Tel/Fax
+381 21 422 989
Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny - február 2021
štvrtok, 25 február 2021 08:57

V ústrety festivalu Zlatý kľúč

IMG 8698-min

ilustračné foto z festivalu z r. 2019

 

Dňa 23. februára 2021 v miestnostiach NRSNM v Novom Sade sa v ústrety 40. Festivalu slovenskej populárnej hudby Zlatý kľúč uskutočnila prvá tohtoročná predprípravná schôdza, ktorou predsedala Anna Čapeľová, predsedníčka Výboru pre kultúru NRSNM. Zúčastnili sa jej predovšetkým jednotliví hudobní odborníci z radov našej menšiny, ktorí sa v neformálnom rozhovore s predstaviteľmi Ústavu pre kultúru vojvodinských Slovákov a NRSNM venovali festivalu z organizačného hľadiska a zvlášť nastolili formy samotného festivalu vzhľadom na situáciu s pandémiou. Zaspomínali si aj na vlaňajšiu retrospektívu festivalu, ktorá bola pripravená v spolupráci so slovenskou redakciou RT Vojvodina. Aj keď je festival naplánovaný na október 2021, prítomní sa dohodli, že treba vypísať súbeh na tvorbu skladieb, čo je v kompetencii ÚKVS. Takže bol spresnený termín na zasielanie skladieb na adresu ÚKVS v období od 1. marca do 1. júna 2021 a súbeh bude zverejnený na jeho webovej stránke. Prítomní hovorili o rôznych variantoch realizácie festivalu. Zdôraznili potrebu najsamprv nahrať pesničky, keďže je prvoradou úlohou Zlatého kľúča práve tvorba nových autorských skladieb, v opačnom prípade by nezostala žiadna stopa po festivale. V prípade uskutočnenia festivalu v tradične zaužívanom termíne hovorilo sa i o možnosti vystúpenia orchestra naživo ako i o ďalších technických otázkach a o koordinácii festivalu. Ďalšie prípravné zasadnutie sa uskutoční v čase, keď už bude možné rysovať finančný plan, aby sa vzhliadli reálne možnosti uskutočnenia festivalu a aby sa mohol konkrétnejšie plánovať. Na ďalšom zasadnutí sa upresní aj zloženie telesa festivalu akým je organizačno-správna rada a pod.

 

Zverejnené vVýbor pre kultúru
streda, 10 február 2021 12:53

Ministerka Čomićová navštívila NRSNM

Ministerka Čomićová navštívila NRSNM

Dňa 8. februára 2021 ústredie Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny v Novom Sade navštívila ministerka pre ľudské a menšinové práva a spoločenský dialóg Gordana Čomićová spolu so svojimi spolupracovníkmi. V delegácii s pani ministerkou boli štátni tajomníci rezortného ministerstva Ninoslav Jovanović a Olena Papugová, tiež Ivana Antićová a Aleksandra Raškovićová z ministerského kabinetu. Vzácnu hostku so spolupracovníkmi privítala predsedníčka NRSNM Libuška Lakatošová v spoločnosti podpredsedov rady – Tatiany Vujačićovej a Zlatka Šimáka, Svetlany Zolňanovej, členky NR a Výkonnej rady NRSNM poverenej vzdelávaním ako i predsedov výborov – Anny Čapeľovej, Anny Horvátovej, Vladimíra Francistyho a Janka Kolárika.

Ministerka Čomićová slovenskú národnostnú radu navštívila v rámci plánovaných oficiálnych návštev všetkých národnostných rád v bežnom roku. Aj keď je toto ministerstvo ešte vždy vo fáze formovania, pani ministerka prejavila dobrú vôľu vyjsť v ústrety národnostným radám v prípade potreby. Prioritou rozhovoru s predstaviteľmi NRSNM boli prípravy na blížiaci sa súpis obyvateľstva, ktorý je kvôli pandémii spôsobenej vírusom corona odročený na október tohto roka. Do súpisu okrem lokálnych samospráv budú zapojené aj národnostné rady a pani ministerka prítomných stručne poinformovala o jednotlivých technických veciach, čiže mechanizmoch, týkajúcich sa priebehu samotného sčítania obyvateľstva. Od samotnej kampane po osoby, ktoré budú vykonávať súpis až po používanie materinského jazyka a písma. V pokračovaní sa dotkli i tém blížiacich sa volieb do národnostných rád národnostných menšín, ktoré sa uskutočnia v roku 2022. Osobitne si pohovorili o predstavovaní národnostných rád národnostných menšín v programe RTS, aby sa teda vytvoril programový tím a aby rady mali možnosť navrhovať o obsahu týchto vysielaní. Predsedníčka L. Lakatošová vzácnych hostí z ministerstva poinfrmovala o činnosti národnostnej rady a jednotlivých výborov. V rozhovore sa dotkli i problematiky dopravných tabúľ vypísaných v cyrilskom písme v obciach, v ktorých je slovenčina v úradnom použití.

2 1

 

3

Zverejnené vNRSNM
streda, 10 február 2021 12:42

Z 20. zasadnutia NRSNM

Z 20. zasadnutia NRSNM

Dňa 3. februára 2021 so začiatkom o 17.00 hodine v priestoroch Slovenského národného domu v Starej Pazove sa za prítomnosti 24 členov uskutočnilo dvadsiate zasadnutie Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny, ktorým predsedala Libuška Lakatošová, predsedníčka NRSNM. Program rokovania, pôvodne pozostávajúci z 15 bodov, doplnený bol o dva ďalšie body – o Návrh na odvolanie Pavla Surového z postu podpredsedu NRSNM ako i o Voľbu volebnej komisie. Totiž na začiatku rokovania zástupca splnomocneného navrhovateľa predložil podpísaný návrh na odvolanie z funkcie podpredsedu NRSNM Pavla Surového šestnástimi členmi NRSNM a vysvetlil návrh na odvolanie podpredsedu NRSNM. Po preskúmaní predloženej dokumentácie a diskusii, s prihliadnutím na uvedené dôvody a stanoviská, zahájená bola voľba Volebnej komisie, ktorá uskutočnila hlasovanie na základe článkov 12 a 13 Rokovacieho poriadku NRSNM. Po ukončení tajného hlasovania boli prečítané výsledky hlasovania. Tak z 24 prítomných členov NRSNM si hlasovacie lístky prevzalo 21 členov NRSNM, kým traja členovia odmietli prevziať hlasovacie lístky. Za odvolanie podpredsedu NRSNM Pavla Surového, člena NRSNM, hlasovalo 17 členov rady. Proti návrhu na odvolanie hlasovali 2 členovia rady, pričom 2 hlasovacie lístky boli neplatné. Takže na základe uvedených výsledkov hlasovania P. Surový bol odvolaný z tejto funkcie. V pokračovaní zasadnutie prebiehalo podľa jednotlivých bodov. Členovia rady schválili zápisnice zo 14. riadnej ako i z 15., 16., 17., 18. a 19. elektronickej schôdze NRSNM; v rámci osobitného bodu boli schválené výročné správy – NRSNM a všetkých štyroch výborov NRSNM – pre kultúru, vzdelávanie, informovanie a úradné používanie jazyka a písma za rok 2020; schválená bola finančná správa NRSNM za rok 2020; schválené bolo Rozhodnutie o hmotnom a finančnom hospodárení NRSNM v roku 2020; osobitne boli schválené plány a programy práce na rok 2021 výborov pre kultúru, vzdelávanie, informovanie a úradné používanie jazyka a písma a v rámci osobitného bodu bol schválený plán a program práce a finančný plán NRSNM na rok 2021. Člen NRSNM Juraj Červenák navrhol doplniť plán a program práce NRSNM na r. 2021 iniciatívou, aby sa do volebného zákona RS dostala možnosť slovenskej menšine dostať svojho predstaviteľa do republikového parlamentu, čo bolo aj schválené. V pokračovaní boli schválené Pravidlá na reguláciu postupu verejného obstarávania v NRSNM a podaná bola Informácia o angažovaní nezávislého revízora. Osobitný bod rokovania bol venovaný Plánu a programu a Finančnému plánu Ústavu pre kultúru vojvodinských Slovákov na rok 2021, ktoré členovia NRSNM tiež schválili. V rámci bodu Informácia o podávaní demisie členky Výboru pre informovanie NRSNM – Aničky Chalupovej a po zdôvodnení tejto demisie, navrhnutá bola nová členka tohto výboru – Anna Lešťanová, redaktorka týždenníka Hlasu ľudu, ktorý návrh členovia NR jednoznačne schválili. Predsedníčka Lakatošová podala informáciu o doterajších etapách na príprave výstavby a o vybavovaní majetkovo-právnej dokumentácie pre Slovenské centrum v Novom Sade spolu s novosadským evanjelickým cirkevným zborom. Stručne prezentovala ideový návrh projektu budovy, v ktorej budú slovenské ustanovizne sídliace v Novom Sade a ubytovacie priestory pre študentov, ktorí sa rozhodnú študovať v Novom Sade. V rámci spoločného bodu Mienky a stanoviská NRSNM členovia schválili mienky týkajúce sa dokumentov prislúchajúcich výborom pre vzdelávanie a to mienky k voľbe riaditeľov základných škôl a predškolskej ustanovizne, sieť verejných ustanovizní základných škôl, členov školských výborov ako i na stanoviská a odborné posúdenia kvality jednotlivých učebníc. V rámci bodu Rôzne okrem iných členka NR a riaditeľka NVU Hlas ľudu Anna Huďanová poinformovala prítomných o jednotlivých aktivitách v tejto ustanovizni, ktorej priamym zakladateľom je NRSNM.

 

Zverejnené vNRSNM
utorok, 09 február 2021 12:27

Prezentovaná kniha

Prezentovaná kniha

Za podpory Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny koncom roku 2020 vyšla kniha autora Jaroslava Miklovica Zoznam Vojvodinských Slovákov padlých vo Veľkej vojne 1914-1918. Kniha bola slávnostne prezentovaná širšiemu auditóriu v Dome kultúry v Starej Pazove 5. februára 2021. V mene NRSNM sa na promócii zúčastnili: predsedníčka, Libuška Lakatošová, ktorá sa prítomným aj prihovorila, Janko Havran a Svetlana Zolňanová.

Zverejnené vNRSNM
utorok, 09 február 2021 11:44

Z návštevy predsedníčky NRSNM Selenče

Z návštevy predsedníčky NRSNM Selenče

Dňa 2. februára 2021 – na Hromnice – sa predsedníčka NRSNM Libuška Lakatošová spolu s členmi NRSNM Svetlanou Zolňanovou a Jurajom Súdim zúčastnila na nešporných službách Božích v evanjelickom chráme Božom v Selenči. Privítal ich Mgr. Miroslav Poničan, kaplán – administrátor CZ Selenča. Po príhovore pani predsedníčky, v ktorom poznamenala, že cirkev, Matica slovenská a národnostná rada, patria k sebe a nemožno ich od seba odlúčiť, predsedníčke sa poďakoval i dozorca tohto CZ Juraj Čapeľa. Predsedníčka NRSNM v pokračovaní navštívila i Rímskokatolícku farnosť Najsvätejšej Trojice v Selenči.

Zverejnené vNRSNM
Udelená Cena Sаmuela Tešedíka laureátkam zo Srbska

V piatok, 5. februára 2020 v Starej Pazove odovzdali po deviatykrát Cenu Samuela Tešedíka.

Cena Samuela Tešedíka sa udeľuje slovenským učiteľom v zahraničí za celoživotné dielo trvalej hodnoty a za vynikajúcu pedagogickú, organizátorskú a riadiacu prácu v oblasti slovenského školstva v zahraničí. Pre neprajné podmienky zapríčinené pandémiou sa cena nemôže odovzdať všetkým oceneným na jednom podujatí, preto sme sa rozhodli odovzdať ocenenia každý zriaďovateľ vo svojom štáte.

 

Zriaďovateľmi Ceny Samuela Tešedíka sú Spoločnosť pre edukáciu a kultúru v Nadlaku, Asociácia slovenských pedagógov a Čabianska organizácia Slovákov. Cena sa udeľuje v súčinnosti so Svetovým združením Slovákov.

 

Pamätný list Samuela Tešedíka v roku 2020 získali:

 

-          Felix Chilla z Rumunska za celoživotný prínos a tvorivosť v oblasti výchovno-vzdelávacej práce s deťmi a mládežou v komunitách zahraničných Slovákov

-          Jozef Kvasnovský z Chorvátska za celoživotný prínos a tvorivosť v oblasti výchovno-vzdelávacej práce s deťmi a mládežou v komunitách zahraničných Slovákov

-          Štefan Sýkora z Rumunska za celoživotný prínos a tvorivosť v oblasti výchovno-vzdelávacej práce s deťmi a mládežou v komunitách zahraničných Slovákov

-          Erika Zemanová Palecsková z Maďarska za prínos a tvorivosť v oblasti výchovno-vzdelávacej práce s deťmi a mládežou v komunitách zahraničných Slovákov.

 

Cenu Samuela Tešedíka v roku 2020 získali:

-          Ivan Miroslav Armbruš z Rumunska za celoživotné dielo, ktorým sa vytvoril významný príspevok trvalej hodnoty pre rozvoj slovenskej vzdelanosti v zahraničí,

-          Ružena Červenská zo Srbska za mimoriadnu voľnočasovú činnosť vyvíjanú pre deti a mládež v slovenských komunitách v zahraničí,

-          Anna Hrková zo Srbska za didakticko-metodickú prácu vykonávanú v prospech vzdelávania v slovenskom jazyku v zahraničí,

-          Zuzana Lauková z Maďarska za vynikajúcu pedagogickú, organizátorskú, riadiacu prácu v oblasti slovenského národnostného školstva v zahraničí.

V staropazovskom Dome kultúry oceneným zo Srbska Ceny Samuela Tešedíka odovzdali Mária, Andrášiková, Svetlana Zolňanová a Janko Havran. Oceneným na záver gratulovala predsedníčka NRSNM Libuška Lakatošová.

  DSC 0066-min

 DSC 0096-min

DSC 0121-min

pondelok, 08 február 2021 10:44

Predsedníčka NRSNM v Kulpíne

Predsedníčka NRSNM v Kulpíne
Na sklonku januára 2021 predsedníčka NRSNM Libuška Lakatošová navštívila evanjelický kostol v Kulpíne. NRSNM v roku 2020 podporila projekt renovácie chrámových dverí v Kulpíne na základe projektu, ktorým sa kulpínsky cirkevný zbor zúčastnil na základe výzvy Výboru pre úradné používanie jazyka a písma.
Realizácia tohto projektu bola príležitosť, aby v kulpínskom kostole predsedníčku NRSNM uvítali predstavitelia tohto cirkevného zboru v čele s dôstojným pánom biskupom evanjelickej a.v. cirkvi Mgr. Jaroslavom Javorníkom, PhD.
piatok, 05 február 2021 14:02

Rozhodnutia od 03.02.2021

odlika usvajanja fin planu-1

odlika usvajanja fin planu-2

 

 

odluka finansijski izvestaj-1

odluka finansijski izvestaj-2

 

ревизор-1

 

одлука павел сурови-1

одлука павел сурови-2

rozhodnutie Pavel Surový-1

rozhodnutie Pavel Surový-2

 

 

розходнутиа ана халупова-1

розходнутие ана лестанова-1

 

 

 

 

Zverejnené vRozhodnutia NRSNM
top