Tel/Fax
+381 21 422 989

Výbor pre úradné používanie jazyka a písma

Dňa 13. apríla 2012 Hajdušicu a Jánošík navštívili predsedníčka NRSNM Anna Tomanová-Makanová, veľvyslanec Slovenskej republiky v Belehrade Jeho excelencia Ján Varšo a riaditeľka ÚKVS Milina Sklabinská. Delegáciu Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny, v ktorej boli aj Martin Zloch, člen NRSNM, Juraj Červenák a Lydia Čemanová, podpredseda a koordinátorka Výboru pre úradné používanie jazyka a písma NRSNM, v Hajdušici a Jánošíku privítali predstavitelia miestnych kultúrnych a spoločenských inštitúcií a organizácií. Pri tejto príležitosti predsedníčka NRSNM Anna Tomanová-Makanová a veľvyslanec Ján Varšo spoločne odhalili pamätnú tabuľu na Slovenskom dome kultúrno-umeleckého spolku Bratstvo v Hajdušici. Kúpu tejto budovy v roku 2009 financovala Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny a jej rekonštrukciu finančne podporil Zastupiteľský úrad Slovenskej republiky v Belehrade z prostriedkov SlovakAid.

 Dňa 28. marca 2012 v priestoroch Obce Báčsky Petrovec uskutočnila sa slávnostná prezentácia príručky pre matrikárov Transkripcia priezvisk Slovákov vo Vojvodine zo slovenčiny do srbčiny. Táto dvojjazyčná, slovensko-srbská príručka je významným príspevkom pre úradné používanie slovenského jazyka a písma aj z toho dôvodu, že problematika vydávania osobných dokladov v slovenčine v praxi ešte stále nie je doriešená na uspokojivej úrovni. Z uvedených dôvodov Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny poverila Dr. Annu Marićovú s tímom (Dr. Michal Týr, Dr. Anna Makišová, Mr. Zuzana Týrova), aby urobili zoznam slovenských priezvisk vo Vojvodine a k slovenskej podobe dopísali srbské zápisy latinkou a cyrilikou v súlade s platnou normou. Táto príručka je výsledkom úsilia spoluautorov, aby sa určité otázky štandardizovali a dosiahla jednotná prax v tejto oblasti.

V stredu 14. marca t. r. Obec Báč navštívili predstavitelia Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny. Hostí privítal predseda obce Tomislav Bogunović a jeho spolupracovníci náčelníčka obecnej správy Elena Turanská, predseda MS Selenča Juraj Grňa, sekretár MS Selenča Juraj Pecník, matrikárka MS Selenča Anna Berediová a podpredsedníčka obecného zhromaždenia prof. Katarína Vrabčeniaková. Na zasadnutí boli prítomní aj riaditeľka základnej školi Jána Kollára v Selenči Svetlana Zolňanová, riaditeľka strednej poľnohospodárskej školy Báč Libuša Fačarová a riaditeľka predškolskej ustanovizne Kolibri Ana Boškićová.

Dňa 16. decembra 2011 v priestoroch Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny v Novom Sade uskutočnila sa 5. schôdza Výboru pre úradné používanie jazyka a písma NRSNM. Témou tohto zasadnutia bola analýza výročných správ každej komisie v rámci Výboru pre úradné používanie jazyka a písma, resp. čo je zo zaplánovaných činnosti realizované a čo nie je a návrh plánu činnosti na rok 2012.
Členovia Výboru podali výročné správy o svojej činnosti na rok 2011 a konštatovali, že je plán práce iba čiastočne realizovaní a navrhli, aby sa ostatné naplánované ciele  uskutočnili v roku 2012.

Komisia pre spoluprácu s radami pre medzinacionálne vzťahy Výboru pre úradné používanie jazyka a písma zasadala dňa 24. novembra 2011 v priestoroch NRSNM v Novom Sade. Na svojom 1. zasadnutí komisia analyzovala správy obecných rád pre medzinacionálne vzťahy, resp., aktuálnu situáciu v oblasti pôsobenia rád pre medzinacionálne vzťahy. Predsedníčka komisie Erka Viljačiková poukázala na problem úradného používania jazyka a písma na územi miestneho spoločenstva Slankamenské Vinohrady. Totiž Rada pre medzinacionálne vzťahy obce Inđija nedala pozitívnu mienku na iniciatívu pre uvádzanie slovenského jazyka a písma do úradného použitia na územi miestneho spoločenstva Slankamenské Vinohrady. Záver je, že tento problem treba vyriešiť a NRSNM v tom zmysle už dala iniciatívu obci Inđija a príslušnom pokrajínskom orgáne.

V pondelok 12. decembra 2011 delegácia Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny navštívila Obec Kovačicu, kde sa stretla s predstaviteľmi lokálnej samosprávy.

Delegácia v zložení Juraj Červenák, podpredseda, a Lýdia Čemanová, koordinator Výboru pre úradné používanie jazyka a písma NRSNM, Jarmila Ćendićová, predsedníčka Výkonnej rady NRSNM a Zuzana Lenhartová, podpredsedníčka NRSNM, sa v obecnom dome v Kovačici stretla s predsedom obce Miroslavom Krišanom, predsedom zhromaždenia obce Jánom Puškárom, predsedami miestnych spoločenstiev Padina a Kovačica, Jánom Tifembachom a Martinom Zlochom.

top