Tel/Fax
+381 21 422 989

Výbor pre informovanie

pondelok, 30 máj 2011 12:33

O mediálnej stratégii po druhý-krát

 

Vo štvrtok 26. mája 2011 v Novom Sade sa uskutočnila 2. schôdza tímu pre vypracovanie stratégie rozvoja médií v slovenskej reči na území našej krajiny.
Členovia diskutovali o vyplnených dotazníkoch, ktoré zaslali médiá, informujúce (aj) po slovensky v najširšom zmysle, a prišli k uzáveru, že chýbajú údaje o 14 mediálnych inštitúciách, ktoré sa v nadchádzajúcich dvoch týždňoch pokúsia zoskupiť. Oto Filip tiže navrhol, aby sa vypracoval aj prehľad školsých časopisov, keďže práve v ich redakciách sa prebúdzajú novinárske žilky. Na stretnutí sa hovorilo aj o vypracovaní etickéhokódexu slovenských novinárov v Srbsku, ktoré má na starosti členka Komisie pre zveľaďovanie profesionálnych štandardov v oblasti médií VPI NRSNM Anna Šimáková, pričom sa členovia uzhodli na tom, že je potrebné do kódexu vsunúť aj konkretizáciu vzťahu novinár – inzercia.

 

Mísia OSCE v Srbsku a Nezávislý spolok novinárov Vojvodiny v stredu 18. mája 2011 v Zhromaždení AP Vojvodiny zorganizovali konferenciu na tému budúcnosti verejného rádiodifúzneho servisu vo Vojvodine. Za Výbor pre informovanie NRSNM sa na konferencii zúčastnili predseda Samuel Žiak a členka a koordinátorka Vladimíra Dorčová.

Podnetom na organizovanie konferencie boli časté prevraty a zmeny v manažmente Rádio-televízii Vojvodiny, čo určite má zlí následky, pokiaľ ide o štvrročný projekt transformácie TVNS do verejného pokrajinského servisu, ktorý realizuje OSCE v spolupráci s T-Media a IREX-om, pripomenula šéfka oddelenia pre médiá Mísie OSCE v Srbsku Dragana Nikolić-Solomon.

 

S cieľom zistiť aký je stav, pokiaľ ide o realizáciu práv národnostnej menšiny na informovanie v materinskej reči predseda Výboru pre informovanie Samuel Žiak a jeho členky Katarína Melegová-Melichová a Vladimíra Dorčová v utorok 17. mája 2011 navštívili predsedu obce Báčska Palanka Dragana Bozala. S predsedom obce, ako aj s náčelníkom pre spoločenskú činnosť Nebojšom Kuzmanovićom sa rokovalo o možnostiach revitalizovania slovenskej redakcie v TV Báčska Palanka a spôsobe jej financovania. Predseda Bozalo podporil iniciatívu VPI o znovuzaloženie slovenskej redakcie v TV BAP, kým Žiak a Melegová-Melichová pripomenuli, že je to aj záväzok TV BAP, keďže práve kvôli existovaniu menšinových redakcií v tejto mediálnej inštitúcii bola zastavená privatizácia.

 

V nedeľu 8. mája 2011 v kulpínskom kaštieli Asociácia slovenských novinárov udelila novinárske ceny. Udelenie cien Novinárskej súťaže ASN v predvečer 9. mája – Dňa Európy, ktorým si Európania pripomínajú základné ľudské hodnoty a slobody – mier, demokraciu, solidaritu, právo na zachovanie a rozvíjanie každej, vlastnej identity symbolizuje koreláciu medzi týmito dvomi udalosťami, keďže v duchu Dňa Európy sa nesie aj odkaz a zámer založenia Novinárskej súťaže ASN, povedala na úvod úradujúca predsedníčka ASN Vladimíra Dorčová. Cieľom Novinárskej súťaže ASN je podnietiť mladých ľudí a motivovať osvedčených novinárov, aby sa profesionálnejšie a kvalitnejšie venovali tejto oblasti spoločenského života a aktivizmu, keďže je to efektívny nástroj na zachovávanie, zviditeľňovanie a rozvoj národného spoločenstva, prostredníctvom ktorého je možné podnieťovať realizáciu pozitívnych hodnotových zmien v spoločnosti, v ktorej žijeme. Prítomným sa prihovorila aj predsedníčka Národnostnej rady slovesnskej národnostnej menšiny Anna Tomanová Makanová, ktorá vyjadrila podporu tejto akcii a vôbec Asociácii slovenských novinárov.

 

Výbor pre informovanie Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny a Asociácia slovenských novinárov vo štvrtok 28. apríla 2011 v Novom Sade zorganizovali okrúhly stôl pod názvom Interkultúrnosť v médiách menšinových národnostných spoločenstiev: ÁNO – MOŽNO – NIE.

Predseda Výboru pre informovanie Samuel Žiak a úradujúca predsedníčka Asociácie slovenských novinárov Vladimíra Dorčová na úvod objasnili, že cieľom okrúhleho stola je vynajdenie spôsobu ako prispieť tak k zvýšeniu povedomia o interkultúrnosti ako vzťahu medzi kultúrami a o nutnosti ich interakcie v menšinových médiách a v širšej verejnosti, ako aj k nadviazaniu dialógu zvlášť medzi redakciami printových médií menšinových národnostných spoločenstiev. Na tomto stretnutí sa zúčastnili predstavitelia slovenského týždenníka Hlasu ľudu, rusínskych novín Ruske slovo, rumunskej Liberatatey, bunjevského informačného strediska Bunjevačke novine a chorvártskej novinovo-vydavateľskej ustanovizne Hrvatska riječ.

 

V Báčskom Petrovci v stredu 20. apríla 2011 na 2. schôdzi Komisie pre lokálne médiá Výboru pre informovanie NRSNM členky rokovali o návrhu štatútu Asociácie slovenských lokálnych médií.
Ide o štatút združenia médií, ktoré sa z iniciatívy predsedníčky komisie Kataríny Melegovej-Melichovej plánuje založiť v dohľadnej dobe a o ktorú väčšina médií, ktoré produkujú program (aj) v slovenskej reči prejavili záujem. Prítomné členky s niekoľkými pripomienkami schválili návrh stanov, ktoré svoju konečnú podobu dostanú na zakladajúcom zhromaždení v máji. Na stretnutí predstaviteľky lokálnych médií pripravili návrh na predsedníčku novej asociácie, ktorou by sa mala stať Katarína Melgová-Melichová, ako aj návrh na členov Správnej rady (Viera Dorčová-Babiaková,  Zdenka Kožíková, Anna Barcová, Jarmila Pálenkášová a Anna Lačoková) a Dozornej rady (Anna Chrťanová-Leskovac, Marína Hríbová a Anna Fodorová).
Na schôdzi sa debatovalo aj o probléme potrebe doriešenia problémov slovenského programu lokálnych médií v Zrenjaninje, Šíde a Báčskej Palanke.

top