Tel/Fax
+381 21 422 989

Výzvy

utorak, 05 oktobar 2021 10:45

Súbeh na štiprndium pre študentov

Rozhodnutím NRSNM a v súlade s plánom a programom práce Výboru pre vzdelávanie NRSNM na rok 2021, Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny v Srbsku udelí vysokoškolské štipendiá študentom, ktorí študujú na akreditovaných programoch na vysokých školách v Srbsku.

 

Podmienky pre uchádzačov:

  1. znalosť slovenského jazyka (po slovensky zakončená základná alebo stredná škola, alebo navštevovanie predmetu slovenský jazyk s prvkami národnej kultúry – dokumentovať skenovaným vysvedčením),
  2. orientácia na zamestnanie a pôsobenie v základných alebo stredných školách v Srbsku so slovenským vyučovacím jazykom, v slovenských médiách a v slovenských inštitúciách (dokumentovať čestným vyhlásením, ktoré je súčasťou skenovanej prihlášky),
  3. úspešne ukončený aspoň prvý ročník vysokej školy; uprednostnené budú odbory: matematika, fyzika, nemecký jazyk, právo, žurnalistika a odbory z oblasti kultúry a slovenský jazyk a literatúra (dokumentovať skenovaným indexom so známkami),

 

Potrebné doklady /fotokópie/:

  1. Výpis z matriky narodených - skenovaný
  2. Vysokoškolský dokument, z ktorého vidno, že žiak úspešne zakončil aspoň I. (alebo II., III., IV.) ročník vysokej školy z uvedených odborov so známkami zo všetkých predmetov (kópia indexu so známkami)
  3. Kontakt (adresa, telefón, elektronická pošta) uvedený v prihláške
  4. Skenované vysvedčenie, z ktorého vidno, že navštevoval slovenskú školu alebo hodiny slovenčiny
  5. Prihláška na súbeh na originálnom tlačive zverejnenom sa stránke NRSNM (podpísanú zaslať skenované elektronicky)

 

Podľa potreby s uchádzačmi bude vykonaný pohovor.

Rozhodnutia o udelení vysokoškolských štipendií, výšku štipendia, ako i počet štipendií schváli Komisia NRSNM.

Prihlášku na tlačive s potrebnými dokladmi zaslať výlučne elektronicky na mail Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

 

Súbeh je otvorený od 11. 10. – 01. 11. 2021

Oneskorené a neúplné prihlášky sa nebudú rozoberať.

 

Dodatočné informácie na tel. čísle: 021 422 989

На основу члана 35. и 36. Закона о култури („Сл. гласник РС“, br. 72/2009, 13/2016, 30/2016 - ispr., 6/2020, 47/2021 i 78/2021), члана 49. Закона о музејској делатности („Сл. гласник РС“, бр. 35/2021) и члана 21, 22. и 23. Статута Музеја војвођанских Словака(„Службени лист Општине Бачки Петровац“, бр. 4/12 и 6/2017), и Одлуке Управног одбора Музеја војвођанских Словака у Бачком Петровцу бр. 102-66-16/2021

Управни одбор Музеја војвођанских Словака у Бачком Петровцу

расписује

 

ЈАВНИ КОНКУРС

ЗА ИЗБОР ДИРЕКТОРА МУЗЕЈА ВОЈВОЂАНСКИХСЛОВАКА

 

 

Кандидати треба да испуњавају следеће услове:

-          да има високу стручну спрему (високо образовање на студијама другог степена дипломске академске студије – мастер или специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне студије, или високо образовање на основним студијама у трајању од четири године) друштвено-хуманистичког смера;

-          да има положен стручни испит;

-          да има најмање пет година рада у музејској делатности;

-          да је учествовао и руководио стручним, научним и музеолошким пројектима;

-          да поседује руководеће способности, знања и искуства;

-          да познаје и служи се словачким језиком;

-          држављанство Републике Србије.

Осим пријаве на конкурс, кандидати треба да приложе:

-          биографију која садржи податке о досадашњем раду и оствареним резултатима;

-          диплому о стеченој стручној спреми;

-          предлог програма рада и развоја Музеја за период од четири године;

-          доказ о радном искуству;

-          уверење о држављанству Републике Србије (не старије од шест месеци);

-          потврда да кандидат није кривично гоњен;

-          извод из матичне књиге рођених;

-          оверену фотокопију личне карте.

 

Документа за конкурс се достављају у оригиналу или фотокопији овереној код јавногбележника односно другог надлежног органа.

 

Рок за подношење пријава кандидата на јавни конкурс је петнаест (15) дана од данаоглашавања конкурса у дневном листу „Дневник“ издању за територију целе РепубликеСрбије, tj. од 29. септембра до 13. октобра 2021. године.

Директор Музеја војвођанских Словака именује се на период одчетири (4) године.

Пријаве са доказима о испуњавању услова са назнаком „ЗА КОНКУРС“ се подносеписаним путем препорученом пошиљком на адресу: Музеј војвођанских Словака, 21470 Бачки Петровац, Маршала Тита 23 или лично сваког радног дана од 8,00 до 14,00 часова на адреси Максима Горког 17, 21470 Бачки Петровац. Пријаве на конкурс са наведеном документацијом доставити у затвореној коверти.

Јавни конкурс за избор директора Музеја војвођанских Словака објављује се у дневномлисту „Дневник“ издању за територију целе Републике Србије, на интернет странициМузеја војвођанских Словака, Националне службе за запошљавање, Општине Бачки Петровац, Националног савета словачке националне мањине и у недељнику “Hlas ľudu”.

Информације о конкурсу се могу добити на број: 0637030254, или путем емаил поште: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli. .

 

У Бачком Петровцу,

дана 23. септембра 2021. године                                        

                                                                                               

Јарослав Микловиц

Председник Управног одбора

Музеја војвођанских Словака

 

sreda, 15 septembar 2021 09:04

Súbeh na štipendium pre stredoškolákov

Na návrh Výboru pre vzdelávanie a v súlade s plánom a programom práce Výboru pre vzdelávanie NRSNM na rok 2021, Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny v Srbsku vypisuje súbeh na udelenie stredoškolských štipendií/finančnej podpory žiakom stredných škôl s vyučovacím jazykom slovenským v Srbsku.

 

Podmienky na udelenie finančnej podpory:

 

 1.musí byť žiakom II., III., alebo IV. ročníka,

2.musí byť príslušníkom slovenskej národnosti,

3.musí navštevovať trieduvyučovacím jazykom slovenským,

4.musí mať priemerný prospech najmenej 4,50,

5.štipendium získavajú žiaci podľa prospechu a aktivity v škole, ktorými sa zveľaďuje a zachováva slovenská národnostná identita,

6.ak dvaja kandidáti majú identický počet bodov, prednosť majú vyššie ročníky.

 

Na súbeh sa kandidáti prihlasujú len prihláškou a kópiu vysvedčení z minulých ročníkov a diplomy.

Podľa potreby s uchádzačmi bude vykonaný pohovor. Štipendium rozdelí Komisia úmerne na školy s vyučovacím jazykom slovenským.

Rozhodnutia o udelení štipendií donáša Komisia. Rozhodnutia Komisie sú konečné.

Prihlášky na tlačive zverejnenom na webovej stránke NRSNM a potrebné vysvedčenia a diplomy zaslať iba elektronicky:

 

Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

 

Súbeh je otvorený od 15. 09. – 23. 09. 2021

Dodatočné informácie na čísle: 021 422 989

 

 

sreda, 15 septembar 2021 08:18

Výzva na súťaž v kreslení komiksu

Výzva na súťaž v kreslení komiksu

 

petak, 10 septembar 2021 10:36

LITERÁRNA SÚŤAŽ ZORNIČKY 2021

Výbor pre kultúru NRSNM

Slovenské vydavateľské centrum

a redakcia časopisu Zornička

 

vypisujú

LITERÁRNU SÚŤAŽ ZORNIČKY

na poviedku a báseň pre deti

 

Práce treba zasielať v troch exemplároch podpísané heslom. Rozlúštenie hesla treba doložiť v dodatočnej obálke spolu s rukopisom.

Literárne práce bude hodnotiť odborná komisia, ktorá udelí tri ceny za poéziu a tri ceny za prózu.

Súťaž je otvorená do 15. novembra 2021.

Práce treba zaslať na adresu: Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny, Bulvár Mihajla Pupina 1/4, 21 000 Nový Sad, s poznámkou Literárna súťaž  Zorničky.

 

petak, 10 septembar 2021 10:31

Súťaž Čo dokáže pekné slovo 2021

Literárna súťaž žiakov základných a stredných škôl

Čo dokáže pekné slovo

 

Výbor pre kultúru NRSNM

a

Slovenské vydavateľské centrum

 

vypisujú

 

 

S Ú B E H

na žiacke literárne práce (próza a poézia)

 

Téma je voľná.

 

Práce treba zasielať v troch exemplároch podpísané menom a priezviskom a uvedeným kontaktom. Literárne práce bude hodnotiť odborná komisia, ktorá udelí tri ceny v dvoch kategóriách – žiakov základných škôl od 5. do 8. ročníka a žiakov stredných škôl a gymnázií.

Súbeh je otvorený do 15. novembra 2021.

Práce treba zaslať na adresu: NRSNM, Bulvár Mihajla Pupina 1/4, 21000 Nový Sad, s poznámkou Na súbeh žiackych prác.

 

Dom kultúry 3. októbra Kovačica

                   M. Tita 46 26210 Kovačica                                                                                                     

                 Tel/fax: 013/ 661 112

                   e -mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

                  Ž.účet: 840-144664-17; 840-144668-05                                                    

                   Kod: NBJ UJP-Filijala:Pančevo                                          

                    PIB: 101009541

 

  

 


Výzva na účasť na 29. festivale Rozspievané klenoty 2021

 

Dom kultúry 3. októbra z Kovačice vyzýva deti od 7 do 10 a 11 do 14 rokov, aby neváhali a zúčastnili sa

Vojvodinského Festivalu slovenských ľudových piesní v prednese deti

Rozspievané klenoty 2021.

    

Prosíme odborných pracovníkov základných škôl, prípadne spolkov alebo združení, aby nám naj neskoršie do 04. októbra t.r. zaslali písomnú prihlášku a k tomu i telefonický potvrdili účasť jedného mladého speváka od 7 do 10 rokov a jedného mladého speváka od 11 do 14 rokov zo svojho prostredia v Záverečnej – finálovej časti

festivalu , ktorá sa bude konať v sobotu, 23. októbra 2021v Dome Kultúry 3. októbra v Kovačici.

 

Súčastne vás upozorňujeme na zmenu Čl. 3 pravidiel festivalu :

 

„Na festivale súťažia sólisti, takže duetá a podobné skupiny môžu účinkovať len ako hostia festivalu. Na festivale súťažia speváci v dvoch vekových kategórii:

•          mladšia veková kategória od 7 – 10 rokov;

•          staršia veková kategória od 11 – 14 rokov.

Účastník, ktorý obsadil prvé miesto vo svojej kategórii viac nemôže súťažiť v tej istej kategórii ; na festivale vystúpi ako víťaz minulých ročníkov festivalu v revuálnej časti.“

 

Pravidlá a prihlášku si môžete stiahnúť na webovej stránke:

www.kultura-kovacica.com/dokumenty

                                                                                           Písomné prihlášky v určenom čase zaslať na adresu :

DOM KULTÚRY 3. OKTÓBRA

ul. M.Tita 46

26210 Kovačica

s poznámkou:      Prihláška na festivalRozspievané klenoty 2021

alebo e-mailom na adresu : Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli. m .

Ďalšie informácie o Festivale Rozspievané klenoty možno získať na číslach

013 661-112, 013 660-666

           062 8850 814 Ján Tomáš a

           062 881 53 76 Pavel Tomáš st. a na web stránke www.kultura-kovacica.com

 

Aj tento rok sa festival realizuje v obmedzenom režíme v zmysle

opatrení krízového štábu a za sprísnených hygienických podmienok

(povinné rúška, dezinfekcia priestoru, rúk).

 

 

    

Radi Vás uvítame v Kovačici na festivale Rozspievané klenoty 2021.

Strana 1 od 27
top