Tel/Fax
+381 21 422 989

NSSNM

Belehrad, 30. októbra 2009

Belehrad, 30. októbra 2009 – Predseda vlády Republiky Srbsko Mirko Cvetković predsedal prvým zasadnutím Rady Republiky Srbsko pre národnostné menšiny. Na tomto konštitutívnom zasadnutí schválili rokovací poriadok Rady a za tajomníčku sekretariátu Rady vymenovali Annu Tomanovú-Makanovú, predsedníčku NRSNM.
Na svojom prvom zasadnutí Rada schválila sviatky a symboly národnostných menšín, ktoré navrhli národnostné rady a to: znak, vlajku a sviatky macedónskej, rumunskej, bulharskej, ukrajinskej, rusínskej, vlašskej, gréckej a nemeckej národnostnej menšiny a znak a vlajku slovenskej národnostnej menšiny.
Rada sa uzhodla na tom, že národnostné rady menšín vypracujú prehľad problémov, s ktorými zápasia, aby rezortné ministerstvo v spolupráci s inými ministerstvami do konca roka preskúmali otvorené otázky a navrhli smernice na ich riešenie.

 

Edukačný kurz pod názvom Informačno - komunikačné technológie, ktorý je súčasťou projektu Mladí mladým, prebiehal  v dňoch 5. až 14. októbra 2009 v Banskej Bystrici.
Kurzu  sa zúčastnilo pätnásť  mladých ľudí z Aradáča, Nového Sadu, Báčskeho Petrovca, Selenče, Hložian, Laliťe a Kysáča. Prednášky sa konali v priestoroch Centra pre celoživotné vzdelávanie Univerzity Mateja Bela a prednášky mal na starosti Ing. Peter Laco, PhD. Obsah kurzu bol výnimočne bohatý a úžitočný. Frekventanti podľa návodov lektora spracovali nasledujúce témy -  internet a jeho služby, tvorba www stránok písaním HTML kódu v notepad-e, eport do formátu HTML z MS Word-u, Excel-u a Power Point-u,  tvorba www stránok v programe MS Sharepoint Designer 2007, vyhľadávanie, používanie a úpravy voľne dostupných šablón z internetu, prepájanie webov, pripájanie miniaplikácií,  publikovanie pomocou ftp na freewebhosting,  základy práce s MS Acces.
Okrem prednášok, organizátori účastníkom zorganizovali návštevu firmy Gamo, ktorá je poskytovateľ komplexných riešení a služieb v oblasti informačných technológií.

 

  V Selenči sa 18. októbra 2009 uskutočnil 29. ročník hudobného festivalu Zlatý kľúč. V súťažnej časti programu sa predstavilo 15 skladieb. Porota, ktorá pracovala v zložení Kornelije Kovač, Jovan Adamov, Kvetoslava Benková, Marina Adamov Stojadinović a Lado Leš ocenila tri skladby. Tretiu cenu získala skladba Ruža a mráz, za ktorú hudbu napísal Jaroslav Chalupa, text Zuzana Cicková a zaspievala ju Ivana Vozárová. Druhé miesto obsadila skladba Rozkvitol kvet lásky skúseného autora Ondreja Maglovského, ktorú otextoval Martin Slivka a zaspievala ju Jana Veňarská, ktorá si za svoj prednes vyslúžila aj ocenenie za najlepšiu interprétku. Odbornú porotu najviac oslovila skladba Nová pieseň, ktorú napísal a zaspieval Juraj Súdi.
 Porota v zložení Milina Florianová, Michal Ďuga, Daniela Báďonská a Vladislava Lovásová cenu za najlepší text udelila mladej autorke Malvíne Zolňanovej, za jej text Ja to viem.
 NRSNM ocenených autorov a interprétku odmenila finančnými odmenami a celkový víťaz si domov odniesol aj Zlatý kľúč, ktorý by sa mal stať tradičným ocenením tohto festivalu.
 Cenu obecenstva získala skladba Juraja Berédiho Sľúb mi, za ktorú text napísala Betína Govdová a zaspievala ju Natália Šimoniová.

 

sreda, 14 oktobar 2009 05:55

Kovačický október


V rámci tradičného kultúrneho podujatia Kovačický október v sobotu 10. októbra odhalili busty dvom významným Kovačičanom – evanjelickému farárovi a národovcovi Jánovi Čaplovičovi a prvému predsedovi Matice slovenskej v Juhoslávii Jankovi Bulíkovi. Pri tejto príležitosti Dušanovi Čaplovičovi, vnukovi Jána Čaploviča a súčasnému podpredsedovi vlády Slovenskej republiky udelili čestné občianstvo Kovačice. Slávnosti sa zúčastnili viaceré významné osobnosti spoločenského a politického života: podpredseda vlády Srbska Božidar Ðelić, podpredseda vlády SR Dušan Čaplovič, Jeho Exelencia veľvyslanec SR v Belehrade Igor Furdík, minister pre ľudské a menšinové práva Srbska Svetozar Čiplić, podpredseda Zhromaždenia AP Vojvodiny Martin Zloch a podpredsedníčka Výkonnej rady AP Vojvodiny, pokrajinská tajomníčka pre informácie a predsedníčka NRSNM Anna Tomanová-Makanová.
Toto kultúrne podujatie finančne podporila NRSNM.

sreda, 14 oktobar 2009 05:20

Hajdušičania dostali Slovenský dom


 Pri príležitosti dvojstého výročia príchodu Slovákov do Hajdušice, resp. založenia obce, bol v nedeľu 11. októbra KUS-u Bratstvo odovzdaný Slovenský dom. Kúpu tohto objektu finansovala Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny. Slávnostného otvorenia sa zúčastnili, okrem iných,  Jeho Exelencia veľvyslanec Slovenskej republiky v Belehrade Igor Furdík a podpredsedníčka Výkonnej rady AP Vojvodiny, pokrajinská tajomníčka pre informácie a predsedníčka NRSNM Anna Tomanová-Makanová.
 Kúpu domu sa uskutočnilo zrealizovať ani dva mesiace od vzniku samotnej myšlienky o potrebe zabezpečenia takéhoto priestoru. Teraz už len treba dúfať, že sa Hajdušičanom tento objekt podarí zrekonštruovať do takej podoby, aby sa z neho stal dôstojný stánok slovenskej kultúry, ktorý s potešením budú navštevovať aj tí starší aj tí mladší Hajdušičania.


 V Starej Pazove, v stredu 7. 10. 2009 slávnostne otvorili dopisovateľstvo slovenského týždenníka Hlas ľudu. Otvorenia sa zúčastnila pokrajinská tajomníčka pre informovanie a predsedníčka NRSNM Anna Tomanová-Makanová, predseda obce Stará Pazova Goran Jović, úradujúci riaditeľ Hlasu ľudu Samuel Žiak a šéfredaktor týždenníka Michal Ďuga.
 Otvorenie tohto regionálneho dopisovateľstva pre Sriem je výsledkom úspešnej spolupráce NRSNM s miestnou samosprávou. Miestnosť, v ktorej bude pôsobiť dopisovateľstvo, poskytla totiž miestna samospráva a NRSNM zabezpečila technické vybavenie potrebné na jeho optimálne fungovanie.
 Pri tejto príležitosti koordinátorka NRSNM pre informovanie Vladimíra Dorčová odovzdala dopisovateľke Hlasu ľudu zo Starej Pazovy Anne Lešťanovej  komplet slovníkov slovenského jazyka ako súčasť širšieho projektu podpory slovenských médií vo Vojvodine.
 Predsedníčka Výboru pre vzdelávanie NRSNM PaedDr. Svetlana Zolňanová prítomných informovala, že sa Národnostná rada rozhodla udeliť stredoškoláčke Nataši Križanovej štipendium vo výške 3000 dinárov mesačne a jej rodine aj jednorazovú finančnú pomoc. Mimoriadne štipendium a podpora boli udelené z dôvodu  zložitej finančnej a sociálnej situácie v ktorej sa ocitla táto  početná, deväťčlenná rodina.

top