Tel/Fax
+381 21 422 989

NRSNM

pondelok, 06 september 2021 10:14

Zo slávnostného zasadnutia NRSNM

Zo slávnostného zasadnutia NRSNM

Dňa 12. augusta 2021 v Báčskom Petrovci v zasadacej sieni Zhromaždenia obce sa uskutočnilo slávnostné zasadnutie Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny za prítomnosti členov národnostnej rady, hostí a krajanov zo zahraničia, tiež predstaviteľov médií. Zasadnutie malo slávnostný charakter a konalo sa v rámci úradného sviatku slovenskej národnostnej menšiny – Slovenských národných slávností. Otvorila ho a slávnostne privítala Libuška Lakatošová, predsedníčka NRSNM.

Formálne sú Slávnosti oficiálnym sviatkom od roku 2009 a programovo i organizačne k Slávnostiam národnostná rada prispieva od roku 2005. Počas Slávností národnostná rada snemuje a svoje ceny udeľuje od roku 2013 a tak to bolo i tentoraz. Programom tohto zasadnutia bolo slávnostné udeľovanie cien, ktoré národnostná rada udeľuje v súlade s článkom 10, bod 8 Zákona o národnostných radách národnostných menšín. Udeľovaním cien Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny sa snaží podporovať prácu, činnosť a najmä výsledky dosiahnuté v oblasti zachovávania, rozvoja a prezentácie národnej a kultúrnej identity slovenskej národnostnej menšiny v Srbsku. Udeľuje sa jednotlivcom a kolektívom, ktorí pôsobia alebo pôsobili v oblasti kultúry, vzdelávania, informovania a úradného používania jazyka a písma.

Cenu NRSNM k 250. výročiu školstva v Hložanoch prijal Miloš Krstovski, riaditeľ hložianskej školy a laudatio napísala a prečítala Svetlana Zolňanová; Plaketu NRSNM Slovenskému kultúrnemu centru Pavla Jozefa Šafárika z Nového Sadu k 100. výročiu pôsobenia prijala predsedníčka centra Vierka Marčoková Cerovská a laudatio napísala a prečítala Danica Vŕbová; Plaketu NRSNM Oddeleniu slovakistiky na Filozofickej fakulte v Novom Sade z príležitosti 60. výročia organizovaného vyučovania slovenského jazyka a literatúry prijala vedúca oddelenia Jasna Uhláriková a laudatio prečítala Daniela Vujovićová; Plaketu NRSNM k 50. výročiu Festivalu slovenskej populárnej hudby Zlatý kľúč prijal Ján Šimoni, dlhoročný organizátor festivalu, a laudatio napísala a prečítala Renáta Súdiová a Plaketu NRSNM k 50. výročiu Folklórneho festivalu Tancuj, tancuj... prijal predseda SKOS Jednota v Hložanoch Vladimír Bažaľa. Laudatio napísala Svetluša Hlaváčová a prečítala ho Anna Čapeľová. Program bol spestrený i hudobnými a recitačným prednesom známych mladých umelcov slovenskej národnostnej menšiny v Srbsku Ivetky Kováčovej, Vladimíra Halaja a Jany Rumanovej. Auditóriu sa prihovorila a odmeneným gratulovala i Barbora Galovićová, konzulka z Veľvyslanectva Slovenskej republiky v Belehrade.

IMG 6141

Vzacni hostia-min

IMG 6146 1-min

 

 

 

štvrtok, 29 júl 2021 08:16

Gala koncert v Hložanoch

Gala koncert v Hložanoch

Dňa 18. júla 2021 na javisku Domu kultúry v Hložanoch členovia Kultúrno-osvetového spolku Jednota Hložany usporiadali celovečerný gala koncert z príležitosti nezrealizovaného 50. Folklórneho festivalu Tancuj, tancuj... v Hložanoch, ktorý sa mal konať ešte v júni vlaňajšieho roka, ale v dôsledku pandémie zapríčinenej vírusom Covid-19 sa neuskutočnil. Zato ale odznel v plnej svojej kráse umelecký program a to s nádychom multikultúrnosti, na ktorom vystúpili všetky tanečné sekcie KOS Jednota, sóloví speváci, ako i hostia z Nového Sadu, z Folklórneho ansámblu Vila, ktorí svojím profesionálnym predvedením tancov oduševnili prítomných. Obecenstvo nešetrilo dlane, veď viac ako rok a pol nebola možnosť pozerať tanečné body naživo. Koncert poctila aj predsedníčka Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny Libuška Lakatošová, tiež podpredsedníčka NRSNM Tatiana Vujačićová, predsedníčka Výboru pre informovanie a podpredsedníčka Matice slovenskej pre Báčku Anna Horvátová, predseda Zhromaždenia obce Báčsky Petrovec Ján Jovankovič a mnohí milovníci folklóru. Finančnú podporu poskytli Ministerstvo kultúry Republiky Srbsko, Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí, Pokrajinský sekretariát pre kultúru, verejné informovanie a vzťahy s náboženskými spoločenstvami, Obec Báčsky Petrovec a Miestne spoločenstvo Hložany. Na záver programu sa spoločne s predsedom KOS Jednota Vladimírom Bažaľom účinkujúcim poďakovali a predsedníčka Lakatošová zdôraznila, že NRSNM bude aj naďalej podporovať činnosť KOS Jednota, nakoľko sú ich výsledky veľmi viditeľné. (podľa A. Horvátovej, foto M. Pap, Hlas ľudu)

IMG-f19708bebc14f9549cc01d31f7a218e0-V

IMG-1b9ff43ae596c7b5b71282bf71607bb1-V

štvrtok, 29 júl 2021 08:07

Uzavreté memorandum o spolupráci

Uzavreté memorandum o spolupráci

Spolupráca národnostných rád sa neodzrkadľuje len cez činnosť Koordinácie národnostných rád, ale aj vzájomnou spoluprácou medzi predstaviteľmi rád, s dôrazom na ten multinárodnostný prvok. Dosvedčilo to aj stretnutie predstaviteľov Národnostnej rady slovenskej a Národnostnej rady rusínskej národnostnej menšiny, ktoré bolo v sobotu 17. júla 2021 v Ruskom Kerestúre.

Z iniciatívy predstaviteľov Rusínov sa rokovalo o vzájomnej spolupráci, spoločnom vystupovaní, uchádzaní sa o finančné prostriedky, čerpanie zdrojov na základe projektov. V mene predsedníčky NRSNM Libušky Lakatošovej a vo svojom mene činnosť samotnej rady prezentoval podpredseda Zlatko Šimák, tiež predstavil prítomných predstaviteľov: Máriu Poptešinovú, tajomníčku a koordinátorku Výboru pre úradné používanie jazyka a písma, Annu Čapeľovú, predsedníčku Výboru pre kultúru, Janka Kolárika, predsedu Výboru pre vzdelávanie, Vladimíra Francistyho, predsedu Výboru pre úradné používanie jazyka a písma, a Annu Horvátovú, predsedníčku Výboru pre informovanie.

Predstavitelia Národnostnej rady rusínskej národnostnej menšiny s predsedom Borislavom Sakačom, predsedami výborov – pre kultúru Nikolom Šantom, pre vzdelávanie Melanijou Rimarovou, pre úradné používanie jazyka a písma Zvonkom Sabom, pre informovanie Jakimom Vinajim, tiež so štátnou tajomníčkou Olenou Papugovou predostreli činnosť tejto menšiny, problémy, na ktoré narážajú, i keď nie neriešiteľné, a v záujme všeobecného prosperovania dvoch menšín a celospoločenskom uzavreli memorandum o spolupráci. (Podľa Anny Horvátovej, týždenník Hlas ľudu)

streda, 28 júl 2021 09:52

100 rokov Spolku petrovských žien

100 rokov Spolku petrovských žien

Dňa 25. júla 2021 v Spolku petrovských žien v Báčskom Petrovci si za prítomnosti početných hostí pripomenuli sté výročie tohto spolku. Program moderovala terajšia predsedníčka spolku Mária Gašparovská. Bol to program pozostávajúci z pásma hudby a slova, ktorý okrem toho zaviedol prítomných i do dejín spolku a čias jeho zakladania, keď sa prvou predsedníčkou stala Adela Greisingerová. Po vstupnom programe prítomní si pozreli aj príležitostne ladenú a bohatú etnografickú výstavu členiek tohto spolku. Na podujatí sa zúčastnila a priliehavo prihovorila i predsedníčka NRSNM Libuška Lakatošová.

IMG 20210725 191801 resized 20210728 112256378

streda, 28 júl 2021 08:55

Z 22. zasadnutia NRSNM

Z 22. zasadnutia NRSNM

Dňa 23. júla 2021 so začiatkom o 19.00 hodine v priestoroch Slovenského národného domu v Starej Pazove sa za prítomnosti 20 členov uskutočnilo dvadsiate druhé zasadnutie Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny, ktorým predsedala Libuška Lakatošová, predsedníčka NRSNM. Program rokovania, pôvodne pozostávajúci z 10 bodov, doplnený bol o ešte dva ďalšie body – o Voľbu predsedu Dozornej rady NVU Hlas ľudu ako i o Informáciu o odvolaní riaditeľky NVU Hlas ľudu a postavení novej riaditeľky tejto ustanovizne. Bod, ktorý sa vzťahoval na schvaľovanie rozhodnutí, ktoré vyniesla Výkonná rada NRSNM bol doplnený o ďalšie Stanovisko na predbežnú poradovú listinu žiakov stredných škôl ubytovaných v žiackom domove Gymnázia Jána Kollára v Báčskom Petrovci.

Po takto doplnenom programe pristúpilo sa k rokovaniu.

Schválená bola zápisnica z 20. pracovnej schôdze NRSNM.

V rámci bodu Polročné správy o činnosti výborov NRSNM: Polročná správa o činnosti Výboru pre úradné používanie jazyka a písma, Polročná správa o činnosti Výboru pre kultúru, Polročná správa o činnosti Výboru pre vzdelávaniePolročná správa Výboru pre informovanie, predsedovia výborov Vladimír Francisty, Anna Čapeľová a Anna Horvátová ako i koordinátorka výboru pre vzdelávanie Svetlana Zolňanová, stručne podali informácie o činnosti v období od začiatku roka po 30. jún 2021. Keď ide o výbor pre vzdelávanie, schválené bolo, aby sa z prostriedkov na podporu zápisu detí do slovenských škôl, ktoré vyčlenili všetky štyri výbory, podporil aj zápis piatich prvákov do slovenskej triedy na základnej škole v Erdevíku.

Keď ide o bod Informácia o doterajších etapách o zabezpečenie Slovenského strediska v Novom Sade, predsedníčka L. Lakatošová podala informáciu o prípravách na kúpu budovy tohto strediska na ulici Karađorđovej č. 70 v Novom Sade, kde okrem ústredia NRSNM budú sídliť aj Ústav pre kultúru vojvodinských Slovákov a NVU Hlas ľudu. Tiež o možnosti dostavby budovy o internátne priestory pre slovenských študentov v Novom Sade. Predsedníčka sa zmienila i o dôvodoch na zmenu rozhodnutia zo pôvodnej myšlienky stavania nového objektu na aktuálnu situáciu – kúpu už postavenej budovy vhodnej na uvedené účely a vhodnej na spomenutú rekonštrukciu. Tiež ohľadom uvedeného hovorila i o komunikácii s Úradom pre Slovákov žijúcich v zahraničí. 

Bodom Schválenie návrhu na udelenie cien NRSNM, ktoré sa uskutoční na slávnostnom zasadnutí NRSNM 12. augusta 2021 v Báčskom Petrovci, boli všetky uvedené návrhy jednoznačne schválené.

V rámci bodov Stanovisko NRSNM k Rozhodnutiu o prijatí zmien a doplnkov pracovného programu Ústavu pre kultúru vojvodinských Slovákov na rok 2021Stanovisko NRSNM k Rozhodnutiu o prijatí Zmien a doplnkov finančného plánu Ústavu pre kultúru vojvodinských Slovákov na rok 2021 riaditeľ ÚKVS Vladimír Francisty ozrejmil stanoviská, ktoré boli veľkou väčšinou hlasov odsúhlasené.

V rámci bodu Odvolanie predsedu Dozornej rady NVU Hlas ľudu – Daniely Lazorovej, ktorá s touto ustanovizňou podpísala pracovnú zmluvu, uvedené odvolanie bolo jednoznačne schválené. V rámci doplneného bodu – Voľba nového predsedu Dozornej rady NVU Hlas ľudu – navrhnutá a väčšinou hlasov za novú predsedníčku tohto telesa bola zvolená Ankica Benková, riaditeľka školy z Lalite.

Bod Schválenie rozhodnutí, ktoré vyniesla VR NRSNM boli všetky u vedené stanoviská a mienky jednoznačne schválené.

Ďalším doplneným bodom zasadnutia Informácia o odvolaní riaditeľky NVU Hlas ľudu a postavení novej riaditeľky tejto ustanovizne – záverom bolo dohodnuté, aby sa spred NRSNM oslovila Správna radu NVU Hlas ľudu a aby na nasledujúce zasadnutie NRSNM boli zavolaní riaditeľka NVU Hlas ľudu a predseda Správnej rady NVU Hlas ľudu a aby členom NRSNM, čiže svojej zakladajúcej ustanovizni, ozrejmili uvedené odvolania resp. vymenovania do funkcie riaditeľa tejto ustanovizne a aby členovia NRSNM mali kompletný obraz všetkých zmien v NVU Hlas ľudu, ktoré sa udiali od začiatku tohto roka.

Záverom zasadnutia predsedníčka L. Lakatošová pozvala členov na slávnostné zasadnutie NRSNM ako i na tohtoročné Slovenské národné slávnosti a vyzvala ich na imunizáciu nášho štátu, aby teda vplývali na našich občanov na očkovanie a aby tak prispeli k ochrane proti vírusu COVID-19.

IMG 20210723 191359 BURST001 COVER resized 20210727 120833888

IMG 20210723 193127 resized 20210727 120947368

IMG 20210723 193009 resized 20210727 121015865

Výstava v kultúrno-umelecký program v Selenči

Dňa 2. júla 2021 o 18. hodine v Etno-odbočke MOMS Selenča v Selenči sa uskutočnila výstava pri príležitosti 20. výročia vystavovania v etno-priestore v tamojšom Dome kultúry. Podujatie poctila aj predsedníčka NRSNM Libuška Lakatošová, ktorá sa aj prihovorila. Okrem nej v mene NRSNM boli prítomní aj Svetlana Zolňanová, Katarína Vrabčeniaková, Anna Horvátová, Anna Čapeľová a Juraj Súdi. Podujatie poctili i hostky z Lalite a zo Starej Pazovy. Slovo mali i vedúca etno-odbočky Viera Streharská a Marína Vrabčeniaková, selenčská richtárka. V pokračovaní dňa vo večerných hodinách sa v Dome kultúry uskutočnil kultúrno-umelecký program za účasti početných kultúrno-vzdelávacích inštitúcií v Selenči. Prítomný bol i riaditeľ Ústavu pre kultúru vojvodinských Slovákov Vladimír Francisty a prihovorila sa i predsedníčka NRSNM Libuška Lakatošová. Uvedená výstava a kultúrno-umelecký program boli vzácnym príspevkom k zaznamenávaniu osláv Dňa Selenče.

web 28-2021dsZvonySpevokol

 

Strana 1 z 37
top