkom o variantoch, kalkoch a „inakosti“ nášho slovenského vojvodinského jazyka hovoril, radil a poúčal PhDr. Juraj Glovňa, CSc., lektor slovenského jazyka Oddelenia slovenského jazyka a literatúry Filozofickej fakulty Univerzity v Novom Sade. Posledný kurz z tohtoročného cyklu sa uskutočnil v stredu 22. decembra 2010 v Novom Sade.
Výbor pre informovanie a Asociácia slovenských novinárov v spolupráci s profesorom Glovňom v dobrej praxi budú pokračovať aj v nadchádzajúcom roku 2011, začnúc od februára. Organizátori plánujú vydať aj vreckovú príručku, ktorá bude obsahovať prednášky Kurzu jazykovej kultúry s krátkym slovníčkom.

Vo štvrtok 2. decembra 2010 v Novom Sade sa na druhej schôdzi stretli členovia Výboru pre informovanie NRSNM.
Na schôdzi prerokovali a schválili príslušnosti všetkých komisií, ktoré budú pôsobiť v rámci Výboru – Komisie pre printové médiá, Komisie pre lokálne médiá, Komisie pre pokrajinský verejný servis RUV RTV a Komisie pre zveľaďovanie profesionánych štandardov v oblasti médií, a následne príslušnosti samotného výboru. Dôležitým bodom bolo aj schválenie plánov programu a rozpočtu štyroch telies výboru, ktoré ďalej posunú na schválenie členom NRSNM. Všetky plány s pripomienkami a zmenami boli jednohlasne schválené. Z naplánovaných aktivít komisí vyplýva aj činnosť Výboru pre informovanie. Zjednotený plán programu a rozpočtu celého výboru obsahuje rozmanité aktivity – od odborných školení, technického vybavenia redakcií a zadováženia príručiek, digitalizáciu archívov po rôzne novinárske okrúhle stoly.

top